Your Photos
Your Brand. Your Story.

TRY IT

About us

Launched in 2008, Meitu (SEHK: 1357) is a global innovator in mobile technology including mobile devices, photo and video editing and virtual makeup application.

1.1

billion

unique device installs

450

million

monthly active users worldwide

26

countries

with more than one million users in each

6.0

billion

photos generated from Meitu apps per month

510

million+

videos uploaded to Meipai

500

million+

users outside of China

No hassle.
No mess. Just fun.

The perfect selfie, every time.

Professional photo
editing made easy.

Your ultimate
photo-editing tool kit

Share your life as you see it.

A Mobile
Technology Leader

Patented facial-recognition

Meitu’s patented M-Face facial recognition technology includes 171 positioning points - our products learn every detail of your face for precise retouching.
ׯÿּ¿ ׯÿ ׯгּٰ ׯÿд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ֧ ׯÿ֧ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ Դŵ ׯÿǮٰ ׯŵд ׯֿٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿּٰ ׯÿôֿٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯֿٴ ׯгֿٴ ׯÿּٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ֧д Դŵ ׯÿַٰ ׯгд ׯÿ쿨¿ ׯÿȥֿٴ Դŵ ׯÿֿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿ ׯÿposۿٰ Դÿн ׯÿ ׯÿôִ Դÿٴ Դÿд ׯÿнд ׯг ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯŵд ׯÿ2¿ ׯгִ ׯÿˢֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿַٰ ׯÿֿٰ Դÿ쿨¿ Դŵ ׯÿַд ԴÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿposۿٴ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿȥ ׯÿּ ׯÿˢ ׯÿֵ绰¿ Դֿٴ ׯÿִ֧ ׯÿ֧Ǯ ׯÿд Դÿ ׯÿ2ٴ Դÿ ׯÿȥִ ׯÿ쿨ٰ ׯг ׯŵ Դŵ ׯÿֿٰ ׯÿȥּٰ Դ ׯÿȥֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿּ֧¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯд ׯÿּ¿ ׯÿ2д ׯÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ ׯÿôִ ׯÿôд ׯÿôּ¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿ¿ ׯŵ ׯÿִ ׯÿּд Դÿ쿨ٰ ׯÿнд ׯÿˢ ׯÿˢּٰ ׯÿַٰ Դŵٰ ׯÿּٰ ׯÿ2¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿô Դÿٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨 ׯּ¿ ׯÿ ׯִ Դÿٰ ׯÿ֧д Դÿ쿨¿ ׯÿּ ׯÿּٰ ׯÿнд ׯÿּ¿ ׯÿִ Դÿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿнд ׯÿֵ绰ٴ ׯгּ¿ Դִ ׯгд ׯ ׯÿֿٰ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ¿ ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿд ׯÿּ㼱ٰ ׯÿpos ׯÿǮٴ Դŵ ׯÿּ¿ ׯÿȥּٰ ׯÿ2д ׯÿȥִ ׯÿٰ Դÿ¿ Դÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿּ㼱¿ ׯÿ2¿ ׯÿ쿨ٴ Դÿ ԴÿǮٴ ׯÿôּ¿ ׯÿٴ ׯÿַٴ Դÿ ׯгּ¿ ׯгִ ׯÿּٰ ׯÿٴ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿнٴ ԴÿǮٴ ׯÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿǮٰ ׯÿַٴ ׯÿнٴ ׯÿôд ׯÿ2ٰ ׯÿǮٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯгд ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿд Դÿٴ Դŵд ׯгּ¿ Դÿ ׯÿ쿨ٰ Դŵٴ ׯгֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿôֿٰ Դÿٴ Դÿ¿ Դÿٰ ׯÿֿٰ Դÿ쿨д ԴÿǮд ׯÿȥּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿǮٴ ׯÿ¿ ׯÿּٰ ׯгִ ׯÿִ֧ Դÿ Դּٰ ׯÿ֧ ׯÿ ׯÿ Դŵ ׯÿ2ٰ Դÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿн ׯгֿٴ Դÿ쿨ٰ ׯŵٴ Դÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ ׯÿַٰ ׯÿôֿٰ ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿôּٰ ԴÿǮ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯŵ꼱ٰ Դд Դŵٰ ׯּ¿ ׯ ׯгִ ׯÿȥ ׯÿǮٴ ׯÿּٰ֧ ׯÿּ֧¿ ׯÿּ¿ Դÿ쿨ٴ Դŵ꼱ٰ ׯÿн ׯŵٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿ Դִ ׯÿˢ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿ2д ׯÿּд ׯÿˢд ׯÿȥ ׯÿposд Դÿٰ ׯŵٰ Դÿ쿨 Դִ ׯÿֿٰ ׯÿٴ ׯÿֵ绰ٴ Դд ׯÿ֧ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٴ ԴÿǮٰ ׯÿּٴ ׯÿִ ׯÿpos۴ ׯÿִ ׯÿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿд ׯÿֿٰ Դŵ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿȥ ׯгִ Դŵٰ ׯд ׯÿֿٴ ׯÿּ֧¿ Դ Դŵ ׯÿַд ׯÿȥּٰ Դŵٴ ׯÿֿٰ ׯÿд ׯÿֿٴ Դŵ ׯÿȥּ¿ ׯÿн ׯÿ쿨д ׯÿpos۴ ׯÿ2ٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿ ׯÿֵ绰д ׯÿȥּٰ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿˢּٰ ׯгֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮٰ Դÿٴ ׯּٰ ׯÿֿٴ Դÿд ׯÿнд Դÿ ׯŵ꼱¿ ׯÿ2д ׯÿ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿнٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿн Դÿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿִ֧ ׯгֿٰ ׯÿ2д ׯŵٴ ׯгֿٰ Դּ¿ ׯÿ ׯÿǮٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿд ԴÿǮٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿposۼٰ Դÿ ׯÿֵ绰 ׯÿִ ׯÿֿٰ Դÿд ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿٴ ׯÿposۿٴ ׯÿô ׯÿֵ绰¿ ׯÿposۿٰ ׯÿȥֿٰ ԴÿǮٴ ׯÿposд ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿ2 Դÿ쿨¿ ׯÿֿٴ ׯÿнٴ ׯÿôд ׯÿǮٰ Դŵ꼱¿ ׯÿôֿٴ Դÿ Դÿ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿˢּ¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿٰ ׯÿˢֿٴ ׯּ¿ Դд ׯÿposۿٰ ׯÿposۼ¿ Դ Դŵٴ ׯÿˢд ׯÿ2ٴ Դִ ׯ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٴ ׯÿּ¿ ׯÿȥд ׯÿִ ׯÿ ׯÿ2ٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿȥд Դÿ ׯÿּ㼱¿ ׯгֿٰ ׯÿôּٰ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٴ Դÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿִ ׯÿּ֧¿ ׯÿּٰ ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿֿٴ Դŵ꼱¿ ԴÿǮ¿ ׯÿֿٴ Դּٰ ׯÿ¿ Դּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯŵ꼱ٰ Դÿٰ ׯÿˢֿٴ ׯŵ ׯÿд ׯÿִ Դÿٴ Դÿд ׯÿ֧Ǯٴ Դÿ쿨д ׯÿּٰ֧ Դÿٰ ׯгֿٰ ׯÿ쿨 ׯÿȥִ ׯгֿٰ ׯÿ ׯ Դ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿ2ٰ ԴÿǮٰ ׯÿַд Դŵ꼱¿ ׯŵٰ ׯÿֿٰ֧ ԴÿǮд ׯÿּ֧¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿôֿٰ ׯŵٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ쿨д ׯŵд ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ¿ ׯÿִ ׯÿ2 ׯÿٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿֿٰ Դÿٴ Դÿ ׯÿ ׯÿִ֧ ׯÿּٰ֧ ׯÿ֧Ǯ Դÿٴ Դּ¿ Դŵ꼱ٰ Դÿд ׯÿٰ ׯÿֵ绰 ׯгд ׯÿд ׯÿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿַ ׯÿ¿ ׯÿ2д ׯÿȥּٰ ׯг ׯÿּٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ쿨ٰ ׯгּٰ ׯÿ쿨ٴ Դŵ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ׯִ ׯÿˢֿٴ ׯÿּ֧¿ Դŵ ԴÿǮ ׯÿ쿨¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿַ ׯÿּд ׯÿнٴ ׯÿּ¿ Դּٰ ׯÿ֧Ǯ Դŵ ׯÿַٰ ׯÿд ׯÿ2 ׯÿ¿ ׯŵٴ ׯÿ2 ׯÿֿٴ Դŵ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿposд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯ Դ ׯÿֿٴ ׯÿнٰ ׯÿǮٰ ׯÿ ׯÿٴ ׯÿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ쿨¿ ׯгֿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿǮٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧ ׯÿֿٰ ׯÿִ֧ ׯÿּ֧¿ ׯÿ ׯÿִ ׯÿˢ Դд ׯÿнٴ Դÿ ׯÿд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿн Դÿ¿ Դÿ쿨ٴ Դд ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿpos۴ Դִ Դÿ ׯÿpos۴ ׯÿн鼱¿ ׯÿٰ ׯÿ֧д ׯÿpos۴ ׯÿд ׯÿִ ׯÿôִ ׯÿд Դд ׯÿּ㼱ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿposۿٴ ׯÿȥּٰ Դŵٴ Դÿٴ Դÿ쿨 ׯ ׯÿּ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱ٰ Դÿٴ ׯÿִ֧ ׯÿˢ ׯÿּ¿ ׯÿˢּ¿ Դּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰¿ Դÿн Դÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿִ ׯÿôֿٰ Դÿд ׯÿֿٰ ׯŵ Դÿд Դŵ꼱ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּٰ֧ ׯÿ2 ׯÿнд Դŵٰ ׯÿֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿôִ ׯÿּٰ ԴÿǮ Դŵ꼱ٰ ׯÿּд ׯÿpos۴ ׯÿֵ绰 ׯÿȥִ Դÿд ׯÿֵ绰 ׯÿַٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯŵд ׯÿ쿨ٰ ׯÿ ׯ ׯּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿַ¿ Դÿٰ Դÿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ¿ ׯÿַ ׯÿȥд ׯÿǮٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿȥд Դֿٰ ׯ ׯÿִ ׯŵ꼱ٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿȥִ ׯÿּٰ Դÿٴ Դŵ꼱ٰ ׯÿˢ ׯÿд Դд ׯÿд ׯÿ쿨ٴ ׯÿôд Դÿٴ ׯÿposۿٰ ׯִ ׯÿ2 ׯÿִ ׯÿ ԴÿǮٰ Դÿ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿнٴ ׯÿ ԴÿǮٴ ׯд ׯÿֿ֧ٴ Դŵ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿposۿٰ ׯÿд ׯÿ¿ ׯÿַ¿ ׯÿֿٰ Դÿ ׯÿǮٰ ׯÿ2д ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯֿٰ ׯÿ2¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֿٰ ׯÿٰ ׯÿȥֿٰ ԴÿǮٴ ׯ ׯÿַ ׯŵٰ ׯÿǮٰ ׯÿ쿨 Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿִ Դÿٴ ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿ֧ ׯÿнд ׯֿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿôִ ׯÿּ¿ ׯֿٰ ׯÿôִ ׯÿַٰ ׯгּ¿ Դÿ ׯÿַٰ Դÿٴ ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿǮٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿˢּٰ ׯÿôд ׯÿֵ绰¿ ׯֿٰ Դֿٰ ׯг ׯÿȥ ׯÿȥֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮ Դÿ쿨¿ ׯÿٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿ2д Դÿ Դÿ쿨ٰ ׯÿˢд ׯÿ ׯÿֵ绰 ׯÿּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿ ׯŵٴ ׯÿнٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿִ֧ ׯּٰ Դÿٴ ׯÿִ ׯгּٰ ׯÿôֿٰ ׯÿд ׯÿַ ׯÿд Դÿٴ Դÿд ׯÿּ㼱¿ Դŵ ׯÿˢּ¿ Դÿ ׯÿֵ绰 Դÿٰ ׯּٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ֧ ׯÿǮٰ ׯÿּ ׯÿˢֿٴ ׯÿִ ׯÿִ ׯÿposۼٰ ׯÿֵ绰 Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿּ֧¿ Դÿٰ ׯÿǮٴ ׯÿּٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿн Դÿд ׯÿ쿨ٰ ׯÿַд ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿ¿ ׯÿ ׯÿ Դÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿַ Դֿٰ ׯÿposд ׯÿȥֿٰ ׯֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ¿ ׯÿּ¿ ׯÿˢּٰ Դŵ꼱¿ ׯÿȥּٰ ԴÿǮٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿȥ ׯÿ¿ ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮٰ ׯŵ Դÿд ׯÿ֧ Դд ԴÿǮ ׯÿֿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿ2 ׯÿֵ绰 ׯÿˢֿٴ ׯÿ Դÿ쿨д ԴÿǮٰ ׯÿ2ٰ ׯŵ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּٰ ׯг ׯÿּ¿ Դÿ¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿôֿٴ ׯÿpos۴ Դÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿд ԴÿǮٰ ׯд ׯÿ ׯÿ ׯִ ׯÿд ׯÿּٴ ׯÿд Դÿٰ Դÿ쿨 ׯÿַ ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿˢּ¿ ׯÿpos ԴÿǮд Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿַд Դÿ Դŵٴ ׯÿ ׯÿַ ׯÿ֧Ǯд ׯÿˢ ׯÿȥִ Դŵٰ ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿٴ ׯÿַ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ2д ׯÿַ ׯŵ ׯÿֵ绰¿ ׯÿֿٴ ׯÿִ Դŵٴ ׯÿִ֧ ׯÿô Դÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯֿٴ ׯÿַ ׯÿȥд ׯÿٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿposۿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ2¿ Դÿ¿ ׯÿнٰ ׯд Դÿ¿ ׯÿ ׯŵٴ ׯÿ ׯÿн ׯÿֵ绰¿ Դÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿַٰ ׯгִ ׯÿнٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿٴ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿн ׯгֿٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿּٰ ׯгд Դÿٰ ׯÿּ㼱¿ Դÿٰ Դÿ ׯÿֵ绰¿ ׯд Դÿ¿ ׯ ԴÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2¿ ׯÿд ׯÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯŵ ׯÿּٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ֧ ׯÿǮٴ ׯÿٴ ׯÿ쿨д ׯÿּٰ ׯŵд ׯֿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿִ Դŵٴ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ ׯÿôּٰ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ ׯÿȥֿٴ ׯÿٰ ׯгּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯŵ ׯгд ׯд ׯÿ֧Ǯд ׯÿ쿨ٴ ׯÿּд ׯÿȥֿٰ ׯÿ2д ׯÿַٰ Դÿ쿨¿ ׯÿּ㼱¿ Դŵд ׯÿַ¿ ׯÿô Դּ¿ ׯгֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٴ Դִ ׯÿֿٰ֧ ׯÿּ㼱ٰ ׯŵٴ ׯÿֿٰ Դִ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿִ֧ ׯÿ ׯÿִ ׯÿˢֿٴ Դÿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿǮٴ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿнд ׯÿˢִ ׯ ׯÿн ԴÿǮٰ ׯÿˢּٰ ׯŵٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿн ׯÿ쿨ٰ ׯÿǮٴ ׯÿ2д ׯִ ׯÿ2ٴ ׯÿд Դּ¿ ׯÿּٰ Դд ׯÿposۼٰ ׯÿд Դÿд ׯÿֿٴ ׯֿٰ ׯÿַ ׯÿּ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ¿ ԴÿǮٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿٴ ׯÿд ׯд ׯÿǮٰ ԴÿǮд ׯÿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ֧д ׯÿ֧ Դÿ쿨¿ ԴÿǮ ׯֿٰ ׯÿֿٴ Դŵд ׯÿȥּٰ Դÿ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯ Դÿٰ ׯÿּд ׯгֿٰ ׯг ׯÿּٰ ׯÿ2 ׯÿּ㼱ٰ ׯÿд ׯֿٴ ׯÿнٰ ׯÿּ¿ Դŵٴ ׯÿ֧ ׯÿˢִ ׯÿַ¿ ׯÿôִ ׯÿôд ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯгִ ׯÿּ¿ ׯŵ ׯгּٰ ׯгֿٰ ׯÿȥִ ׯÿ֧д Դŵ꼱¿ ׯÿд Դÿٴ ׯÿּٰ ׯּ¿ ׯгִ Դÿ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٴ ׯÿposۿٴ ׯÿּ Դֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿȥֿٰ ׯÿд ׯÿٰ Դִ ׯŵ꼱ٰ ׯÿôֿٰ ׯÿּٴ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿּд ׯÿн ׯÿּд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯгֿٰ ׯּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿˢִ Դÿ¿ Դÿд Դÿٴ ׯгֿٰ Դÿٰ ׯÿֵ绰д ׯÿ֧Ǯ ׯ ׯÿнٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿٰ ׯÿּٰ ׯÿ쿨 ׯÿٴ ׯÿˢּ¿ ׯгִ ׯÿּ֧¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿȥֿٴ Դŵ꼱ٰ ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥ ׯÿּٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿôд Դŵٰ ׯÿַ ׯÿposۼ¿ ׯÿַٰ Դ ׯгּٰ ׯÿֿٴ ׯÿposۼٰ ׯÿּ㼱¿ ԴÿǮ ׯÿַ ׯÿ֧д ׯÿٰ ׯִ ׯÿּ֧¿ ׯÿ ׯÿposۿٰ Դÿٰ Դÿٰ ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿнٰ ׯÿн ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿposۿٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿнд ׯÿд Դÿ¿ ׯÿּд Դÿٰ Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿн ԴÿǮٰ Դŵд ׯÿд Դ ׯÿִ ׯÿ2ٴ ׯÿǮٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿǮٴ ׯÿַ¿ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿִ Դŵ Դÿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿٰ Դÿд ׯÿ쿨¿ ׯÿ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ Դִ ׯÿִ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯŵٰ ׯÿôִ ׯÿн鼱¿ ׯгּٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿposۿٰ ׯÿ֧д ׯÿֿٰ ׯÿ ׯּٰ ׯгִ ׯÿȥ ׯÿнд ׯŵٴ ׯÿд ׯгּ¿ ԴÿǮд ׯÿpos ԴÿǮٴ ׯִ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֵ绰ٰ Դŵٴ ׯÿּٰ ׯÿּд ׯÿˢּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥּٰ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַ ׯÿֵ绰¿ Դּٰ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ֧д ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ¿ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַٴ ׯÿֿٰ֧ Դÿٰ Դŵٰ ׯÿд ׯÿִ ׯÿ֧ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯ ׯгּ¿ ׯÿַٰ ׯÿּٰ Դÿٴ ׯÿٰ Դŵ ׯŵٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯгִ ׯÿ¿ Դÿ ׯÿˢּٰ ׯÿposۿٰ ׯÿȥд Դÿ Դÿٰ Դÿ ׯÿַ¿ Դŵд ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿִ Դÿ ׯÿּٰ ׯ Դÿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯּٰ Դÿ쿨¿ ׯÿôּ¿ ԴÿǮд Դŵ꼱¿ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿȥ ׯÿȥּ¿ ׯŵ Դÿ쿨¿ ׯÿôִ ׯÿּٰ ׯÿǮٴ ׯÿд Դÿд ׯÿٰ ׯŵ꼱ٰ ԴÿǮ¿ ԴÿǮٴ ׯÿַ¿ ׯŵ꼱¿ ׯÿּ֧¿ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿôֿٴ ׯÿٰ ׯÿ쿨 Դŵ꼱¿ ׯÿ2 ׯгֿٴ Դд ׯÿ2 Դÿд ׯÿֿٰ֧ ׯÿ֧Ǯٴ ׯּ¿ ׯÿִ ׯÿ֧ ׯÿˢֿٴ Դд ׯÿּ¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯгּٰ ׯгд ׯÿôִ ׯÿ Դÿ쿨д ׯгֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٴ Դּٰ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿ¿ Դÿٰ Դÿ ׯÿôд ׯÿ2¿ ׯÿִ Դŵ꼱ٰ ׯÿ2 ׯ ׯÿַٴ Դÿ ׯд ׯÿ쿨д ׯÿôֿٴ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿôֿٴ Դ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٴ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯ ׯÿposд ׯÿȥּٰ Դÿٴ Դÿд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿôּٰ ׯÿٰ ׯÿˢֿٰ ׯгд ׯÿֵ绰 ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿôִ ׯÿַٴ Դÿٰ Դֿٴ ׯŵٰ Դÿн ׯÿ쿨ٰ Դִ Դŵ꼱¿ ׯÿôּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿַд ׯŵд ׯÿд ׯÿֵ绰 Դ ׯÿּ¿ Դÿ쿨ٰ Դֿٴ ׯÿֵ绰д ׯÿȥֿٴ Դÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿнд ׯֿٴ Դֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿposۿٰ ׯÿд ׯÿִ֧ ԴÿǮ¿ Դÿ¿ ׯֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿд Դÿ ׯг ׯÿˢּ¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿֿٴ Դֿٴ ׯÿˢִ ׯÿˢּٰ ׯÿд ׯÿнٰ ׯгּٰ ԴÿǮٴ ׯÿд ׯÿˢֿٰ ׯÿ쿨 ׯÿַд ׯÿ֧Ǯ ׯгּٰ ׯÿּٰ ׯÿˢд ׯŵ Դŵٰ ԴÿǮ Դŵд ׯÿˢּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿô ׯÿȥּٰ Դÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿַ Դŵд ׯÿֵ绰 ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ Դÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿнд ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿposۿٴ ׯÿַٰ Դÿд ׯÿposۼ¿ ׯÿִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿ2ٴ ׯÿ¿ ׯÿִ ׯг ׯÿ¿ ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿַ¿ ׯÿposд Դÿн Դÿٰ ׯÿ¿ ׯÿּ㼱¿ Դŵٴ ׯÿ֧д ׯÿּٰ Դֿٴ ׯÿôּ¿ ׯÿ֧д ׯÿôִ ׯÿּ¿ ׯÿнд ׯÿн ׯÿнٴ ׯÿ ׯŵٴ ׯֿٰ ׯÿ ׯг ԴÿǮٰ Դÿ ׯÿֿٰ֧ ԴÿǮ¿ ׯгֿٰ ׯÿַٰ ׯÿּ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٰ ׯŵٰ ׯÿ2 ׯÿַ Դֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿּٴ Դÿٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2¿ ׯÿ ׯÿ2 ׯÿֵ绰¿ Դÿ쿨 Դŵ꼱¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯŵٰ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ¿ Դֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿôִ Դÿ쿨¿ ׯּٰ ׯгִ Դÿд ׯÿִ ׯÿȥд ׯÿ ׯÿ֧ ׯÿ ׯÿּд ׯÿִ ׯÿֵ绰 ׯÿн鼱ٰ Դÿ ׯÿˢֿٴ Դÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ Դÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٰ ׯгּٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿȥд ׯÿȥּٰ ׯÿֿٰ ׯŵ Դÿ쿨д ׯŵ꼱ٰ ׯÿ¿ ׯÿôּٰ ׯÿ쿨ٴ Դŵ꼱¿ Դÿ ׯŵٰ ׯÿ֧Ǯд ׯгּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿˢִ ׯÿַ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿ¿ ׯÿ쿨 Դÿ쿨 ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿôּ¿ ׯÿٴ ׯÿ2¿ ׯÿִ Դּ¿ Դÿ ׯÿֿٰ ׯгֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ2ٰ ׯÿposۿٰ ԴÿǮд ׯÿ2 ׯֿٰ Դÿٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿˢֿٴ Դÿ ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ԴÿǮд ׯÿôд ׯÿּٴ ׯгּٰ ׯÿposۼٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿ¿ ׯÿֿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿôֿٰ ׯÿ2д ׯÿ2 ׯÿִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2 ׯÿнٴ Դּٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿٰ ׯÿּ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿ Դÿ쿨 Դÿд ׯÿôд ׯÿֿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿ쿨 Դÿд ׯÿ֧ ׯÿ ׯִ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯÿнٰ ׯÿַٰ ׯÿ2д ׯÿٰ Դŵ꼱ٰ Դÿ¿ Դŵ꼱ٰ ԴÿǮٴ ׯÿֵ绰 Դÿ¿ ׯÿ2 ׯÿ2 Դŵٴ ׯÿн ׯÿٴ ׯÿַٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּٰ ׯÿּ¿ ׯŵ ׯÿôּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ쿨ٰ ׯŵ Դÿ ׯÿ2 ԴÿǮٰ ׯÿּ ׯÿôּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿôд ׯÿֿٰ֧ ׯÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿȥֿٴ ׯÿpos Դÿ쿨ٴ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿּٰ Դŵ꼱¿ ׯÿȥּٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ Դÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿּ¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ Դŵ Դÿ쿨¿ ׯÿн鼱¿ ׯг Դŵд ׯּ¿ ԴÿǮٰ ׯгֿٰ ׯÿִ ׯг ׯÿн鼱¿ ׯÿַ¿ ׯÿִ֧ ׯִ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮٰ ׯÿִ ԴÿǮٴ ׯÿposۼ¿ Դÿ ׯŵ꼱¿ ׯÿд ԴÿǮ¿ Դŵٴ ׯÿ ׯÿȥּ¿ ׯÿpos Դÿ쿨д ׯÿֿٰ֧ ׯÿٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֿٴ ׯֿٴ ׯÿٴ ׯŵ꼱¿ ׯгִ ׯÿ ׯŵٰ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿ Դÿн ׯÿô ׯÿд Դּٰ ׯгֿٰ ׯÿȥ ׯÿַд ׯÿּ㼱¿ ׯÿַٰ ׯÿ֧ ׯÿ¿ Դÿд Դּٰ ׯÿ2 ׯÿֿ֧ٴ Դÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٰ Դּ¿ Դŵٰ ׯÿּ¿ ׯÿˢֿٴ ׯг ׯÿн ׯÿ쿨д ׯÿôּٰ ׯÿ2д ׯÿнٴ Դŵ ׯÿִ ׯÿд ׯÿˢֿٴ ׯÿд Դŵ꼱ٰ ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮ Դÿ쿨ٰ Դŵ Դÿ ׯÿ Դÿ쿨ٴ ׯÿִ ׯÿôִ ׯÿ쿨 ׯÿǮٰ ׯÿн Դÿ쿨 Դŵٰ ׯгּٰ ׯгִ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д ׯÿֿٰ ׯÿּٰ֧ Դÿ쿨ٰ Դÿ쿨¿ Դֿٴ ׯִ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ ׯÿȥ ׯÿˢֿٴ Դÿ쿨ٰ Դÿ쿨 ׯÿд ׯÿִ ׯŵٰ ׯÿн ׯÿд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿô Դŵ꼱ٰ ׯÿ֧д ׯÿִ ׯÿ ׯŵٰ ׯÿн ׯÿнд ׯÿ֧д ׯÿposд Դÿٴ ׯÿȥִ ׯÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿٰ Դŵٴ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿpos۴ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ2¿ ׯÿˢֿٰ Դŵ ׯÿ2 Դÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥ Դÿд ׯÿȥ ׯÿˢ ׯÿ쿨ٴ ׯּٰ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨 ׯÿ֧Ǯд ׯÿַд ׯÿ2ٴ ׯÿ쿨д ׯÿнٴ ׯÿ֧ ׯִ ׯÿн ׯÿּ¿ ׯÿ2 ׯÿȥִ ׯÿַд ׯÿ֧Ǯд ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿ֧д ׯÿȥִ ׯÿ쿨ٴ Դִ ׯÿٴ ׯÿ ׯŵٰ ׯÿּ¿ ׯÿposд Դŵ꼱ٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰д ׯÿн鼱¿ ׯÿ쿨ٰ ׯг ׯÿ쿨 ׯÿٴ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿּ ׯÿд ׯÿд Դÿٴ ׯÿַд ׯÿַд Դÿٴ ׯÿн ׯÿ2 ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿˢּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯŵٰ ׯÿ Դÿٰ ׯÿִ Դÿ쿨ٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿٴ ׯÿн鼱¿ Դŵд Դּٰ ׯг ׯÿ쿨 ׯÿ쿨 ׯгֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿн ׯÿ¿ ׯгֿٴ ׯÿ ׯÿּٴ ׯÿּ Դÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ Դŵ ׯгִ ׯŵ꼱¿ ׯÿ֧д ׯŵ꼱ٰ Դÿٰ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯֿٰ ׯÿ ׯŵٰ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿǮٰ Դÿ ׯŵٰ Դÿٴ Դŵ ׯִ ׯÿôִ ׯÿд ׯÿôֿٰ Դÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿַд ׯÿ2ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯִ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿ¿ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٰ Դÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ2 ׯÿôд ׯŵ Դÿ쿨 Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿˢֿٴ ׯÿַٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿֿٴ Դֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿôּ¿ Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿ֧ ׯÿַ Դÿд ׯÿн ԴÿǮ ׯÿȥּٰ ׯÿּд ԴÿǮд ׯÿּ ׯÿǮٰ Դÿд ׯÿֿٰ֧ ׯÿ쿨ٴ ׯÿֿٴ ׯÿȥּٰ ׯÿֵ绰д ׯгִ ׯÿˢ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰 ׯгֿٰ ׯÿô ׯÿposۿٴ ׯÿ2ٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿˢ ׯÿ Դŵٴ ׯÿ Դŵ ׯÿȥд ׯּ¿ Դÿд Դֿٰ ׯÿôּٰ ׯÿд Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ ׯÿˢֿٰ ׯÿposд ׯÿ2¿ ׯÿ¿ ԴÿǮ ׯÿˢֿٰ Դŵ ׯÿôּ¿ ׯÿ ׯгд ׯÿּд ׯÿнٰ ׯÿٰ ׯÿȥֿٴ ׯгִ ׯÿּٰ ׯÿּд ׯÿּٴ ׯÿִ֧ ׯÿ֧Ǯд Դÿ쿨ٴ Դŵٰ ׯÿôּٰ ׯÿִ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯּٰ Դÿд ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٴ Դŵ꼱¿ ׯÿ¿ ׯÿ Դÿٰ ԴÿǮд ׯŵٰ ׯÿposۿٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿôֿٰ ׯÿٰ ׯÿٰ Դÿٰ Դÿ¿ Դÿд ׯÿּٴ Դÿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯִ ׯŵٰ ׯÿнд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿнٴ ׯгֿٰ Դÿ쿨 ׯÿд ׯÿposۼٰ ׯÿּ ׯÿˢּٰ Դÿ쿨д Դÿд ׯÿ2 ׯÿн鼱¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿַ ׯÿ֧Ǯ Դÿ ׯŵд ׯÿ ׯÿȥд ׯÿּٰ ׯÿ Դÿд ׯÿôд Դÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿַٰ ׯֿٰ ׯÿд ׯÿ쿨ٴ ׯÿֿٴ ׯŵٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿ ׯгּ¿ ׯÿд ׯÿд ׯÿ2 ׯÿִ֧ Դֿٴ ׯÿд Դŵд ׯÿּٰ ׯÿнٴ ׯŵ꼱ٰ ׯŵ ׯÿִ ׯÿposд ׯÿִ ԴÿǮ Դ ׯÿּ¿ ׯÿּ֧¿ ׯÿַٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿнٰ Դÿ ׯÿֿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿַ ׯÿַ Դŵ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ Դÿ쿨ٰ Դŵд ׯÿ֧Ǯ ׯŵ꼱ٰ ׯÿٴ ׯÿּ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿˢд Դֿٴ ׯÿּ ׯÿַ Դŵٴ ׯÿôּٰ Դд ԴÿǮٴ ׯÿн ׯÿ ׯÿposۼ¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿ2д ׯִ Դÿ쿨д Դÿٴ Դÿ쿨 ׯд ׯÿд ׯÿ֧ ׯÿǮٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿн ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿȥ ׯÿ Դÿ¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿ֧ ԴÿǮ ׯÿ2 ׯÿ ׯÿposۼ¿ ׯÿȥ ׯÿнд ׯּٰ Դÿ쿨 ׯÿֵ绰ٰ Դÿ ׯд ׯִ Դÿд ׯÿַ ׯÿִ֧ ׯÿд ׯÿ¿ Դÿ쿨ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿposۼٰ ׯÿּ Դÿ¿ Դÿд ׯÿ ׯÿȥֿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿִ ׯÿ ׯÿˢּ¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮд ׯÿȥֿٴ ׯÿ ׯÿֵ绰д Դŵ꼱¿ ׯÿнٰ ׯִ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿ ׯÿ ׯгд ׯÿִ֧ ԴÿǮ ׯּ¿ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿٰ Դּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿнд ׯÿȥּٰ ׯÿּٴ ׯÿȥִ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿôֿٴ ׯÿִ Դÿٰ Դֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٰ ׯÿposд Դŵ ׯÿнд ׯÿִ Դÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿôֿٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿд ׯÿ֧д ׯÿּٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿ2 ׯÿּ㼱¿ ׯÿ Դֿٴ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַٰ ׯÿ2ٰ ׯÿǮٰ ׯÿ ׯÿִ ׯÿ쿨 ׯÿ֧ ׯּ¿ Դÿٰ ׯд ׯгּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿн ׯÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯּ¿ ׯÿ2д ׯÿֿٰ ׯÿˢ Դŵ꼱¿ ׯ ׯÿ֧д ׯÿд ׯÿˢִ ׯг ׯÿȥֿٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿнд ׯÿ֧ ׯÿpos۴ ׯ Դÿ쿨ٴ ׯÿִ Դŵٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿposۿٰ ׯгֿٴ Դÿٰ ׯÿַд Դŵ꼱ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿȥֿٴ Դÿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿнд Դÿٰ ׯÿַٰ ׯÿֿٰ ׯÿнд ׯֿٴ ׯÿôּٰ ׯּ¿ ׯÿٴ ׯÿּٰ֧ ׯÿȥд ׯÿposۼ¿ Դÿ쿨 ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿ¿ ׯÿд ׯÿּ ׯÿٰ ׯÿ2¿ ׯÿ¿ ׯÿˢ ׯּ¿ ׯÿֿٰ֧ Դŵ꼱ٰ ׯгд ׯÿ ׯÿٴ ׯÿд ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿpos۴ ׯÿּ ׯŵ Դд ԴÿǮ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿַд Դÿ쿨ٴ ׯÿַ¿ ׯÿ2¿ ׯÿ쿨 ׯÿ쿨 ׯÿּٰ ׯּٰ ׯÿн ׯÿ쿨¿ Դÿ ׯÿ Դÿд ׯÿֿٴ Դŵ꼱ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿôд Դÿд ׯÿд ׯгּ¿ ׯִ Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿ2д ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ׯÿּ ׯÿȥּٰ ׯÿд ׯÿִ ׯгּ¿ ׯгֿٴ Դÿٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿ2 ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿַд ׯÿֵ绰 ׯÿּ Դŵ ׯÿ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿн鼱¿ Դÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿٰ ׯּٰ Դŵ ׯÿ֧д ׯÿַ Դÿ쿨ٴ ׯÿּд ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰 ԴÿǮٰ ׯִ ׯÿôд ׯгֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ Դÿд Դּٰ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ ׯгּٰ Դÿ쿨 ׯÿ쿨 Դּٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿǮٴ ׯִ ׯÿּٰ ׯÿpos ׯŵٰ ׯгֿٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֵ绰д ׯÿнٰ ׯÿּ¿ ׯÿٴ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿٰ ԴÿǮٰ ԴÿǮ ׯÿٰ ׯÿǮٰ ׯÿôֿٴ ׯŵٴ ׯÿǮٰ ׯÿ2ٰ ׯÿֿ֧ٴ Դÿ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿposۼ¿ ׯÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿַд ׯÿнٴ Դŵд ׯÿˢд ׯÿpos۴ ׯÿôֿٰ ׯгֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿǮٴ Դÿд Դÿ¿ ׯÿ쿨¿ ԴÿǮ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿposۿٴ Դÿٰ ׯֿٰ ԴÿǮ¿ ׯּ¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿȥֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰д ׯÿ ׯÿֿٰ֧ Դÿٰ Դֿٴ ׯÿˢּ¿ Դÿ쿨 Դÿд ׯÿּ¿ Դÿд ׯÿֿٰ ׯÿд ׯÿ쿨д Դŵٴ ׯгֿٴ ׯÿôд ׯÿּٴ Դÿ쿨 ׯÿнٰ ׯÿ֧д Դÿ ׯִ Դÿٴ Դÿ ԴÿǮ ׯÿˢּٰ ׯÿٰ Դּ¿ Դÿ쿨д ׯÿpos۴ ׯÿд ׯÿִ ׯÿֿٰ Դÿٴ Դÿٴ ׯÿִ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿִ֧ Դÿٰ Դÿ¿ ׯŵٰ ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯֿٴ ׯÿôֿٰ Դִ Դÿд ׯÿôּٰ ׯÿposۿٴ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ ׯÿôּٰ ׯÿּ¿ ԴÿǮٰ ׯÿǮٴ ׯÿ ׯÿּ֧¿ ׯÿн ׯÿٰ ׯÿٴ Դÿ¿ ׯгд ׯÿ ׯÿ ׯÿֵ绰 ԴÿǮд ׯÿٴ ׯÿpos۴ ׯÿٴ ׯÿˢּ¿ ׯÿнٴ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿȥд ׯÿpos۴ ԴÿǮ ׯÿּ ׯÿ Դÿ쿨¿ Դÿٰ ׯÿּٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ Դÿ ׯÿ2ٴ ׯÿٰ ׯÿȥֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿôִ Դÿٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿд ׯÿôּٰ ׯÿ ׯгּٰ ԴÿǮ¿ ׯÿֿٴ Դּٰ ׯÿȥּ¿ Դÿٰ ׯÿôּٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿִ ׯÿ ԴÿǮٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2 Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿȥ ׯֿٴ ׯÿнٰ ׯÿнٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿַ¿ Դÿ¿ ׯгִ Դŵ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯгִ ׯÿ ׯÿȥּ¿ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿȥֿٴ Դ ׯÿٰ ׯд ׯÿ ׯֿٰ Դÿн ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿˢִ ׯÿ¿ ׯÿٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿٴ ׯŵ꼱ٰ ׯÿˢ ׯÿˢ Դÿ¿ ׯÿּ¿ Դ ׯŵٴ ԴÿǮ ׯÿ2д ׯÿִ ׯֿٴ ׯÿн ׯÿֿٴ ׯÿ2д Դÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿposۼٰ ׯŵٴ Դŵٰ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿַ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٴ Դÿ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿ쿨 Դÿٴ ׯÿּٴ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿַ¿ Դÿٰ Դŵ꼱ٰ Դÿд ׯÿٰ ׯÿô Դŵ ׯÿposд ׯÿּ ׯÿ2д Դÿ쿨¿ ׯÿˢд ׯÿּд Դŵٰ ׯּٰ ԴÿǮ ׯÿַٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿּٰ ׯÿposд Դÿٰ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿposۼ¿ ׯŵд ׯֿٴ Դÿٴ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿôд Դÿٰ Դ ׯÿд ׯÿٰ Դÿٰ ׯÿˢд ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٰ֧ ׯгд ׯгֿٰ ׯÿ ԴÿǮ ׯÿposۼ¿ ׯÿִ֧ ׯŵд Դÿ¿ ׯÿִ ׯÿַд ׯÿ Դÿн ׯÿ֧Ǯ ׯÿֵ绰 ׯд ׯÿȥִ Դÿ쿨ٴ ׯÿд ԴÿǮ ׯÿֿٰ ׯÿн ׯÿ2 ׯÿ ׯгּ¿ ׯÿд ׯÿٰ Դÿ¿ ׯÿ2 ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥִ ׯÿ2 ԴÿǮ ׯÿֿٰ֧ ׯÿposۿٴ ׯÿôֿٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿּٰ Դÿ Դÿٴ ׯÿִ֧ ׯÿ2 ׯŵ꼱¿ ׯÿн鼱¿ ԴÿǮ¿ ׯÿ ׯÿ2 Դÿд Դÿ쿨 ԴÿǮٰ ׯÿ2 ׯÿ2д ׯÿּ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿôд ׯŵ꼱ٰ ׯÿpos۴ ׯÿ ׯÿ ׯÿ2¿ Դ ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿˢּٰ Դÿ¿ ׯÿнٰ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿ֧Ǯٴ ׯ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿַ¿ ׯÿַ ׯÿ쿨¿ Դֿٴ ׯŵ꼱ٰ Դд ׯÿּٰ ׯÿˢּٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿôּٰ Դÿٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨 ׯÿнٰ ׯÿposۿٴ ׯÿִ֧ ԴÿǮ ׯÿ֧ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ¿ ׯÿٰ Դּٰ Դÿ ׯÿ ׯŵ ׯÿ ׯÿּ㼱ٰ Դ ׯÿˢ Դÿ ׯÿ֧д ׯгֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿ2 ׯÿȥ ׯгд ׯÿˢֿٰ ׯÿַ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ ׯÿּٴ ׯÿȥּٰ ׯÿֵ绰д Դÿ¿ ׯÿּ ԴÿǮٰ ׯÿˢִ ׯÿǮٰ ׯÿposۼ¿ ԴÿǮٰ ׯÿַٰ ׯÿֿٰ֧ Դÿд ׯÿֵ绰ٰ ԴÿǮٴ ׯÿֵ绰¿ Դÿ¿ ׯÿִ֧ ׯÿȥ ׯгִ Դŵ꼱ٰ Դֿٰ ׯÿַ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨ٰ ׯִ Դÿٰ ׯÿôֿٰ Դÿ쿨 ׯŵ ׯÿ쿨 ׯÿ֧Ǯд ׯÿд ׯÿִ ׯÿ2д Դִ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿȥּ¿ ׯгּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿ2 ׯÿˢ ׯÿôֿٴ ׯÿ2д ԴÿǮٰ ׯִ ׯִ ԴÿǮٰ ׯÿַд ׯÿִ ׯŵٰ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿнٰ ׯŵд ׯÿ쿨ٴ ׯÿд ׯÿֵ绰ٴ ԴÿǮ¿ ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿ2 ׯÿּ֧¿ ׯ ׯÿposۿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿٴ ׯÿȥִ ׯÿȥּ¿ ԴÿǮٴ Դÿ쿨ٴ ׯֿٰ ׯÿֿٴ ׯŵٴ ׯÿٴ ׯÿ Դŵٴ ׯÿȥִ ׯÿ Դÿ ׯÿ2д ׯÿּٰ ׯÿposۼٰ ׯÿּ ׯд Դÿٰ ׯÿд ׯÿּٰ ׯּٰ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ ׯּ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ֧д ׯÿǮٴ ׯÿд ׯÿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿpos۴ Դÿٴ ׯŵٰ ׯÿˢּٰ ׯÿˢּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿ2ٰ ԴÿǮٰ ׯгּ¿ ׯÿ2 ׯд ׯÿ2ٰ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ ׯг Դÿٴ ׯг ׯÿּٰ ׯÿַٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ쿨ٰ Դÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯֿٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿôд Դÿٴ Դÿ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿ2ٰ Դÿ ׯÿּ㼱ٰ Դּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּ ׯŵٰ ׯÿн鼱ٰ ׯŵ Դÿٰ ׯÿ ׯÿַ ׯֿٰ ׯгּٰ ׯֿٰ ׯÿּٰ ׯŵٰ ׯÿн ׯÿȥ ׯÿнд ׯÿּ ԴÿǮ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿд Դÿٴ ׯÿнд Դÿ ׯÿд ԴÿǮ ׯÿ֧Ǯд ׯÿд ׯÿȥּٰ ׯÿ ׯֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿַд ׯÿposۿٴ ׯÿַٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٰ ׯÿ2¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯд Դÿ쿨ٰ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮ Դÿд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ2д ׯÿ¿ ׯÿȥ ׯÿּд ׯÿˢּ¿ ׯÿн ׯÿȥд ׯÿн Դÿ쿨ٰ Դÿ Դÿд ׯÿȥֿٴ ׯŵٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿִ Դּٰ ׯÿн ׯŵд ׯÿ2ٰ ׯÿ2 Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ ׯÿ Դд ׯг Դŵ ׯÿּٰ ׯÿǮٰ ׯִ ׯִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿô ׯÿֵ绰д ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰¿ ԴÿǮ ׯÿٰ ׯÿٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿposۼٰ ׯÿнд ׯÿֵ绰 Դÿд ׯÿôּٰ ׯÿ֧Ǯ Դŵ ׯÿ Դÿٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿô ׯÿַ¿ Դŵٰ ׯŵ꼱ٰ ׯŵ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ Դּٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿֵ绰д ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿposۿٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿ2ٰ ׯÿposۿٴ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ2 ׯÿֿٴ ׯּٰ ׯִ ׯŵٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿ֧ٴ Դÿ쿨 ׯÿ2д ׯÿposۿٰ ׯֿٴ ׯּٰ ׯÿд ׯÿȥֿٰ ׯÿַ ׯÿּ¿ ׯŵ ׯÿôּ¿ Դÿ ׯŵٰ ׯÿǮٰ ׯŵٰ ׯÿ2ٴ ׯÿִ ׯŵ꼱ٰ Դŵ ׯÿ2д ׯŵٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿнд ׯÿ֧Ǯ ׯÿˢֿٴ ׯÿд ׯгִ ׯÿ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿִ ׯÿٰ Դŵ꼱¿ Դÿٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿּ¿ Դÿд Դÿ쿨ٴ ׯÿposۼ¿ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯгֿٴ ׯÿּ Դÿ쿨ٰ ׯÿַٴ ׯÿּٰ ׯÿposۿٴ ׯÿȥ ׯÿˢֿٰ ׯÿִ ׯÿ ׯÿַٰ ׯÿּ ׯÿ2 ׯгд Դŵٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿٴ ׯÿȥֿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿ ׯÿ2¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿǮٰ Դÿٴ ׯÿ쿨д ׯÿּ㼱¿ ԴÿǮд ׯÿ ׯŵ꼱¿ Դŵٴ Դÿ쿨д ׯÿ2д ׯÿȥּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٰ֧ Դÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿִ Դŵ ԴÿǮٰ ׯּٰ ׯÿôֿٴ ׯŵ ׯÿֿٴ ׯÿˢ ׯÿַٴ ׯÿ ׯÿ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯִ ׯÿּٴ Դÿٴ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ2ٰ ׯÿּ Դִ ׯÿ֧ ׯÿpos ׯÿּٴ Դÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿн Դŵ꼱¿ Դÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 Դÿ쿨 Դ ׯÿ쿨д Դŵд Դÿн ׯÿֿٰ֧ ׯÿȥֿٴ ׯÿд ׯÿ2¿ ׯÿȥּٰ Դŵٴ ׯÿд ׯÿˢּٰ ׯÿ֧ ׯÿˢֿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿpos Դÿд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯּ¿ Դÿ쿨¿ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯŵ ׯÿȥֿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּд ׯÿ2ٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֿٰ ׯÿpos۴ ׯÿ2 ׯÿн鼱ٰ ׯÿ֧Ǯ Դּ¿ ׯгֿٴ ׯŵٴ ׯÿ쿨 ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ ׯÿôִ ׯÿַд Դÿн ׯֿٴ ׯּٰ Դÿ쿨д ׯÿּٴ Դÿ ׯÿּ ׯִ ׯÿн鼱ٰ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯÿpos۴ ׯÿֵ绰д ׯÿposۼ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰¿ ׯÿ2д ׯгд Դÿн ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּ¿ ׯŵд ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿȥִ ׯÿ֧ ׯÿּд ׯÿȥִ ׯг ׯÿôֿٰ Դ ׯÿֿٰ ׯгֿٴ Դÿд ׯÿּ Դŵ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿǮٰ ׯÿּٰ ׯд ׯÿˢּ¿ ׯÿposۿٴ ԴÿǮٰ ׯгд ׯÿȥּ¿ ׯгֿٰ ׯÿִ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ Դŵ ׯÿֵ绰д ׯÿ ׯгּٰ ׯÿֵ绰¿ ׯֿٴ ׯÿ Դŵ ׯÿд ׯÿַ ׯÿ ׯÿٴ ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿּ֧¿ ׯּ¿ ׯÿposۼٰ ׯÿ֧ ׯÿ2¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿǮٴ ԴÿǮٴ Դÿ쿨 ׯÿ2ٰ ׯÿôִ ԴÿǮ¿ ׯÿн Դÿٴ Դÿн ׯÿֿٴ ׯֿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿٴ ׯÿ2д ׯÿֿٰ֧ ׯгִ ԴÿǮٰ ׯÿн Դÿٰ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿˢּ¿ ׯŵд ׯÿִ Դÿٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿˢ ׯÿַд ׯÿ Դÿд ׯÿнٰ ׯÿнٰ ׯÿȥּٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿٰ Դּ¿ Դֿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿ Դÿٰ ׯÿôд ׯÿˢּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿֿٴ ׯÿַ Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ Դŵ Դִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿȥ ׯÿô Դÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ ׯÿַ Դÿ쿨 ׯÿǮٰ ׯּ¿ ׯÿּٰ ׯÿǮٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿд ׯÿַ¿ ׯÿȥд ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿô ׯÿٴ ׯÿд ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ2д ԴÿǮٰ Դÿ쿨 ׯÿд ׯÿ Դִ Դÿ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿôд Դֿٴ Դÿд ׯÿ쿨ٰ ׯÿн ԴÿǮ¿ ׯÿȥд ׯÿ2ٰ Դÿ ׯÿִ ׯÿˢִ ׯÿٴ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿˢִ ׯÿַٰ ׯÿ쿨 ׯÿּ㼱¿ ׯгд ׯÿ֧Ǯд ׯÿн鼱¿ ׯÿּ¿ Դŵٴ ׯÿн ׯÿôֿٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿַٰ ׯÿַٰ ׯÿַٰ ׯÿִ ׯÿȥ Դÿ ׯÿˢд ׯÿַ ׯÿִ֧ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿּ ׯÿٰ ׯÿǮٰ ׯŵ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿôּ¿ ׯÿٴ Դ ׯÿôִ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿּٰ Դŵٴ Դ Դÿд ׯÿôֿٰ ׯÿнд ׯÿֵ绰д Դÿ ׯÿִ ׯÿַ¿ ׯгִ ׯгּ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿַٰ ׯŵд ׯÿִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ׯÿнٰ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿַ ׯÿнٴ ׯгֿٰ ׯÿǮٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿִ ׯÿֿٰ֧ Դÿ¿ ׯÿ ԴÿǮд ׯÿ쿨ٴ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿٰ ׯÿַ ׯÿpos۴ ׯÿּٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿȥּٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯгִ ׯÿд ׯд ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯŵٰ ׯÿִ֧ ׯÿˢּ¿ ԴÿǮ Դÿ¿ ׯÿ Դÿ쿨ٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨д ׯÿֿٰ֧ ԴÿǮٰ ׯÿн ׯÿ2 ׯÿֵ绰 ׯÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿнٰ ׯÿ Դÿ ׯÿַ Դִ ׯÿִ֧ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ ׯּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿôֿٴ ׯÿô Դŵٴ ׯÿּٴ ׯÿ֧Ǯ Դÿ ׯÿٰ Դÿٴ ԴÿǮٰ ׯÿд ԴÿǮ ׯÿнٰ ׯÿּ¿ ׯÿּд ׯ ׯÿּ¿ ׯÿˢִ Դÿ쿨 ׯÿȥּٰ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿ쿨 ׯÿôֿٰ ׯÿִ ׯÿֵ绰¿ ԴÿǮ¿ Դÿٰ ׯŵд ׯÿַд Դÿٰ ׯгд ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯּٰ ׯŵд ׯÿֿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿнٴ Դÿٰ ԴÿǮ ׯд Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ쿨д ׯÿ֧Ǯٰ Դÿٴ ׯÿּ Դŵ ׯгּٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿּ ׯÿֿٰ֧ ׯгֿٴ ׯÿ ԴÿǮ ׯÿ֧Ǯ ׯּٰ ׯÿ ׯÿ֧д ׯÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯŵ ׯÿ֧Ǯٴ Դд ׯÿּ¿ ׯÿ쿨¿ ׯŵٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ2 ׯÿposۿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٰ Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿд ԴÿǮ Դд ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿִ֧ Դÿд Դÿ ׯÿ Դּٰ ׯÿд Դÿ쿨¿ ׯгּ¿ ׯÿ ׯÿ2 ׯÿּ㼱¿ ׯÿposۿٴ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿ쿨 ׯÿˢֿٰ ׯÿ ׯг Դÿ쿨ٰ Դŵٴ ׯÿ Դּ¿ ׯÿȥд ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿ ׯг Դÿ쿨ٴ Դּ¿ ׯÿposۿٴ ԴÿǮд ׯÿнٴ ׯŵд ׯÿּ¿ ׯÿнд ׯÿposۿٰ ׯÿposۼٰ ׯÿôִ Դÿ ׯÿˢִ ԴÿǮ ׯÿֵ绰ٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿǮٰ ׯÿּ¿ ׯÿд Դÿ ׯÿּ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ ׯÿ2¿ ׯÿposۿٴ ׯŵ ׯÿּ֧¿ Դÿ쿨 ׯִ ׯÿȥд ׯÿֿٰ ׯÿн ׯÿֵ绰ٴ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿôּ¿ ׯгд ׯÿposۼٰ ׯÿּٰ ׯÿ쿨 ׯг Դÿ쿨ٰ ׯÿǮٴ ׯÿposۿٴ ׯÿд ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ Դ ׯÿּٴ ׯÿּ¿ ׯÿּٴ ׯÿô Դÿ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ Դÿٴ ׯÿнٴ ׯÿּٴ ԴÿǮд ׯÿн ׯÿּٴ ׯÿִ ׯÿ쿨ٰ Դŵٰ ׯÿִ ׯÿַٰ Դ Դּٰ ׯÿַ¿ ׯд ׯÿ2¿ ׯÿ2 ׯÿٴ Դּٰ Դÿ쿨д ׯÿǮٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ ׯÿˢֿٰ ׯÿposۼٰ ׯÿǮٴ ׯÿ ׯгֿٰ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ Դŵٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯŵٴ ׯÿô Դŵ꼱ٰ ׯּٰ ׯÿôּ¿ Դÿ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿٴ ׯÿٴ Դִ ׯÿposд ԴÿǮٰ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֵ绰 ׯÿַٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿôּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿּд Դÿ쿨ٴ ׯгд Դ ׯÿֿٰ ׯÿַд ׯÿн Դÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿȥּٰ ׯŵ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٴ Դÿٰ Դÿٴ ׯÿֿٴ Դִ ׯÿַ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ2д ׯÿֿٰ Դּٰ Դÿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯÿposд ׯÿַ¿ ׯÿּٴ Դÿд ׯгд ׯÿ2ٰ ׯÿַ¿ ׯÿּ ׯÿּٰ ׯÿô ׯ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿ쿨д ׯÿ2ٴ Դÿн ׯÿн鼱ٰ ׯÿ2ٰ ׯÿд ׯÿ ׯÿ ԴÿǮ¿ Դִ ׯÿн鼱¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿٴ ׯÿнд ׯÿнٴ ׯÿֿٰ ׯÿˢִ Դÿ쿨 ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿַٰ Դÿ쿨¿ ׯÿд ׯÿ֧ ׯÿֿٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿposд ׯÿּ¿ ׯÿּ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿôּ¿ ׯÿд ׯÿ쿨 ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯ ׯÿˢ Դ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ¿ Դÿ쿨 ׯÿּٴ ׯÿô ׯŵ Դÿ ׯÿַٰ ׯÿǮٰ ԴÿǮٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿposۼٰ ׯÿд ׯÿposۼٰ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨 ԴÿǮ ׯÿ ׯÿн ׯÿּٰ ׯÿֿٰ Դÿٰ Դÿ¿ ׯŵٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯŵ꼱¿ ԴÿǮٰ Դÿн ׯÿposۼٰ ׯÿȥֿٴ ׯгִ ׯÿ2ٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2д ׯŵ ׯÿнд ׯÿֿٰ ԴÿǮд ׯÿַ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿȥֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿнд ׯÿȥִ Դִ Դÿ쿨ٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿˢּ¿ ׯ ׯÿּ ׯֿٴ ׯÿд Դд ׯÿ쿨 ׯÿٴ ԴÿǮٴ ׯִ ׯÿȥд ׯÿּд ԴÿǮ ׯŵ ׯÿô ׯÿôּٰ ׯÿpos۴ ԴÿǮٴ Դÿ쿨д ׯÿpos۴ Դÿд ׯÿִ ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿô Դÿд ׯÿֿٴ ׯÿ2ٴ ׯÿּٰ ׯд ׯŵٴ ׯÿֿٴ ׯÿ2¿ ׯÿּ ׯÿ2ٰ ׯÿ ׯÿǮٰ Դÿ쿨ٰ ׯ ׯÿ2ٰ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿֵ绰 ׯÿִ֧ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿȥд ׯÿн ׯÿ2 ׯִ ׯÿˢ ԴÿǮٴ ׯÿôּ¿ ԴÿǮٴ ԴÿǮ¿ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱¿ Դÿ쿨д ׯÿˢֿٰ ׯÿֿٰ Դÿ쿨ٴ Դÿ쿨ٴ ׯÿ2ٰ Դŵ Դÿ ԴÿǮ ׯÿּ¿ ׯŵ Դÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ2¿ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿôּٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿȥּٰ ׯÿּ ׯִ ׯÿִ֧ ׯÿ ׯÿ ׯÿн ׯÿposд ׯÿ֧ ԴÿǮٰ Դŵ ׯÿּٰ Դÿ¿ ׯÿˢִ ׯÿнд ԴÿǮٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿôִ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ԴÿǮд ׯÿ֧Ǯд ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2ٰ ׯÿposд ׯÿּ ׯÿֿٰ ׯд ׯÿ ׯÿּ֧¿ ׯŵٰ ׯÿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿôд ׯÿн鼱¿ ׯÿ ׯŵ ׯгд Դÿ쿨¿ ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯÿ¿ ԴÿǮٰ Դÿٴ Դд ׯÿôֿٴ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿֵ绰 Դÿ Դÿٰ ׯÿִ ׯÿȥֿٰ ׯÿִ֧ Դÿд Դÿٰ ׯÿ2ٰ Դּ¿ Դд Դÿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿposд ׯÿôֿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰 Դŵ꼱¿ ׯÿּ ׯгּ¿ ׯÿּд ׯÿּٰ ׯÿˢд ׯÿٴ Դÿٴ Դֿٰ ׯÿּ¿ ԴÿǮд ׯÿôּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ ׯÿȥּٰ ׯгд ׯд Դÿ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿд Դÿ ׯÿǮٴ ׯÿôֿٰ ׯÿˢд ׯÿô ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿȥд Դŵ ׯÿִ ׯÿposۼٰ ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿȥּ¿ ׯÿ쿨ٴ ׯг ׯгֿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿˢ ׯÿּ¿ ׯÿ Դÿд ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰 Դּ¿ ׯÿּ֧¿ ׯÿpos۴ ׯÿд ׯÿ¿ Դŵ ׯÿ2¿ ׯÿôּٰ Դŵ ׯÿּٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿּ㼱¿ Դÿ¿ ԴÿǮ¿ ׯÿּٰ ׯÿôֿٴ ׯֿٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨ٴ ׯÿн ׯÿǮٴ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨 ׯÿִ ԴÿǮٰ Դÿٰ ׯÿ ׯÿнٰ ׯÿִ֧ ׯÿд ׯÿˢֿٰ ׯÿ ׯÿ֧ ׯÿ2ٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ֧Ǯд ׯŵ Դÿд ׯÿн ԴÿǮٰ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯֿٰ ׯÿִ ԴÿǮ ׯÿ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯгּ¿ ׯÿȥִ ׯŵ Դÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿٰ ׯֿٴ ׯÿֿٰ Դ ׯÿ ׯÿּ֧¿ Դÿ ׯÿٰ ׯÿȥ ׯÿôд Դÿд ׯÿpos۴ ׯÿôּ¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿּ㼱ٰ ԴÿǮ¿ Դŵ ԴÿǮ ׯгּ¿ ׯÿǮٴ ׯÿôּ¿ ׯÿô ׯÿ2ٴ Դִ ׯÿд Դŵ ׯÿֵ绰д ׯÿּ ׯÿ֧Ǯд ׯÿˢֿٴ ׯÿ쿨д ׯÿ2ٰ Դÿ Դÿд ׯгּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿ¿ ׯÿִ ׯÿּٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿôּٰ ׯŵٴ ׯÿּд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿˢּٰ ׯÿд ׯÿ2 ׯÿּ ׯÿ2ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ Դÿ ׯŵд ׯŵٰ Դÿ ׯÿǮٰ ԴÿǮٰ ׯÿٰ ׯÿַٴ ׯÿˢֿٰ ׯŵд Դÿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿôֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯд Դŵٴ ׯÿֿٰ ׯÿ֧д ׯд ׯÿַٰ ׯÿˢд ׯÿּ ׯÿּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿнд ׯÿ ׯÿ2ٴ ׯÿַ ׯгֿٴ ׯÿд ׯгִ Դÿ쿨 ׯÿּ ׯÿּ֧¿ ׯÿposۿٰ Դֿٴ ׯг ׯÿ쿨ٴ ׯÿȥֿٴ ׯÿִ ׯÿ ׯÿ2ٴ ׯÿֿٰ Դÿ쿨 ׯÿȥд ׯÿнٴ Դÿ Դÿ ׯÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּٰ ׯÿд Դÿ ׯÿֿ֧ٴ Դּ¿ Դֿٴ ԴÿǮ Դÿ¿ ׯÿǮٰ ׯÿּٰ ׯÿ쿨д ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯֿٰ ׯÿ¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿн ׯÿ2 ׯÿȥ ԴÿǮ¿ ׯÿд ׯÿȥֿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯֿٰ ׯŵٴ ׯÿд ׯÿַ ׯÿּ¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿˢ Դÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ Դÿ쿨¿ ԴÿǮ¿ ׯÿȥִ Դÿ ׯÿּٰ ԴÿǮ Դּٰ ׯÿ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿּ ׯÿ쿨ٴ ׯŵٰ Դÿ쿨ٰ Դŵٰ ׯгּ¿ ׯÿд Դÿٴ ׯгִ ׯгд ׯÿּ Դÿ ׯгֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿˢ Դÿٰ ׯÿȥִ ׯгд ׯÿַ¿ Դֿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּд ׯÿˢִ ׯгּ¿ ׯÿôִ ׯÿ ׯÿ ׯÿַٰ Դֿٴ ׯÿּ Դÿٴ ׯÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯгֿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿposۼ¿ ׯÿִ ׯÿִ Դŵ꼱¿ ׯÿд Դÿ쿨д ׯÿposۼٰ ׯŵ ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯÿ Դÿ ׯÿٰ ׯÿˢּٰ ׯÿ ׯÿּٰ ԴÿǮд ׯÿּٰ ׯÿˢд ׯÿн鼱¿ ׯÿַ¿ ׯÿֵ绰д ׯÿ쿨ٰ Դÿٰ ׯÿ쿨 ׯÿнٴ ׯÿֵ绰д ׯֿٴ ׯÿ ׯÿֿٴ Դŵٰ ׯÿposۿٴ ׯÿּٴ Դÿٰ ׯгּٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿַ¿ ׯÿô Դŵ ԴÿǮٴ ׯгִ ׯÿֿٰ Դ Դŵٴ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰 ׯÿּٰ ׯּٰ ׯÿּд ԴÿǮ Դÿٰ ԴÿǮ Դÿ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ ԴÿǮٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯд ׯÿ ׯÿֵ绰д Դÿ ׯּٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ2ٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ¿ ׯÿнٰ ׯŵٰ ׯÿнд ׯֿٰ ׯÿֿٰ ׯŵٴ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿַٰ Դŵٰ ׯÿٰ ׯÿִ֧ ׯÿ¿ Դֿٰ ׯÿôд ׯÿּ֧¿ ׯÿ쿨 ׯÿô Դÿ ׯÿpos ׯÿн ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ֧Ǯд Դ ׯÿȥֿٰ ׯÿַٰ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿнٴ ׯÿּٰ Դŵ ׯÿposۿٰ ׯÿֿٰ Դֿٴ ׯÿд ׯÿȥּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿȥд ԴÿǮ Դŵ꼱¿ ׯÿǮٴ ׯֿٴ Դд ׯÿַٴ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿнٰ ׯÿִ Դÿٴ ׯÿַ ׯÿַٰ Դÿٰ ׯÿֿٴ Դּ¿ ׯгֿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿ2ٴ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ׯгּ¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ㼱¿ ׯֿٰ ׯÿȥ ׯÿ쿨ٴ Դÿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯд ׯÿֿٰ ׯֿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯֿٴ ׯÿ Դŵ ׯÿpos ׯÿн鼱¿ ׯÿٰ Դŵд ׯÿ֧Ǯд ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ ׯÿˢ ԴÿǮٴ ׯÿнٰ ׯÿַ ׯÿˢֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿ ׯŵٴ Դÿٰ ׯŵ ׯÿֵ绰ٴ ׯŵ ׯÿ ׯÿּ֧¿ Դÿ쿨¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢд ׯÿˢд ׯÿ ׯÿôּٰ ׯÿǮٴ Դÿ쿨¿ ׯгִ ׯÿposۼٰ ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮ ׯÿȥ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2¿ ׯÿôּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰 ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯ ׯгּ¿ ԴÿǮٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ֧ ׯÿ ׯÿд ׯÿ2 Դÿٰ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٰ Դŵд ׯÿٴ Դּ¿ ׯÿˢּ¿ Դŵٴ ׯÿˢд ׯÿpos ׯŵٰ Դÿٰ Դÿ¿ ׯÿ ׯÿ쿨 ׯгд ׯÿȥִ ׯÿôд ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿposд ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2 ԴÿǮ¿ ׯֿٴ ׯÿַٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿд ׯÿ ׯÿ ׯÿ쿨д ԴÿǮٰ Դÿ ׯÿȥּٰ ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰 ׯÿˢּ¿ ׯÿٴ Դÿ쿨 ׯÿּ㼱ٰ ׯŵٴ ׯÿּٰ֧ ׯгֿٰ ׯÿٰ Դֿٰ ׯÿˢ ׯÿȥּ¿ ׯÿˢּٰ ׯÿǮٴ ׯÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯֿٴ ׯÿٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿн ׯÿּ֧¿ ׯÿֿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿȥд ׯŵٴ Դŵ꼱¿ ׯÿִ ׯгֿٰ ׯÿposۿٴ ׯÿּ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ ׯÿִ֧ ׯÿ ׯÿн ׯÿ֧Ǯٴ Դֿٴ ׯÿ2ٴ Դÿٴ ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿн ׯÿôּ¿ ׯÿpos ׯּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿ֧д Դÿٰ ׯÿִ ׯÿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿֵ绰ٰ Դŵ ׯÿд ׯÿˢֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2 ׯÿȥּ¿ Դֿٴ ׯÿּٰ Դÿд ׯÿȥּ¿ ׯÿּٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿ2ٰ ׯг Դд ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿּٰ ׯÿнٰ ׯÿǮٴ ׯÿposۼٰ ׯÿˢд ׯÿִ Դÿ쿨ٰ ׯÿôּٰ ׯÿֿٰ֧ Դÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿposۿٴ Դŵ ׯÿִ ׯÿposۼٰ ׯÿֿٴ ׯÿȥּٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֵ绰ٰ Դд ׯŵ꼱ٰ ׯгִ Դÿ¿ ԴÿǮٰ ׯÿô ׯÿֵ绰 ׯÿд ׯ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿposۼٰ Դŵٴ Դŵ꼱ٰ ׯÿô ׯÿôּ¿ ׯÿٴ ׯ ׯŵ Դŵٴ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ Դд Դÿн ׯÿнٰ ׯÿ ׯŵ Դд ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּٴ ׯּ¿ Դÿ쿨¿ ׯֿٰ ׯÿּٰ Դŵٰ Դÿٰ ׯŵٰ ׯÿнٰ ׯֿٴ ׯÿַд ׯÿֿٰ ׯÿposۿٰ Դּ¿ ׯгּ¿ ׯÿнٰ ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿôִ ׯÿֵ绰ٴ Դÿ쿨д ׯÿֿٴ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ Դÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٰ Դÿд ׯÿд ׯÿôֿٴ ׯŵ ׯгּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿ ׯÿȥд ׯÿ֧Ǯд ׯÿд ׯÿֵ绰¿ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨д ׯŵ ׯŵ꼱ٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּд Դִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿٰ ԴÿǮ¿ Դÿٴ Դÿٴ Դÿٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿִ ׯÿн鼱¿ ׯÿּٰ ׯÿּٴ ׯŵٴ ׯÿִ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2¿ ׯÿֿٰ֧ Դÿٰ ׯÿٰ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿֿٴ Դ ׯÿּ¿ ׯÿ2 ׯֿٴ ׯÿ쿨д ׯÿִ ԴÿǮ ׯÿ Դŵٰ Դÿ¿ Դŵд ׯÿּ֧¿ ׯִ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿ ׯÿִ ׯÿֿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿ֧ ׯŵд ׯÿн鼱ٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯŵ꼱¿ ׯгֿٴ ׯÿ ׯÿȥִ ׯÿּٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 ׯгּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿֵ绰 Դּٰ ׯÿִ ׯÿˢִ Դÿٰ ׯÿַ ׯÿˢ Դÿ ׯÿ2 ׯÿִ Դּٰ ׯÿpos۴ Դּ¿ ׯÿ Դÿٰ ׯÿǮٰ ׯÿнٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿpos۴ ׯÿֵ绰 ׯÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ ׯÿַд ׯִ Դּ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿнٰ ׯÿнд ׯÿ쿨 Դÿ쿨д Դŵٴ ׯÿˢּٰ ׯÿ֧д ׯÿּ㼱¿ ԴÿǮ ׯÿô ׯŵ꼱ٰ ׯֿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿֵ绰 ׯÿ֧д ׯÿposۼ¿ Դÿٰ ׯÿô Դÿٴ ׯÿַٰ ׯÿǮٰ Դÿ¿ ׯÿˢд ׯÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿн ׯÿֵ绰д ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿнд ׯÿַٴ ׯÿд Դÿн ׯÿд ׯÿнٴ Դÿٰ ׯÿּٰ Դÿ쿨 ԴÿǮ ׯÿּٰ ׯÿнٴ Դÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿ Դֿٰ Դÿ ׯÿн Դֿٰ ׯÿ쿨 ԴÿǮ ׯÿposۿٰ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯŵд ׯÿôּ¿ ׯÿ ׯּ¿ ׯÿôּٰ ׯÿǮٰ Դÿٴ ׯÿ쿨д ׯÿ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿǮٰ ׯÿд ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿн鼱¿ ׯÿַ ׯгּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿȥ ׯг ׯÿּ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿpos Դÿٰ ׯÿַ¿ ׯÿּ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿǮٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿн ׯÿд ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿٰ ׯÿּ㼱¿ Դŵ ׯֿٰ ׯŵ ׯŵ꼱¿ ׯÿ2 ׯŵд Դŵٴ ׯֿٴ ׯÿּٴ ׯгּٰ ׯÿȥּ¿ Դÿ ׯÿд Դÿٰ Դÿн ׯÿ ׯÿpos Դÿ쿨 ׯгд ׯÿposۿٴ Դֿٰ Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ쿨 ׯÿֵ绰 ׯÿٰ ׯÿȥ ׯÿpos۴ ׯгּ¿ ׯÿִ Դÿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿȥд ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮٰ ׯгд ׯÿ ׯÿֿٰ Դֿٰ ׯг ׯÿֿٴ ׯÿˢ ׯÿôֿٰ ׯÿн ׯÿнٴ ׯÿּٴ ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮд ׯÿַٰ Դÿ ׯÿȥִ ׯÿ֧Ǯٰ Դŵٰ ԴÿǮٰ ׯŵٰ ׯг ׯÿּٰ Դŵ Դִ Դּ¿ ׯÿ ׯŵ Դÿ ׯÿ2¿ ׯŵ Դÿٰ Դÿ쿨 ׯÿַ¿ ׯÿнٴ ׯÿֿٴ Դÿٰ ԴÿǮ ׯÿposۿٰ ׯÿ2ٰ Դÿ ׯÿּٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿֵ绰 ׯÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯŵٰ ׯÿ쿨ٰ ׯֿٰ Դд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿôֿٰ Դÿ쿨д ԴÿǮд ׯÿ¿ Դÿн ׯŵ ׯÿȥּ¿ ׯÿַ ׯÿôִ Դÿٰ ԴÿǮ¿ Դŵٴ ԴÿǮٰ ׯÿд ׯÿȥ ׯÿִ ׯÿֵ绰 ׯÿô ׯÿôֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿٴ Դд ׯгּٰ ׯÿˢּ¿ Դŵٰ Դֿٰ ׯÿּٰ ׯÿˢּ¿ ׯгֿٴ Դÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ Դÿ쿨 Դÿн ׯÿȥּٰ ׯгֿٰ ׯÿ֧Ǯ Դŵ ׯÿpos ׯÿˢֿٰ ׯÿֵ绰д ׯгּٰ ׯÿȥִ ׯÿˢּٰ ׯÿǮٰ ׯÿˢִ ׯÿٰ Դÿ ׯִ ׯÿôִ ׯÿִ ׯÿִ Դŵ ׯÿ ׯÿַд ׯÿִ ׯÿнд ׯÿн Դּ¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿн ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٰ֧ ׯÿн鼱¿ ׯгд ׯּٰ ׯÿַ¿ ׯÿн ׯг ׯÿposۿٴ ׯÿּ¿ ԴÿǮٰ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿô Դÿٰ Դŵ ׯÿٴ ׯÿ Դÿ쿨ٰ ׯÿд Դֿٴ Դÿ쿨¿ ԴÿǮд Դִ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ֧ ׯÿٰ ׯÿ2ٴ ׯÿ¿ ׯÿ ׯгֿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰¿ ׯÿּ¿ ׯֿٰ ׯÿַٰ ׯÿн Դÿ쿨ٰ ׯÿнٰ ׯÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿȥ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿpos ׯÿּٴ ׯÿôּ¿ ׯÿּٰ ׯÿд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿposд Դֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯÿ Դÿٰ ׯÿַٰ ׯÿ֧Ǯд Դÿٰ ׯŵٴ ׯÿǮٴ ׯÿôִ Դÿд ׯÿٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿִ ׯгּٰ ԴÿǮд ׯÿֿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯִ ׯÿ Դÿ쿨 ԴÿǮд ׯÿ֧Ǯ ׯÿȥִ ׯÿǮٴ ׯּٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿַٰ ׯÿֿٴ Դÿ¿ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿˢִ ׯŵ Դÿ쿨 ׯÿ쿨ٴ ׯÿ Դÿٴ ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿд Դÿ ׯÿˢִ ׯÿ2ٰ ԴÿǮ¿ ׯÿּ¿ ׯÿַ Դֿٴ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿ2д ׯÿּ ׯÿǮٴ ׯÿִ ׯÿˢִ ׯÿּ¿ Դÿд ׯÿַ¿ ׯÿֿٰ ׯÿ Դŵ ԴÿǮ¿ ԴÿǮ ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿн ׯÿ쿨 Դÿٰ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٰ Դÿٴ ׯÿ ׯÿַ ׯÿַ ׯÿֿٴ ׯÿǮٴ ׯŵٴ ׯÿˢֿٴ ׯгִ Դÿ ׯִ ׯÿֵ绰 ׯÿpos۴ ׯÿֵ绰 ׯÿˢִ ׯÿַٰ ׯÿд ׯÿ֧Ǯٴ Դÿ ׯÿ֧Ǯд Դŵ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿposд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥд Դŵٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨 Դŵ꼱¿ ׯÿ ׯÿ¿ ׯÿôֿٴ ׯÿ2¿ ׯÿֿٰ ׯÿôд ׯÿ֧ ׯÿ2 ׯÿֵ绰¿ ׯÿּٴ Դÿ ׯÿ ׯÿˢֿٴ ׯÿٴ ׯÿֿٴ ԴÿǮٰ ׯÿַٴ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿȥд ׯÿּ֧¿ Դÿٰ ׯŵд ׯÿȥִ ׯÿּ¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿ쿨 Դÿ ׯ ׯÿּ㼱ٰ Դּ¿ ׯÿˢּٰ ׯÿ֧ ׯÿֿٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿˢּٰ ׯÿн ׯÿposд ׯÿֿٰ ԴÿǮٴ ׯÿּٰ ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٴ ׯŵٴ ׯ ׯÿ쿨ٴ ׯÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯֿٰ ׯÿд ԴÿǮ¿ ׯÿּ㼱¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯּ¿ ԴÿǮ ׯÿּ֧¿ ׯÿˢд ׯÿֵ绰 ׯÿּٰ ׯÿнд ׯÿֵ绰д ׯÿּ¿ ׯÿȥд ׯÿֵ绰 ׯÿposۿٰ ׯÿ֧ Դÿд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿȥּ¿ ׯÿpos۴ ׯгּ¿ ׯÿд ׯÿнٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд Դŵ꼱¿ ׯÿֿٰ ׯгд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿд ׯÿн ׯּ¿ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿȥд ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿ ׯÿˢֿٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿǮٰ ׯгֿٰ ׯÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿpos ׯÿˢּ¿ ԴÿǮ¿ ׯÿּٰ ׯÿн ׯгд ׯгд ׯÿ쿨 ԴÿǮٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿּ ׯŵ꼱¿ ׯÿּٰ֧ ׯгֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿֿٴ ׯгּ¿ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿȥֿٴ ׯֿٴ ׯг ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯŵٰ ׯÿˢִ ׯгֿٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿֵ绰¿ Դּ¿ ׯÿнٴ Դŵٴ ׯÿôд ԴÿǮ¿ ׯÿн鼱¿ ԴÿǮ ׯÿ¿ Դÿ Դֿٴ ׯÿ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿˢ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿִ ׯÿн Դÿ쿨д ׯÿֵ绰д ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ Դÿ쿨¿ ׯÿַ ׯгּ¿ ׯÿִ֧ ׯŵд ׯÿֿ֧ٴ ԴÿǮ ׯÿposۿٴ ׯÿִ Դÿٴ ׯÿ2¿ Դֿٰ ԴÿǮд ׯÿнٰ ׯÿַٰ ׯÿpos ׯÿˢֿٴ Դÿ ׯÿд ׯÿٴ ׯÿַ ׯгֿٴ ׯÿַ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿַ ׯÿٰ ׯÿôּ¿ ׯÿд ׯÿ쿨д ׯÿн鼱ٰ ׯÿôֿٰ Դÿٰ ׯÿַٴ ׯÿִ֧ ׯÿˢֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿٰ ׯÿٴ ׯÿ¿ Դÿ¿ ׯÿȥ Դŵٰ ԴÿǮٰ ׯÿ ׯÿôֿٴ Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯٴ Դֿٰ ׯÿôд ԴÿǮ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ¿ ׯÿ֧ Դÿ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰¿ Դŵ Դÿٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿֿٰ ׯгּ¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿнٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿִ ׯÿд Դŵ꼱ٰ ׯÿ2д ׯÿȥ Դŵ꼱ٰ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿô Դÿ쿨ٴ ׯÿٰ ׯÿִ֧ ׯÿȥд ׯÿٴ ׯÿôּٰ Դÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿȥֿٴ ԴÿǮ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ֧¿ ׯÿּ֧¿ ԴÿǮٰ ׯÿˢִ ׯÿֿٴ Դŵ ׯÿַ ׯÿд Դÿ ׯÿˢּ¿ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿнٴ ׯÿּٰ ׯŵ ׯÿַ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿнٴ ׯÿִ ׯÿôֿٴ Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯŵ ׯÿִ ׯÿǮٴ ׯŵ ׯÿ֧Ǯд ׯÿȥ Դּٰ Դÿ ԴÿǮ¿ ׯÿд Դ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿּд ׯÿִ ׯÿּ ׯÿнٰ Դÿ쿨д ׯÿposۿٴ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٴ ׯŵ ׯÿֵ绰д ׯÿٴ ׯÿд ׯֿٴ Դŵ Դÿٰ Դÿ쿨¿ ׯÿȥִ ׯÿô ׯÿ쿨ٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿôд ׯÿּٰ֧ ׯÿٴ ׯֿٰ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮٴ ׯŵ꼱ٰ ׯÿִ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ2 ׯгִ ׯÿֿٰ ׯÿ2 ׯÿּ㼱ٰ ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ Դÿٴ ׯֿٴ Դÿٰ ׯŵٴ ׯÿˢд Դֿٰ Դÿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿн ׯÿн鼱¿ Դÿд ׯÿִ ׯгֿٰ ׯÿַ ׯÿȥ Դŵٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯÿˢд Դÿ ׯгּ¿ ׯÿֵ绰¿ Դÿٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿּ ԴÿǮٴ ׯгֿٰ ׯÿִ ׯÿֵ绰¿ ׯÿǮٴ ׯÿposۼٰ ׯÿֵ绰¿ ׯгֿٰ Դÿ쿨 ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ ׯÿ֧д ԴÿǮд ׯÿд ׯÿִ ׯŵ ׯÿּٰ Դŵд ׯÿôд ׯÿּٰ֧ ׯÿ¿ Դִ ׯÿô ׯÿּд ׯÿּٰ ׯгд ׯּ¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿô Դŵ꼱ٰ ׯÿposۼٰ Դִ ׯÿּ㼱¿ ׯгֿٴ ׯÿн ׯÿֿٰ Դÿ¿ ׯгֿٰ ׯÿôֿٰ Դ ׯÿֵ绰д ׯŵٴ ׯÿ ׯÿȥּ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ Դּٰ Դÿٰ Դֿٴ ׯÿַ ׯÿٰ ׯÿȥִ ׯÿ¿ ԴÿǮд ׯÿֵ绰д Դŵٴ ׯÿǮٰ ׯÿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿּٴ ׯŵ Դÿٰ ׯг ׯ ׯÿǮٰ ׯÿ֧ ׯÿнٴ ׯÿַٰ ԴÿǮд Դÿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ¿ ׯÿȥּ¿ Դÿ쿨 ׯÿ쿨ٰ ׯÿpos ׯÿн鼱¿ ׯÿ2 ׯÿֿٴ ׯּٰ ׯÿposۿٴ Դŵ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ Դּٰ ׯÿнٰ Դÿ¿ ׯÿַٴ ׯÿȥд ׯÿô ׯÿ2ٰ Դÿٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٰ Դּٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿô ׯֿٰ ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿнд ׯÿַ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֵ绰д ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2ٰ ׯÿִ Դŵ Դÿٰ ԴÿǮд ׯÿнд Դŵ꼱¿ ׯּٰ ׯÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿнд ׯֿٰ Դּٰ ׯÿּٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿִ֧ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ Դ Դּٰ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿٴ ׯŵ Դÿٰ Դÿ쿨¿ ׯгֿٴ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ Դִ ׯÿposۿٴ ׯ ׯгִ Դÿٰ ׯֿٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּ ԴÿǮٴ ׯÿн Դּ¿ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿ쿨д ׯÿ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿ֧Ǯд ׯгд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿִ ׯгд ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰д ׯгֿٴ ׯÿôּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿ2д ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰д ׯÿôֿٰ ׯŵд ׯÿּд ׯÿ ׯÿˢּ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿȥд ׯÿٰ ԴÿǮ ׯÿ ׯÿˢּ¿ Դÿ Դÿ¿ Դŵٴ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ2ٰ ׯÿˢ ׯֿٴ ׯÿַٰ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿpos Դּ¿ ׯÿִ Դÿ ԴÿǮ ׯÿȥֿٰ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ ׯÿ֧ Դÿ ׯÿн ׯÿַٴ ׯÿٴ ׯÿ ׯÿд ׯÿ쿨д ׯÿнٰ ׯÿ2 ׯÿˢ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿôд Դÿ¿ ׯгּ¿ ԴÿǮٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿд ׯÿôִ Դÿٰ ԴÿǮٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿˢд Դÿٰ Դÿ ׯ ׯÿˢּٰ ׯÿнٰ ׯÿֿٴ Դÿٰ ׯÿ2 Դÿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ¿ ׯÿٰ ׯ ׯÿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿ ׯÿֵ绰ٰ ׯгд ׯŵ꼱¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿּ ׯÿǮٰ ׯÿôд ׯÿȥ Դּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿpos۴ ׯÿȥ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿ֧д ׯÿˢֿٰ ׯÿּ ׯÿposۼٰ ׯгּٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ ׯÿȥּ¿ ԴÿǮ ׯгֿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿȥֿٴ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿ֧ ׯÿٰ ׯÿ쿨 ׯÿôּ¿ ׯгּ¿ ׯгֿٴ ׯÿȥֿٰ ׯּٰ ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ2ٴ ׯÿֿٰ ׯÿ֧д ׯŵ ׯгּ¿ ׯÿ쿨¿ Դÿ¿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿֿٰ֧ ׯֿٴ ׯÿַ¿ ׯŵٴ ׯÿֿٰ֧ Դÿ쿨¿ ׯŵٴ ׯÿּ¿ ׯÿpos ׯÿֵ绰д ׯÿн鼱¿ ׯÿд ׯÿ֧д ׯÿ ׯÿˢּ¿ ׯÿȥֿٰ Դд ׯÿ¿ ׯÿ֧ ׯÿ쿨ٰ Դִ Դŵ꼱ٰ ׯÿַ ׯÿٰ ׯÿǮٰ ׯÿ¿ ׯŵд Դÿ쿨д Դŵ꼱¿ ׯÿȥ ׯÿн鼱¿ ׯÿǮٰ ׯÿּ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ֧Ǯд ׯгּٰ ԴÿǮٰ Դÿ쿨 ׯÿôд ׯÿôּٰ ׯÿּ ׯÿн ׯÿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ ׯÿд ԴÿǮٰ ׯÿнٴ ׯÿд ׯÿposۿٰ ׯÿּ֧¿ ׯŵٰ ׯд Դÿ쿨ٰ ׯÿǮٴ ׯÿôֿٰ Դÿ쿨¿ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿ2¿ ԴÿǮ ׯÿн ׯÿȥ ׯÿֵ绰ٰ Դÿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿˢּٰ ׯÿٰ ׯÿ쿨 ׯÿ֧Ǯ Դÿ¿ ׯֿٰ ׯּ¿ ׯÿַٴ ׯÿôּٰ ׯֿٴ ׯÿ2ٴ ׯÿˢ ׯÿǮٰ ׯÿposۼٰ ׯÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿ쿨 ׯÿ֧ Դÿ ׯÿˢ ׯÿ֧ ׯгֿٴ ׯ ׯִ ԴÿǮ¿ ׯÿ2¿ ׯÿ ׯÿˢִ ׯÿֿٴ ׯÿȥ ׯÿַ ׯÿ Դÿٴ ׯÿּ ׯÿôּ¿ ׯÿֵ绰 Դŵд ׯÿȥֿٰ Դŵٰ ԴÿǮٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿн鼱ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯгּ¿ ׯּٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧ ׯÿ2ٰ ׯÿˢּٰ Դÿ쿨 ׯÿ֧Ǯд ׯÿּ ׯÿôּ¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿִ ׯÿȥּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿֿٴ Դÿд ׯÿٰ ԴÿǮٰ ׯ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿִ ׯÿ ׯÿּ ׯÿֿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿȥִ ׯгּٰ Դÿ¿ ׯÿнд Դÿ쿨ٴ Դÿ쿨 ׯּ¿ ׯÿôּٰ ׯÿǮٰ ׯִ ׯÿôִ ׯÿּٰ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿֿٴ ׯÿнд ׯÿֵ绰д Դÿٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨д ׯÿˢд ׯŵ ׯÿ Դÿٰ ׯÿ2¿ ׯÿȥִ ׯÿֵ绰ٴ ׯгд ׯֿٴ ׯÿposۼٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿ֧ٴ Դ ׯÿ Դŵ Դÿ¿ ׯÿַٰ ׯֿٴ ׯÿٰ ׯÿн ׯÿٰ ׯÿд Դÿٰ ׯÿֵ绰¿ Դÿ쿨д ׯÿּٰ ׯÿȥֿٴ Դÿٰ ׯÿôּٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּٰ Դŵٰ Դÿ¿ ׯּ¿ ׯÿд ׯÿ쿨¿ ׯÿ2ٰ ׯÿ2 Դÿ¿ ׯÿֿٴ Դÿ쿨 ׯÿַٴ ׯÿˢּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿַ ׯÿôֿٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿ ׯÿٴ ׯÿٰ ׯÿд ԴÿǮٰ ׯִ ׯÿּٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿˢִ ׯгּٰ ׯÿˢ ׯÿд ԴÿǮ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯд Դŵ ׯŵ Դÿ쿨ٴ ׯÿַٰ ׯÿٰ ׯÿǮٰ ׯгּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ2ٰ ԴÿǮд ׯÿֵ绰ٰ ԴÿǮ ׯÿַٰ ׯÿּ¿ ׯŵ꼱¿ ׯÿ Դŵ꼱¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿּٰ ׯÿд ԴÿǮ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮд ׯÿȥ ׯŵٴ ׯÿ ׯּ¿ ׯÿ쿨ٰ Դÿٰ ׯÿȥ ׯÿֵ绰д ׯÿ2 ׯÿּ Դÿ쿨д ׯд ׯÿ֧Ǯ Դŵٴ ׯÿô ׯÿн Դּ¿ ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯÿд ׯÿȥִ ׯÿ2 ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯŵд ׯÿposۼٰ ׯÿǮٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿˢּٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯгֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿּٰ֧ Դÿ쿨 ׯÿȥ ׯÿposۿٴ Դÿٰ ׯÿַ ׯÿٰ ׯּ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿд Դÿн ׯÿֵ绰 ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿôֿٰ ׯÿٰ ׯÿ2д ׯÿֿٰ֧ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٰ Դŵ ׯÿٰ ׯÿٰ Դÿд ׯÿ ׯÿˢּٰ ׯÿַ ׯÿֿٴ ׯÿַд ׯÿּٰ ׯŵ ׯÿֵ绰¿ ׯÿֿٰ ׯÿ¿ Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿֵ绰 Դÿٰ ׯÿַٴ ׯÿֿٰ ׯÿٴ ׯ ׯÿ쿨 ׯŵٴ ׯÿ Դֿٴ ׯÿ Դּٰ ׯÿpos۴ ׯÿּ¿ ׯÿ2д ׯÿ ׯÿ Դÿٴ ׯÿˢд ׯÿнٴ ׯÿǮٰ ׯÿ쿨¿ Դÿٴ ׯÿ2 ׯÿposۼٰ ׯÿּٰ ׯÿpos ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿַ¿ ׯÿٰ ԴÿǮ¿ Դÿн ׯÿּ¿ Դд ׯгּٰ ׯŵ ׯгִ Դÿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯгֿٴ ׯÿôּ¿ ׯÿٰ Դÿ ׯгֿٴ ׯÿ쿨 ׯгּ¿ Դÿд ׯÿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٴ ׯŵ꼱ٰ Դÿٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿֿٴ ׯÿpos۴ ׯÿִ Դÿд ׯÿд ׯÿн ׯÿּٰ ׯÿнٴ ׯÿַٴ ׯÿ ׯÿȥֿٴ ׯÿּٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿд Դÿ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ Դŵٴ ׯÿּٰ ׯÿּ ԴÿǮٴ ׯÿˢд ׯÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯ ׯгּٰ ׯÿôּ¿ ׯÿнٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿּٰ ׯÿַ ׯгֿٰ ׯÿֵ绰ٴ Դŵ ׯÿִ ׯÿôֿٴ Դּٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿд Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ Դŵ ׯÿֵ绰д ׯÿٰ Դŵٰ ׯÿּٰ ׯÿposۼٰ ׯÿֿٴ Դŵ Դд Դÿд ׯÿȥ ׯÿٰ ׯÿ2ٴ Դÿд ׯÿִ ׯֿٴ ׯÿˢּٰ Դŵٴ ׯÿ2 ׯÿˢּٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּ¿ ׯŵ Դŵ Դÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿн ׯÿȥּ¿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿٴ ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿַ ׯÿַٴ ׯÿַٰ ׯÿּٰ ׯÿôּٰ ׯÿٰ Դŵٰ ׯÿ쿨¿ ׯֿٴ ׯÿpos ׯÿ¿ ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿȥִ ׯÿˢֿٴ ׯгд ׯÿposۼٰ ׯÿֿٰ ׯÿٰ Դÿ ׯÿֿٴ Դÿٰ ׯÿд Դÿ쿨ٴ ׯÿнٰ ׯÿн ԴÿǮ ׯÿּ¿ ׯÿٴ Դֿٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿ2¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ2ٴ ׯÿ2д ׯÿôֿٰ ׯÿּ ׯÿˢִ ׯÿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿٴ ׯÿ쿨 ׯÿ2д ׯÿּٰ ׯŵٴ ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿôִ ׯּ¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ׯÿȥִ ׯÿִ ׯÿн ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿȥд ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿַ ׯÿȥд ׯÿַٰ ׯÿ쿨д Դŵٰ ׯÿּٴ ׯгֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿּٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ쿨 Դÿн ׯÿ ׯÿˢּٰ ׯÿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2¿ ׯгִ ׯÿִ Դŵ꼱¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿּٰ Դִ ׯÿַ¿ Դÿ쿨ٰ Դŵ꼱¿ ׯÿִ ׯÿ Դÿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿposۼٰ ׯÿ2 ׯÿнٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿôִ ׯÿǮٰ ׯÿ2 ׯÿִ ׯÿ2д ׯÿֿٴ ׯгּٰ ׯгֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿд ׯÿֵ绰¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿַ ׯÿнд ׯÿ ׯÿˢֿٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿּ㼱ٰ Դÿ쿨 ׯÿִ ׯÿּ֧¿ Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿ2д ׯÿposۼ¿ ׯÿˢ Դÿд ׯÿֵ绰 ׯÿ¿ ׯÿִ ׯÿ2 ׯÿּٰ Դּ¿ Դÿ쿨¿ Դÿٰ Դÿ¿ ׯÿַٰ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿִ ׯÿ֧ ׯÿˢִ ׯгֿٴ ׯÿôּٰ ׯÿ2 ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٴ Դŵ꼱¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ Դŵٰ ׯÿ ׯÿִ ׯÿֵ绰 ׯÿּ¿ ׯÿposд ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢд ׯÿȥд ԴÿǮд ׯÿд ׯÿּ ׯÿposۼ¿ ׯÿ2ٴ ׯֿٴ ׯÿд ׯÿֵ绰ٰ ׯ Դŵд ׯÿּٰ ׯÿִ֧ ׯÿֿٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿǮٴ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿַд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ ׯŵ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּ ׯÿн鼱¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿнٴ ׯÿֿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿôֿٰ Դÿ쿨 ׯÿ쿨ٰ Դֿٴ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿôд ׯÿִ ׯÿ2ٰ ׯÿ2¿ ׯÿ¿ ׯÿ¿ ׯÿ֧ Դÿٰ ׯÿposд ׯÿд ׯÿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ ׯÿִ ׯÿּ ׯÿַٰ ׯÿposۿٰ ׯÿposۼٰ ׯÿֿٰ֧ Դд Դÿٴ ׯÿposۼٰ ׯÿּ֧¿ ׯг ׯÿôּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿн ׯд ׯÿ¿ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿôд ׯÿôִ ׯÿּ ׯÿposۿٴ ׯÿнٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿٰ Դÿ¿ ׯÿ2д Դÿٰ Դÿн ԴÿǮ ׯÿˢֿٰ Դŵ ׯÿд ׯÿposд ׯÿּٰ֧ Դÿ쿨 ׯÿд ԴÿǮд ׯÿȥּ¿ ׯŵ ׯÿд Դֿٰ ׯÿ֧д ׯÿˢִ ԴÿǮ¿ ׯÿַ¿ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯд ׯÿַд ׯÿˢֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿôд ׯÿ ׯÿ ׯÿ2 ׯŵٴ ׯÿô ׯÿּ¿ Դֿٰ ׯÿּ㼱ٰ Դŵٴ ׯÿּٰ Դÿ ԴÿǮٰ ׯÿִ ׯгִ Դÿٰ ׯÿpos۴ Դÿ쿨д ׯÿֵ绰 Դֿٴ ׯг ׯÿд ׯÿôֿٴ ׯֿٰ ׯÿٰ ׯÿн鼱¿ Դÿ ԴÿǮٰ Դÿ쿨 ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿַٰ ׯÿposۼٰ ׯгּٰ ԴÿǮٰ ׯÿôֿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ¿ ׯÿȥִ ׯÿposд ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯ¿ Դ ԴÿǮ¿ ׯÿֿٴ ׯּٰ ׯÿִ ׯÿ2¿ Դÿ ׯֿٴ ׯÿּٰ֧ Դÿ쿨д ׯÿٰ ׯÿٰ ԴÿǮ ׯд ׯÿٰ Դÿ ׯгд ׯÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯŵٰ ׯÿ2¿ ׯгּٰ ׯÿּ¿ Դֿٰ ׯÿн ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿַд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ Դÿд ׯÿֵ绰 ׯÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֵ绰ٴ Դÿ쿨¿ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿ2¿ ׯÿ¿ Դÿٴ ׯÿȥд Դ ׯÿֿٰ ׯгִ ׯÿ ׯÿִ ׯÿַд Դÿٰ ׯÿּٴ ׯÿȥд ׯÿִ ׯÿ2д Դŵ꼱¿ ׯÿpos ׯÿִ Դÿ쿨ٰ Դÿٰ ׯÿôּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿٰ ׯÿ2ٴ Դÿ Դÿ ׯÿּٰ Դŵٴ ԴÿǮ ׯÿַ ׯּٰ ׯгּٰ ׯÿнٴ ԴÿǮٴ Դÿٰ ׯÿд ׯÿִ֧ ׯгּٰ ׯÿȥּ¿ Դÿ ׯÿôּ¿ ׯÿ Դŵ ׯÿּٴ Դŵд Դÿ¿ ׯÿ ׯÿ ׯÿн ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿַٰ ׯÿַ ׯÿַ ׯÿposۼٰ ׯÿpos۴ ׯÿּ¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּٴ ׯгֿٰ ׯÿǮٰ Դŵ꼱¿ ׯÿ ׯÿˢּٰ ׯÿּ¿ ׯгּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿнд Դÿٰ ԴÿǮд ׯÿ2ٴ ׯÿֵ绰д ׯÿ֧Ǯ ׯÿнٴ ׯÿ2¿ ׯÿֵ绰д Դÿ쿨 ׯŵ ׯÿ֧ ԴÿǮٰ ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯÿôּٰ ׯÿִ ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯÿּд ׯÿֿٰ ׯÿн ׯŵ ׯÿнٰ ׯÿٴ ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٰ ԴÿǮٴ ׯÿ2 ׯÿֵ绰ٰ Դÿٴ ׯÿposۼٰ ׯÿּд ׯÿּٰ֧ ׯÿôֿٰ ׯÿּд ׯÿ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿˢּٰ ׯÿֿٴ ׯÿpos۴ ׯÿposۿٴ Դÿ쿨 ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿּ ׯÿн Դÿ¿ ׯÿд ׯÿ֧Ǯд ׯÿȥ ׯÿˢ ׯÿ ׯŵٴ Դÿٰ ׯÿн ׯÿּٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿַ ׯŵ ׯּ¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿôּٰ ׯÿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯгֿٴ Դÿ쿨 ׯÿ2 ׯÿˢִ ׯÿִ Դŵд ׯÿֵ绰¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿpos۴ ׯÿpos ׯÿôֿٴ Դÿٰ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯгּ¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿִ֧ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ ׯÿ֧ ׯÿ쿨д ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿôֿٰ ׯÿôִ ׯÿн鼱ٰ Դÿٴ ׯгִ ׯÿٴ ׯÿֿٴ ׯÿд Դִ ׯÿ֧Ǯ Դÿ쿨 ׯÿַ ׯÿposۼٰ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿַ Դֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿpos۴ ׯÿּ֧¿ ׯгִ ׯÿٰ Դŵ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿ¿ ׯÿ ԴÿǮ¿ Դÿ쿨 Դÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿ쿨ٴ ׯÿּ¿ ׯÿнٴ ׯÿּٰ Դּٰ ׯÿٴ Դÿ쿨д ԴÿǮٰ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿ쿨 ׯÿˢ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּٰ ׯÿٰ ׯÿнٴ Դÿ쿨 ׯֿٰ ׯÿַд ׯÿִ ׯÿǮٴ ׯÿּٰ ׯŵٴ ׯг Դŵ꼱ٰ Դÿ¿ ׯÿǮٰ ԴÿǮ¿ ׯÿּ ׯÿн鼱¿ ׯÿȥּٰ Դÿٰ Դֿٰ ׯÿȥ ׯÿִ ׯÿ2¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯг ׯÿ2д ׯŵ ׯÿ֧д ׯÿּٰ ׯÿּ¿ Դÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯּٰ ׯÿ ׯÿ ׯִ ׯÿ֧Ǯд Դÿ쿨 ԴÿǮٰ ׯÿôּ¿ ׯÿִ ׯÿֵ绰д ׯÿˢ ׯֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿִ ׯÿַд ׯÿִ ׯÿֿٰ֧ Դֿٴ ׯÿˢּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿǮٴ Դÿ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д ׯÿֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿн ׯÿнд ׯÿֿٴ ׯг ׯÿ쿨ٰ ׯÿpos۴ Դÿ¿ ׯÿַ ׯֿٰ ׯÿ֧д Դÿ쿨 ׯÿˢִ ׯÿ ׯÿ֧Ǯд ׯŵд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ ׯÿˢֿٴ Դÿд ׯÿּٰ ԴÿǮٴ Դÿ¿ ׯÿposۿٴ Դÿٴ ԴÿǮ ׯÿôִ ׯÿٰ ׯÿȥ ׯÿнд ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿȥּ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯгּٰ ԴÿǮٴ ׯÿȥд ׯÿ¿ ׯÿּ¿ ׯÿ2 ׯÿַд ׯÿȥ ׯгֿٰ ׯгִ ׯÿ Դŵ ׯÿpos ׯÿֿٰ ׯÿٰ ׯÿֿ֧ٴ ԴÿǮ Դŵٰ ׯÿֵ绰ٰ Դÿٴ ׯÿֿٴ ׯÿּ ׯÿнд ׯÿpos۴ ׯÿposۼٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٰ Դÿн ׯÿposۿٴ ׯÿǮٰ ׯÿȥּ¿ Դŵ ׯÿнд Դּٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2ٴ Դÿ¿ Դִ ׯÿн ׯÿȥּ¿ ׯÿȥִ ׯÿposۼٰ ׯÿ2ٰ ׯÿִ Դÿ Դּٰ ׯгд ׯÿ֧ ׯгִ ׯÿôּٰ ԴÿǮ ׯÿôֿٴ Դÿٰ ׯÿн ׯּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ2 ׯÿˢֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֵ绰 Դÿٰ ׯÿˢֿٰ Դÿٴ Դֿٰ Դÿн ׯÿˢּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰¿ Դֿٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨ٰ ׯÿ¿ ׯּٰ ׯÿ֧д ׯÿposۼٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯд ׯŵд ׯÿнд ׯÿּٰ ׯÿнд ׯÿٴ ׯÿд Դŵ ׯÿ쿨 ׯÿн ׯÿôд ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ쿨ٴ ׯгֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿôִ ׯÿôֿٴ ׯŵ ׯÿּٴ Դÿд Դÿ쿨д ׯÿֵ绰ٰ ׯŵд ׯÿֿٰ ׯÿ2¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿַ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯгִ ԴÿǮٴ ׯÿִ ׯÿ2 ׯÿôּ¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿ ׯÿˢּ¿ ׯÿּٰ Դÿ¿ ׯÿǮٰ Դŵ꼱¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧д ׯÿнд ׯÿִ ׯÿּ㼱¿ ׯּ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨д ׯÿȥֿٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿּٰ ׯÿposۿٴ Դִ ׯÿִ Դŵ ׯÿˢ ׯÿֵ绰ٴ ׯŵ Դÿд ׯּٰ ׯŵд ׯÿˢִ ׯ ׯÿpos۴ ׯÿַ ׯÿֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿˢ Դд ׯгִ ׯÿ ׯÿȥֿٰ Դÿ Դÿд ׯÿٴ ׯÿд ׯÿ2 ׯÿ ׯÿposд ׯд ׯÿôд ׯÿд Դÿ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٰ ׯÿнٴ ׯÿ ׯÿд ׯÿ֧ ׯÿposۿٰ ׯгд Դ ׯÿּ¿ ׯÿ¿ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿôִ ׯÿ쿨д ׯÿ ԴÿǮ ׯгּٰ ׯÿֿٴ Դÿ Դŵٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿд ׯÿ쿨ٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ ׯÿֿٰ֧ Դÿ쿨ٰ ׯÿôּ¿ Դÿн ׯÿ ׯÿposۼ¿ ԴÿǮ ׯÿˢֿٴ ׯÿּ ׯÿ쿨¿ ׯÿֿٴ ׯÿַٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ쿨д Դŵд Դÿٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ ׯŵ ׯÿֿٴ ׯÿˢּ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿȥֿٴ Դŵٴ Դּٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯд Դŵ꼱ٰ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿн ׯÿȥд ׯÿнٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿpos۴ ׯÿ ׯÿˢ ׯÿ2 ׯÿȥֿٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ쿨д ׯÿּٰ Դÿ¿ Դÿ쿨д Դÿ쿨д ׯÿּ Դÿ ׯÿ ׯÿôд ׯÿ¿ ׯÿּٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿнٴ ׯÿ쿨 ׯÿpos ׯÿֵ绰 ׯÿ¿ ׯÿнٰ Դÿٰ ׯгּٰ ׯÿд ׯÿַٴ ׯг ׯÿˢд ׯÿд ׯÿô ׯÿַٰ ׯÿּٰ ׯÿнд ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 ԴÿǮд Դÿн ׯ ׯÿнд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿȥֿٴ Դּ¿ ׯгִ ׯּ¿ Դÿ¿ ׯÿˢֿٰ Դÿн Դֿٰ ׯÿд ׯÿд ׯгִ ׯֿٴ Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿַٴ ׯÿּ ׯÿ ׯÿ쿨д ׯÿּٰ ׯÿôֿٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿ2д ԴÿǮ¿ ׯÿ ׯÿд Դÿٴ ׯÿǮٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿнٰ ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿˢִ ׯÿ2¿ ׯÿַд Դŵٴ ׯгֿٰ ׯÿִ ׯÿٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯгֿٴ ׯÿȥִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿּ¿ ׯгд ׯÿ2 ׯŵ꼱¿ ׯÿٰ ׯÿּٰ ׯÿִ֧ ׯÿ Դÿ ԴÿǮٰ ԴÿǮٰ ׯÿַ¿ ׯÿд ׯŵ꼱¿ ԴÿǮ¿ ׯÿposд Դŵ꼱ٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿд ׯÿô ׯÿôֿٴ Դÿٰ Դŵٴ ׯÿٰ ׯÿַ ׯÿн鼱¿ ׯÿٰ ׯÿּٰ ԴÿǮ¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿּٰ ׯÿּ ׯŵ Դ ׯÿ֧д Դŵٴ ׯÿȥּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ Դŵٴ Դÿٰ ׯÿˢּٰ ׯÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿּ¿ ׯÿ֧ ׯд Դÿ ׯÿֿٰ֧ Դÿٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ2 ׯÿִ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿн ׯÿַд ׯÿнٰ ׯÿ ׯÿּ ԴÿǮ¿ ׯÿּ㼱ٰ Դÿ ׯд ׯŵ ׯÿٰ ׯÿַٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַд ׯÿ ׯֿٰ ׯÿּ֧¿ ׯгִ ׯÿּٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ Դÿ쿨 ׯгּ¿ ׯÿַд ׯֿٰ Դִ ׯÿٴ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯŵд ׯÿд ׯÿ ׯÿpos ׯÿٰ ׯÿȥִ Դÿ쿨д ԴÿǮٰ ԴÿǮ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰д ׯÿּ㼱¿ Դÿд Դÿ쿨ٴ ׯÿô Դÿٴ ׯгּٰ ׯÿǮٴ Դ ׯг Դÿ¿ ׯÿ2д ׯּٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿд ׯÿ2ٰ Դÿ쿨д ׯÿposд ׯÿ2 ԴÿǮٰ Դŵٰ ׯÿ2ٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ2ٰ ׯÿ¿ ԴÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿн Դÿ쿨д ׯÿôּ¿ Դÿٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿposۼ¿ Դÿٰ ׯÿˢֿٰ Դּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨д ׯÿַ ׯÿ쿨 ׯÿٴ ׯÿ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧ ׯÿּٰ Դŵٰ ׯÿǮٴ ׯŵ꼱ٰ ׯÿˢд ׯŵ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯд ׯгִ ׯÿ2ٰ ׯŵ ׯÿˢִ Դÿٴ ׯÿٰ Դÿд Դŵ꼱ٰ ԴÿǮ¿ ׯŵٴ Դŵ ԴÿǮ Դŵ ׯÿôֿٰ ԴÿǮд ׯּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨¿ ԴÿǮٰ ԴÿǮ ׯÿּٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿн ԴÿǮٰ ׯÿּ¿ ׯгּ¿ ׯÿposۼ¿ ׯгּ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿַٰ Դÿٰ ԴÿǮٴ ׯÿ2¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿִ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿ2¿ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּ¿ ׯÿˢд ׯּٰ ԴÿǮٴ ׯ Դÿ쿨¿ ׯÿ2ٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿôּ¿ ׯֿٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿȥд ׯÿ쿨ٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿִ ׯÿȥд ׯÿôִ ׯÿ쿨д ׯÿ Դÿд ׯÿٴ Դÿ쿨ٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿּٰ ׯÿ2¿ ԴÿǮ ׯÿٴ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿǮٰ ׯÿּٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿֿٴ ׯг ׯÿȥ ׯÿּٰ ׯÿнд ׯÿpos۴ ׯÿд ׯÿֵ绰д ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2 ׯÿֿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿpos ׯÿֿٰ֧ ׯÿַ¿ ׯÿˢд ׯÿнд ׯÿд ׯÿִ֧ Դֿٰ ׯÿּ ׯÿ ׯÿд ׯÿֵ绰 Դּ¿ ׯÿ2¿ ׯÿ2д ׯÿ쿨 Դÿ Դִ ׯÿֵ绰ٴ ׯŵ ׯÿpos۴ Դÿ ׯÿposд ׯгִ ׯд ׯÿٴ ԴÿǮٴ ׯÿнٴ ׯֿٰ ׯгּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ¿ Դÿٰ ׯÿֵ绰ٴ Դֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯгּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿн鼱¿ ׯּ¿ ׯÿֿٰ Դŵٴ ׯÿ2ٰ ׯÿٰ Դֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ Դÿд Դÿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿposۼٰ ׯÿн ԴÿǮ ׯÿ ׯÿ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿ2ٴ ׯÿֿٰ ׯÿּ Դÿ¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿд ׯÿȥּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯгִ ׯÿּٰ֧ ׯŵ ׯִ ׯÿд ׯÿֵ绰¿ Դÿ쿨¿ ׯÿִ ׯÿּ֧¿ Դŵٴ ׯÿˢּٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿٰ ׯÿ쿨 ׯÿֵ绰 ׯŵ Դŵ ԴÿǮд Դÿ ׯÿּ¿ ׯÿˢּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿִ֧ ׯÿǮٰ Դÿٰ ׯÿַٴ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿ쿨ٰ ׯгּ¿ Դÿٰ Դÿ ׯÿôּٰ ׯд Դÿٰ ׯÿд ׯÿˢּ¿ Դÿ¿ ׯÿpos۴ ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯֿٴ ׯÿȥд Դÿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿȥ ԴÿǮ¿ ׯÿposۼٰ ׯÿд ׯÿַ¿ ׯгֿٰ ׯÿд Դÿн ׯÿ2ٰ ׯÿִ ׯÿּٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿֵ绰 ׯÿּ ׯÿֵ绰 ׯÿpos Դÿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿд ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿַٴ ׯÿ쿨 ׯÿּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿּ㼱¿ ׯгִ ׯÿַٰ ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿִ֧ ׯÿֵ绰¿ ׯÿˢд ׯгּٰ ׯÿֿٰ ׯÿ¿ ׯÿ֧Ǯٴ Դŵ꼱ٰ Դÿٰ ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּ ׯּ¿ ׯÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿִ Դÿ쿨 ׯÿּ Դ ׯг ׯÿֵ绰ٰ ׯÿнٰ ׯÿֿٴ Դֿٴ ׯŵ ׯÿֵ绰д ׯÿ ׯÿ Դÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿ2ٴ ׯÿ2¿ Դÿд ׯÿȥд ׯÿּ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ2ٰ ԴÿǮ Դÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿpos۴ ׯÿнٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿַٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿֿٰ Դֿٰ Դÿд ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿּٴ Դÿ ׯÿٰ ׯÿּ Դÿٰ ׯÿ֧д ׯÿֿ֧ٴ ׯÿִ ׯгּ¿ ׯÿַٰ ׯֿٴ ׯֿٴ ׯÿȥ ׯÿּ ׯÿٴ ׯÿּ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿֿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿٴ Դŵд ׯÿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿôֿٴ ׯÿ ׯÿǮٰ Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯŵٰ ׯÿposۿٰ ׯÿּ¿ ׯÿposۿٰ ׯгֿٰ ׯÿpos ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧д ׯÿôд Դÿ쿨ٰ ԴÿǮд ׯÿ֧ ׯÿ쿨 Դŵд ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮٰ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿȥֿٴ ׯÿַٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2 ׯÿַ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ2¿ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿּд ׯгֿٴ ׯÿд ׯִ Դÿ쿨¿ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ֧Ǯд ׯÿȥ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯŵ ׯŵٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿôд ׯÿôִ ׯÿ2ٰ ԴÿǮٴ ׯּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯд ԴÿǮٰ Դÿٰ ׯÿٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮ ׯÿ¿ ׯÿֿٴ Դÿ쿨¿ Դÿн ׯÿǮٰ ׯÿַٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿposۼ¿ Դִ Դִ ׯÿٰ ׯÿּٰ ׯÿּٰ Դÿд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿpos ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿнٴ Դÿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿ쿨д ԴÿǮ ׯÿּ¿ ׯÿ2д Դÿٰ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ ׯÿôֿٰ ׯÿٰ ׯÿ2¿ ԴÿǮٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿнٰ ׯÿ¿ Դÿ쿨ٰ Դÿٴ ׯÿٰ ׯÿposۿٴ ׯÿнٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ2 ׯг ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿ ׯÿִ ׯгִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢִ ׯÿֵ绰д ׯÿн ׯÿн ׯÿpos ׯŵ Դÿ쿨ٴ Դÿٴ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧ ׯÿִ ԴÿǮ Դŵ꼱ٰ ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿȥֿٰ ׯÿּ ׯÿ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨д Դŵ꼱¿ ׯÿ2ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿȥ ׯÿٴ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿôֿٰ Դÿ ׯд ׯÿ쿨¿ ׯÿˢֿٰ Դֿٰ ׯÿּ ׯÿôּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯŵ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ Դÿٴ ׯÿн ׯÿֿٰ Դÿ쿨 ׯÿд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ쿨 ׯÿִ ׯÿȥд ׯÿôд ׯÿôֿٰ Դÿ ׯÿ֧д ׯÿֵ绰¿ ׯÿּٰ ׯгֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ2¿ ׯÿpos Դÿٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿôּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д ׯÿд ׯŵ꼱¿ ׯÿˢִ Դÿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôִ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٴ ׯÿֿٰ ԴÿǮ ׯŵ꼱ٰ ׯг ׯÿ2 ׯÿֵ绰 ԴÿǮ Դŵ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯ ׯÿֿٰ ׯÿַ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿַд ׯÿּ¿ ׯÿ֧ ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯÿ2ٴ ׯÿ ׯÿȥּٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ Դÿ쿨 ׯг Դÿٴ ׯÿ ׯÿôּٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮ ׯÿposۼٰ ׯÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿô ׯÿôּٰ Դִ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿ¿ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿּٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿˢд ׯ ׯÿֿٰ ׯÿַ ׯÿˢֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿȥ Դÿٰ ׯÿ쿨 Դÿ ׯÿôִ ׯÿ쿨¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֵ绰 Դֿٴ ׯÿּ ׯÿַ ׯÿд ׯÿ ԴÿǮд ׯÿּٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿ쿨ٰ Դÿн ׯÿִ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿȥ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2д Դֿٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿȥֿٰ Դÿ쿨 Դÿٰ ׯÿּٰ ׯÿּд ׯÿˢֿٴ ׯÿٰ Դÿ ׯгּ¿ Դÿ쿨д ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ׯÿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ԴÿǮ ׯÿнٴ ׯÿ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿֵ绰д ׯÿּٰ ׯÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿ2 ׯÿּٰ Դŵ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿַд ׯÿȥֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּд Դÿٰ ׯÿд ׯÿˢּٰ ׯÿpos۴ ׯÿ֧Ǯ Դÿ ԴÿǮٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿּٰ ׯÿôֿٰ ׯÿд ׯÿȥּ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿȥּٰ Դÿ쿨¿ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ¿ ׯּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿǮٴ ׯÿִ Դд ׯÿнд ԴÿǮٰ Դÿн Դд ׯÿ2ٴ ׯŵ ׯÿȥּٰ Դÿ쿨 ׯÿַٴ ԴÿǮ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿposۿٴ ׯÿٰ ׯÿ2 ׯÿֿٰ ׯгּٰ ׯÿּٰ֧ ԴÿǮд ׯÿַٴ ׯÿ ׯÿ ׯÿֵ绰 Դŵٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּ¿ Դּٰ ׯÿpos۴ ׯÿַд Դֿٰ Դÿٴ ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮٰ ׯÿ¿ ׯÿٰ ׯгֿٰ ׯÿٰ Դÿ쿨д ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ ׯŵ ׯд ׯÿposۼٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ֧Ǯд ׯÿַд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯִ ׯֿٰ Դÿд ׯÿˢֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿд ׯÿô ׯÿּٴ ׯÿ2ٰ Դÿн ׯÿ2д Դŵٴ Դֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿˢּٰ ׯÿ ׯÿ Դÿ쿨¿ Դÿ쿨ٰ Դŵд Դÿ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯг Դŵ꼱¿ Դÿٰ ׯŵд ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯֿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿ2¿ Դÿ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿַٴ Դÿ ׯÿַٰ ׯÿ¿ ׯÿּд ׯÿôּٰ ׯÿposۼ¿ ׯŵٰ Դÿٰ ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿôֿٴ ׯÿַٰ Դֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯÿּд ԴÿǮ¿ ׯÿַ Դŵд ׯÿ Դÿ¿ ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ2д Դִ ׯÿposۿٰ ׯÿposд ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ԴÿǮд ԴÿǮٰ ׯÿȥִ ׯÿд ׯÿнٰ ׯÿٰ Դÿ ׯÿȥִ ׯÿǮٰ Դּٰ ׯÿִ ׯÿн鼱ٰ ׯгֿٰ ׯÿ֧д ׯÿּ֧¿ ׯÿ ׯŵ ׯÿ֧ ׯÿִ ׯÿô ׯÿǮٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿн ׯÿˢֿٴ ׯÿн鼱ٰ Դд Դÿ쿨 Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿֿٴ ԴÿǮ¿ ׯÿȥд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ쿨 ׯִ ׯÿ쿨д ׯÿּ㼱ٰ Դֿٰ Դÿ쿨д ׯÿ Դֿٴ ׯŵٴ ׯÿֿٰ ׯÿôֿٴ Դÿ Դÿ쿨ٴ ׯÿ쿨д ׯÿ֧Ǯ ׯÿôд ׯÿִ ԴÿǮ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2 ׯÿнд ׯÿˢּ¿ Դŵ Դÿٰ ׯÿ¿ ׯÿнд ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ ׯŵ꼱ٰ ׯÿٰ ׯÿ2ٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿִ Դּٰ Դÿд ׯÿ쿨д ׯÿǮٰ ׯÿַ¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿּ ׯÿôּ¿ ׯÿִ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯŵٴ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿˢд ׯÿּ֧¿ ׯÿ ׯÿˢֿٴ ׯгֿٴ ׯÿֵ绰 ׯŵд ׯÿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿַ¿ ׯÿд ׯÿ2 Դÿ쿨 Դÿ쿨 ׯÿ֧д ׯÿˢֿٴ ׯгֿٴ ׯִ ׯֿٴ Դÿ¿ ׯÿнٴ Դÿٴ ԴÿǮ¿ Դд Դֿٴ ׯÿн ׯÿȥ ׯÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿּ¿ Դÿ쿨ٴ Դÿٰ ׯг ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿ ׯÿֵ绰 ׯгֿٴ ׯг ׯÿ ׯÿд ׯÿд ׯŵ ׯּ¿ ׯÿôֿٴ ׯÿ¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֵ绰ٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧ ׯÿ ׯÿַ ׯÿнд ׯÿּٰ Դֿٰ ׯÿּٰ ׯÿַ ԴÿǮٴ ׯÿ֧ Դÿ쿨д Դִ ԴÿǮٰ ׯÿַ ׯÿִ ׯÿˢִ Դÿ Դŵ꼱ٰ ԴÿǮٴ Դÿ¿ ׯÿִ ׯÿô ׯÿٴ ׯּ¿ ׯֿٰ ׯŵ ׯÿˢּ¿ Դÿ ׯÿôֿٰ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿôּٰ ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿˢ Դÿ ׯÿֿٰ Դÿ쿨 ׯгд Դÿ쿨ٴ ׯÿôֿٰ ׯÿн ׯÿˢֿٰ Դÿд ׯÿд Դÿ¿ ׯÿ쿨д ׯŵ ׯÿٰ ׯÿȥּٰ ԴÿǮд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥд Դÿ쿨д Դŵٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿֵ绰д ׯÿpos ԴÿǮ¿ Դÿ¿ Դд ׯÿ2ٴ ׯÿд ׯÿּ ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿ쿨 Դÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿˢֿٰ ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮ¿ ׯÿ쿨д ׯÿд ׯÿ2ٰ ׯּ¿ ׯÿposд ׯÿַٰ ԴÿǮ ׯÿн鼱¿ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯŵ ׯÿˢּٰ Դÿд ׯִ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿǮٰ ׯÿˢִ ׯÿд ׯÿַ¿ ׯÿ2 Դÿٰ ׯÿִ Դÿ ׯÿȥ ׯÿ2 ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿд ׯÿַ ׯÿposۿٴ ׯÿpos ԴÿǮ ׯд ׯÿˢּ¿ Դ ׯÿнд ׯÿposۿٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿposۿٴ Դÿ¿ Դŵٴ ׯÿȥ ׯÿˢֿٰ ׯÿȥ Դÿн ׯÿд Դÿٴ ׯÿּٰ ׯгִ ׯÿ2ٴ ԴÿǮ ׯÿȥּٰ Դּ¿ ׯÿٴ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨ٰ ׯֿٰ ׯÿ ׯÿ쿨¿ ׯÿôּ¿ ׯÿposۼٰ ׯÿּ ׯÿ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ2 Դּٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯ ׯÿȥִ ׯÿٰ Դÿٴ ׯÿִ ԴÿǮ¿ ԴÿǮд ׯÿˢּ¿ Դִ ׯÿôֿٰ ׯÿнٰ ԴÿǮ ׯгּٰ Դÿٴ ׯÿˢּٰ ׯÿִ ׯÿˢ Դÿ쿨 ׯÿֵ绰ٴ ׯÿַ ׯ ׯÿֿ֧ٴ ׯгּٰ ׯÿּٰ ׯÿнٴ ׯÿposۿٰ ׯÿôּٰ Դÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿpos ׯÿַٰ ׯÿּ¿ ׯгּٰ ׯÿ쿨д ׯÿôֿٰ ׯÿּٰ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ쿨 ׯÿ ׯÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿposۿٴ ׯÿpos ׯÿн鼱ٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿַ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ ׯÿ쿨ٰ Դÿ Դÿн ׯÿּٰ Դֿٰ ׯÿٰ ׯÿ2ٴ Դּ¿ ׯÿּд ׯд ׯÿôֿٴ Դŵ꼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿֿٰ֧ ԴÿǮٴ ׯÿּٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּٰ ԴÿǮٴ Դÿ쿨д ׯֿٰ ׯÿн ׯÿôּ¿ ׯÿˢּٰ ׯŵٰ ׯÿôּٰ ׯÿн ׯŵд Դִ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿ2ٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯּ¿ ׯÿ쿨ٴ Դд ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿٰ Դÿд ׯÿд ׯÿַٴ Դÿ ׯÿȥ ׯÿּ¿ ׯִ ׯÿнٰ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ ׯÿposۿٰ ׯÿַд ׯгּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿд ׯÿpos ׯÿּ¿ ׯÿô Դÿ쿨ٰ ԴÿǮٰ ׯÿˢд ׯÿȥֿٰ ׯÿַٰ ׯÿַٰ ׯÿ¿ ׯгּٰ ׯÿֿٰ ׯִ ׯÿôּ¿ ׯÿȥִ ׯÿ֧Ǯٴ Դֿٰ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿǮٰ ׯÿ2ٰ ׯÿд ׯÿôִ ׯÿٰ Դÿд ׯÿ֧Ǯ ׯÿ¿ Դŵٰ ׯÿȥ Դÿٰ ׯÿд ԴÿǮٰ ׯÿ¿ ׯÿд ׯÿôֿٰ ׯÿд ׯŵ ׯÿִ ׯÿּٰ֧ ׯÿȥ ׯÿôֿٰ ׯÿнٴ Դÿٴ ԴÿǮٰ Դÿٰ ׯֿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ쿨д ׯÿpos ׯÿ֧Ǯд Դÿ ׯÿн鼱¿ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮ ׯÿˢֿٰ Դÿ쿨д ׯÿǮٴ ׯÿд Դÿ쿨¿ ׯÿִ ׯÿ2ٰ ׯÿнٴ ׯÿд ׯгִ ׯÿôּٰ ׯÿ¿ Դÿ쿨 ׯÿ ԴÿǮд Դÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿٰ ׯֿٴ ׯÿּٰ֧ ׯÿַд Դÿ Դŵд ׯÿִ ׯÿ ׯÿˢ ׯÿ֧ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֵ绰 ׯÿн ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿַ ׯÿposۼ¿ ׯгд ׯÿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿٴ ׯÿȥֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ֧¿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ2ٰ ׯÿּ¿ ׯгּٰ ׯÿposۼٰ ׯÿּ ׯÿַٴ ׯÿôд ׯÿ¿ ׯÿд ׯÿַ ׯÿд Դŵд ׯÿ쿨¿ ׯÿ2ٰ ׯÿֵ绰д ׯÿٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֵ绰ٰ Դÿд ׯÿַ¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ¿ ׯÿּ֧¿ ׯÿˢּ¿ Դŵд ׯÿֵ绰 Դֿٰ ׯÿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿôֿٴ ׯÿַٰ Դÿٴ ׯÿˢּٰ ׯÿٴ ׯÿн ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿposۿٴ Դŵд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿpos ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ׯÿˢд ׯÿˢּٰ ׯÿ ׯÿposۿٴ ׯÿô ׯŵ꼱¿ ׯÿposۼ¿ Դŵ ׯÿ쿨¿ ׯÿpos ׯÿôֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿposд ׯÿִ ׯÿд Դֿٰ ԴÿǮٴ ׯÿ ׯÿ2¿ ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿַٴ ׯÿȥִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ Դÿн ׯÿ2 ׯгд Դÿ쿨¿ ׯÿн鼱ٰ ׯִ ׯÿposۿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿִ֧ ׯÿн ׯÿд Դֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿposۼ¿ ׯÿִ֧ ׯÿּд ׯÿַ¿ ׯÿּٴ ׯÿposۼ¿ Դÿ쿨 Դÿٴ ׯÿּٰ Դŵ Դŵ꼱ٰ ׯÿֵ绰¿ Դŵд Դÿ쿨 ׯÿ쿨ٰ ׯгּ¿ ׯÿִ ׯгּٰ Դֿٴ ԴÿǮٰ ׯÿٴ ׯÿнٴ Դÿ쿨 ׯÿposۼ¿ ׯÿнٴ ׯг ׯŵ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٰ Դֿٰ ׯÿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿַ ׯÿֵ绰д ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿ֧д Դÿ쿨д Դÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿн ׯŵ ׯÿּ㼱¿ ׯÿ2ٴ Դּ¿ ԴÿǮٴ ׯÿ ׯÿȥִ ׯŵ ׯֿٰ ׯÿд ׯд ׯŵ꼱ٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿٰ ׯÿôд ׯÿִ ׯÿд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֿٰ ׯÿ2¿ ԴÿǮٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿˢ Դŵд ׯÿ֧д ׯÿȥּ¿ ׯÿּ ׯÿּٰ֧ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮٰ ׯÿд Դÿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿֵ绰¿ ԴÿǮٰ ׯÿ ׯÿ ׯִ ׯÿٴ ׯ ׯÿд ׯÿд ׯÿȥֿٰ ׯÿǮٴ ׯÿ֧Ǯ ׯŵ꼱ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿôִ ׯÿٰ Դÿ ׯÿ2ٰ ׯÿַд Դŵٴ ׯŵٴ ׯÿȥд ׯÿֵ绰ٴ Դ ׯÿ ׯÿǮٴ ׯÿּٰ ׯÿַٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿִ֧ ׯÿִ֧ ׯÿ쿨д ԴÿǮ ׯÿposۿٴ ׯÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּд ׯÿ2ٴ Դÿٴ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿٰ ׯÿǮٴ ׯÿ쿨 Դÿٰ ׯÿposۿٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿposۿٴ ׯÿô ׯгִ Դּٰ Դÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿд ׯÿȥֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ Դŵ Դÿ ׯÿּ¿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿô ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮд ׯÿд ׯֿٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿٴ ׯÿpos ׯÿpos ׯгּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ ׯÿн鼱¿ ׯÿˢּ¿ ׯÿִ ׯÿ ׯÿн ׯÿִ ׯгд ׯÿ֧д Դÿ쿨д ׯÿ쿨ٴ ׯÿ쿨ٴ Դÿٰ Դÿٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨 ׯÿposۿٰ ԴÿǮ Դ ׯг ׯд ׯÿpos ׯÿּٴ ׯŵ ׯÿˢ ׯÿôּ¿ ׯгּٰ ׯŵٰ ׯּٰ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯŵٴ ԴÿǮ¿ Դÿ쿨д Դÿ¿ Դÿ쿨 ׯÿ֧Ǯٰ Դּ¿ ׯÿ¿ ׯÿ2¿ ׯŵٰ ׯÿн ׯÿȥִ Դ Դÿ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯֿٴ ׯÿǮٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿּ¿ ׯд ׯÿֵ绰 ׯÿּ¿ ׯÿַٴ Դŵ꼱¿ ׯÿȥ ׯÿַٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּ ԴÿǮٰ ׯгּٰ ׯÿֿٴ ׯÿִ Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿȥֿٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿд Դŵ꼱¿ Դÿ¿ ׯгִ Դÿ쿨 ׯŵٴ ׯŵ꼱ٰ Դֿٴ ׯÿ ׯÿ ׯÿд ׯּ¿ ׯг Դŵ ׯÿ쿨ٰ Դŵٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ ׯÿֿٴ ԴÿǮд ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿٰ ԴÿǮٴ ׯÿ ԴÿǮٰ ׯÿִ ׯÿд ׯÿֵ绰ٴ ׯÿǮٰ ׯÿִ֧ ׯÿд Դŵ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿˢּٰ ׯÿôּ¿ ׯÿposۼٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿٴ Դÿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿֿٴ ԴÿǮд Դÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿַٴ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯгּ¿ ׯÿ ׯÿַ Դּ¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ ׯÿ ׯÿ2д ԴÿǮ ׯÿٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿôд Դÿ쿨ٴ ׯÿֵ绰ٰ Դ ׯÿּٰ Դ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ ׯÿн Դд ׯÿˢֿٴ ׯÿȥ ׯÿ֧д Դд ׯÿˢֿٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿּٴ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿȥֿٴ ԴÿǮٴ ׯŵٴ ׯÿ2ٴ Դÿ ׯÿд ׯÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ2 ׯÿǮٰ Դÿ¿ ׯÿȥִ ׯÿַ¿ ׯÿ2¿ ԴÿǮٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿ Դд ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٰ Դд ׯÿ ԴÿǮٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּٰ ׯгִ Դŵ꼱ٰ ׯд ׯÿ֧ ׯּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ¿ ׯÿּٰ ׯŵٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿн鼱ٰ Դִ ׯÿˢִ ׯŵ꼱ٰ ׯŵ Դִ ׯÿˢּ¿ ׯг ԴÿǮ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2¿ Դŵٰ ׯÿַ¿ ׯÿּٰ ׯÿ2д ׯÿposд ׯÿ2 Դŵٰ ׯŵ꼱ٰ Դÿ쿨 Դÿ쿨¿ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰д ׯгֿٰ Դÿٴ ׯÿн Դÿٰ ׯÿôּ¿ Դÿ Դÿ¿ ׯÿн ׯÿ ԴÿǮ ׯÿִ ׯÿȥּٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿˢּٰ ׯÿַٰ Դÿ쿨ٴ ׯּ¿ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿôд ׯÿôּٰ ׯгֿٴ ׯÿн ׯÿּٰ ׯгּ¿ ׯֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿ ׯÿ2ٴ ׯÿִ ׯÿּ ׯÿȥּٰ ׯÿּ ׯÿôֿٰ ׯŵ ׯÿִ ԴÿǮ ׯÿ2 ׯֿٴ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿּٰ ׯÿpos ׯÿٴ ׯÿּ Դÿ ׯÿַд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٴ ׯÿôִ ׯÿˢּ¿ ׯÿд ׯÿ2ٰ ׯÿ Դÿ쿨д ׯд Դÿ ׯÿּٰ֧ Դÿ ׯÿ֧Ǯ ׯֿٰ ׯÿнд Դÿ¿ ׯÿֵ绰ٴ Դŵ Դŵ꼱ٰ ׯÿô ׯÿ쿨ٴ Դŵ Դŵд ׯÿּٴ ׯÿִ ׯÿּ㼱¿ Դŵ Դŵ꼱¿ Դÿ¿ Դֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٴ ׯÿд Դÿ쿨 ׯÿˢּ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿ¿ Դŵ ׯÿַٰ ׯÿ2ٴ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿôֿٰ ׯд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿٴ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯ Դÿٰ ׯÿд ׯÿٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿִ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿִ ׯÿּ㼱¿ ׯÿֿٰ ׯÿôּٰ ׯÿ쿨 Դÿ쿨д ׯÿȥּ¿ ԴÿǮ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿôд Դÿ쿨ٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿּ¿ Դÿд ׯÿǮٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿposۿٴ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿּٴ Դÿ쿨ٰ ׯŵٴ ׯÿд ׯÿִ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯٰ Դֿٰ ׯÿּٰ ׯÿнٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿٰ ׯÿ֧ ׯÿֿٴ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ ׯÿּ Դֿٰ ׯ ׯÿд ׯÿô Դÿ ׯÿˢֿٴ ׯÿּд ׯÿ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ Դֿٰ ׯÿǮٰ Դÿ¿ ׯÿ ׯÿּд ׯÿ쿨ٴ ׯÿȥд ׯÿִ֧ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ԴÿǮٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ¿ ׯÿֵ绰 ׯֿٰ ׯÿִ Դд Դÿн Դÿٴ ׯд ׯּ¿ ׯÿ쿨¿ ׯֿٰ ׯÿ2ٴ ׯÿֵ绰ٰ Դŵٴ ׯгּٰ ׯÿôּ¿ ׯÿַٰ ׯÿд ׯгֿٰ Դֿٰ ׯÿٰ ׯÿǮٰ ׯŵ ׯÿ2д ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿôд ׯÿַٰ ׯÿн ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮٰ ׯÿǮٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ֧Ǯд ԴÿǮ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿַ ׯÿִ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ2¿ ׯŵ ׯÿ֧д Դÿ쿨ٴ ׯÿּٰ Դÿ쿨 Դÿ¿ Դִ ׯÿд ׯÿ ԴÿǮ¿ Դ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ Դÿд ׯִ ׯÿǮٴ ׯÿּٴ ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯÿ ׯÿּд ׯÿн ׯÿ쿨ٰ Դ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿִ Դŵ꼱¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٰ Դÿ Դֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿַٴ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּٰ ׯֿٰ ׯÿּٰ ׯÿд Դÿ ׯÿ2ٴ ׯŵд Դŵд ׯÿֿٴ ׯÿȥ ׯÿˢּٰ ׯŵ ׯÿ2ٴ ׯŵд ׯŵ꼱ٰ ׯÿд ׯÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿּٰ Դŵ ׯÿٴ ׯÿִ֧ ׯд ׯÿ¿ Դÿд ׯÿposۿٰ ׯÿȥֿٴ ׯֿٰ ׯÿôּ¿ ׯÿposۼٰ ׯÿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ֧ ׯÿּ¿ Դŵ ׯÿֿٰ֧ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ԴÿǮ ׯÿ֧ ׯÿн鼱ٰ Դŵ ׯÿֿٴ ׯгֿٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿִ֧ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿд ׯÿּ Դÿ¿ ׯÿ ׯÿ2ٴ ԴÿǮٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ Դÿ Դÿٰ ԴÿǮٰ ׯг Դÿٰ ׯÿּٰ ׯÿposۿٰ ׯÿַ ׯÿôּ¿ ׯÿˢּٰ ׯÿ ׯÿôд ׯÿô Դÿ¿ ׯгִ ׯÿ ׯÿ쿨¿ ׯÿȥ ׯּ¿ ׯÿнд ׯÿֿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿposۿٴ ׯÿ ׯÿּٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֵ绰¿ ׯÿִ Դÿ쿨 ׯŵٰ ׯÿּ¿ ׯŵ꼱¿ ׯÿposд ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢд ׯÿ2 ԴÿǮд ׯÿٰ ׯÿֵ绰 ׯгִ ׯÿǮٰ ׯÿǮٴ Դÿٰ ׯÿн ׯÿˢּٰ ׯÿˢд ׯг ׯÿּٰ֧ ׯÿposۿٰ ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿַٰ ׯгּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿнٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ ԴÿǮ ׯÿַٴ ׯÿ ׯÿֵ绰ٴ Դŵٴ ׯÿôִ ׯÿôֿٰ ׯÿǮٴ ׯÿ쿨 Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿּ Դÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰ٴ Դŵ ׯÿ ׯг Դּٰ ׯÿô ׯÿ ׯÿд ׯּٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿǮٴ ׯÿˢּٰ ׯÿּ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿôд ׯÿֿٰ Դּ¿ ׯÿַ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿȥд ԴÿǮд ׯÿּ ׯֿٰ ׯÿַٰ ԴÿǮ¿ ׯÿ2ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿ ׯÿٰ ׯŵٴ ׯÿּٰ ׯÿнٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ Դÿ ׯÿּ¿ ׯг Դŵ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ׯÿ֧д ׯÿֿٴ ׯÿȥּٰ ׯÿַ ׯÿôֿٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿ2¿ ׯÿôּٰ ׯÿַ ׯÿȥּ¿ ׯгִ ׯÿּ¿ ׯŵ꼱¿ ׯгִ ׯÿּ֧¿ Դÿ¿ ԴÿǮٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿôֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֵ绰д ׯÿֿ֧ٴ ׯÿн ׯÿȥֿٴ ׯŵ Դŵٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿposۼٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿǮٰ Դŵٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿִ ׯÿ ׯÿȥִ ׯÿ쿨¿ ׯÿֿٴ Դÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ Դּٰ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿִ֧ ׯÿֿٰ ׯÿ֧ ׯÿˢֿٰ ׯּٰ ׯÿַ ׯÿǮٰ ׯÿּ ԴÿǮٰ Դÿ쿨ٴ Դÿ쿨ٴ Դд Դÿ쿨¿ ׯÿ2д ׯÿд ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿַٴ Դÿ쿨 Դÿٰ ׯÿнд ׯÿ2 ׯÿַд ׯÿּ¿ Դּٰ ׯÿּ㼱ٰ ԴÿǮٰ ׯÿַ ׯг ׯÿֿٴ ׯÿǮٴ ׯÿּ¿ Դд ׯÿˢֿٰ Դÿ ׯÿ쿨д ԴÿǮٴ ׯÿ쿨 ׯгִ Դÿд ׯÿд ׯÿٴ ׯÿ ׯÿôֿٰ ׯÿǮٰ ׯÿȥд ׯÿposۿٴ Դÿ쿨ٴ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿȥֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿַٰ Դÿ Դŵٴ ׯŵٰ ׯÿ¿ ׯÿ2д ׯÿ֧Ǯд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰д ׯÿֿٴ ׯÿ2¿ Դÿ ׯÿд ׯÿּٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧ ׯÿֿٰ ׯÿȥд Դÿ ׯÿ ԴÿǮ¿ ׯÿֿٴ ׯ ׯÿ2 ׯÿôּٰ ׯÿôд ׯÿˢд Դÿ쿨 ׯÿ2 Դÿд ׯÿôֿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿнд Դּ¿ ׯÿֵ绰ٴ Դּٰ ׯÿֿٴ ԴÿǮд Դ ԴÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯÿposۼٰ ׯÿн Դŵд ׯÿ쿨 ׯÿǮٰ ׯгּ¿ ׯÿн ԴÿǮ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2д ׯÿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿˢּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥּٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٰ Դд Դÿٰ Դÿ쿨 ׯÿַٰ ׯÿּд ׯÿ֧д Դÿ ׯÿposۿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿַٰ Դŵٰ ԴÿǮ ׯÿּٰ ׯг ׯÿǮٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ ׯÿֵ绰 ׯÿּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿַٰ ׯд ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰д Դÿ¿ Դŵٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿн ׯŵ ׯּ¿ ׯÿַٰ ׯÿִ ׯÿ2д ׯÿּ ׯÿּٰ ׯгּٰ ׯÿ ׯÿд Դÿ Դŵٴ ׯÿн ׯÿ֧д ׯÿ ׯŵٴ Դÿ쿨¿ ׯÿ Դÿ쿨 Դÿ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿôִ Դֿٴ Դŵٴ ׯÿּ¿ ׯÿַٰ ׯÿִ֧ Դÿ쿨¿ ׯÿ쿨 Դ Դŵд Դÿٴ ׯÿּ Դִ ׯÿ2ٴ ׯÿȥֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ쿨д ׯֿٴ ׯÿн ׯÿ쿨 ׯÿٰ ׯŵ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿַٴ ׯŵٴ ׯÿֿٴ Դÿд ׯÿּ㼱¿ Դŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿַٴ ׯÿôд ׯÿôֿٴ ׯֿٴ ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯÿн ׯÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿִ ׯÿ2ٰ ׯÿȥּٰ Դŵ ׯÿˢ ׯÿַٴ Դÿ Դÿ쿨ٴ ׯÿ2 Դִ Դÿٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿнٰ ׯÿposۼٰ ׯŵٴ Դд Դ ׯÿ ׯ ׯÿˢ ׯÿּ¿ Դÿ쿨 ׯּٰ ԴÿǮٴ ׯÿٰ ׯÿ֧д ׯд ׯÿִ ׯÿ ԴÿǮд Դŵٴ ׯÿȥֿٴ ׯÿ쿨 ׯŵ꼱ٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿּٰ Դּ¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿֵ绰¿ ׯгд ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿд ׯֿٴ ׯִ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿִ ׯгּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿн ׯÿ쿨ٴ ׯÿ쿨д ׯÿposۼٰ Դּٰ Դÿ쿨д ׯÿּٰ Դÿ ׯÿ2 ׯÿposд Դÿ쿨¿ ׯÿ2д ׯÿôּ¿ Դÿ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢ ׯÿôּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿַ Դÿ쿨 ׯÿн鼱ٰ ׯÿٰ Դÿ ׯÿִ ׯÿּ¿ Դÿٴ ׯÿַ ׯÿٰ ׯÿٴ ׯֿٰ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ԴÿǮٰ ׯÿposд ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿposۼ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿֿٴ ׯŵ꼱ٰ ׯŵ Դÿд ԴÿǮ¿ ԴÿǮд ׯÿֿٰ֧ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿ Դּٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿȥּٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯгּٰ ׯгд ׯÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿǮٰ ׯÿн ׯгֿٴ Դּٰ ׯÿ֧ ׯּٰ Դִ Դÿ쿨ٴ Դÿٰ ׯÿн Դŵд Դ ׯÿּ¿ ׯÿpos ׯÿֵ绰ٴ ׯÿǮٴ ׯÿ2ٰ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯִ ׯÿ Դÿ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿˢּ¿ ׯŵ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿôּ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯгֿٴ ׯŵ꼱ٰ ԴÿǮٰ ׯÿּ㼱¿ Դÿ ׯÿֵ绰д ׯÿٰ ׯŵд Դÿ ׯÿǮٴ Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿַٴ ׯÿд ׯÿȥִ ׯÿ ׯÿôִ ׯÿּٰ֧ ׯÿַٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֿٰ ׯÿд ׯŵٴ ׯÿֿٰ ׯÿ2д ׯÿּ¿ ׯŵ꼱ٰ ԴÿǮ ׯÿн鼱ٰ ׯŵ꼱¿ ׯгִ ׯÿִ ׯÿ ׯÿˢֿٰ ׯÿˢд ԴÿǮٰ ԴÿǮд ׯÿַ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯ ׯÿôּٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿн鼱¿ ԴÿǮٰ ׯÿٰ ׯÿȥ ׯÿд Դÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿˢִ ׯÿٰ Դŵ꼱¿ Դÿ¿ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯгд Դŵд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰 ׯгּٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿٰ ׯÿֵ绰д ׯгִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿִ ׯÿ쿨д ׯгд ׯÿȥֿٰ ׯÿpos ׯÿˢִ ׯÿнٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿַٴ ׯÿ¿ Դÿٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿּٰ ׯÿٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿн ׯÿˢֿٰ ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿּ㼱ٰ Դŵٴ ׯÿ2д Դÿ¿ ׯÿּ ׯŵٴ ׯÿ쿨 Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿˢ ׯÿôд ׯÿôֿٴ ׯÿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿ¿ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿȥִ ׯÿôִ ׯÿ¿ ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯÿּ Դÿ Դ Դÿ쿨д ׯּ¿ Դд ׯÿּ¿ ׯּ¿ ׯÿֿٴ ׯֿٴ ׯÿٰ ׯÿֿٴ Դֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿֵ绰 ׯִ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ ׯÿposۿٰ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּ¿ Դÿٰ ׯÿٰ ׯÿôд ׯÿּ Դŵ ׯÿִ ׯÿpos ׯŵ ׯгֿٰ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿнд Դÿ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿнٰ ׯÿposۼ¿ ׯֿٴ ׯÿ ׯÿˢ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿַ¿ ׯŵٴ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٰ ׯֿٰ ׯÿpos Դּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿôּٰ ׯÿ֧д ׯÿּٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿ쿨¿ Դּ¿ ׯÿ쿨д ׯÿд ׯÿ쿨 ׯÿ ׯֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ Դÿд Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿôִ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿַ ׯÿ2 ׯÿд ׯÿֵ绰ٰ Դÿ ׯÿ ׯÿôֿٰ Դִ Դÿ쿨д Դŵٰ ׯÿôֿٰ Դд ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ ׯг ׯÿֿٴ ׯÿposۼ¿ ׯÿˢִ Դÿ ׯÿֵ绰д ԴÿǮ ׯŵд ׯÿּٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ ׯгִ ׯŵ ׯÿַд ׯгֿٴ ׯּٰ ׯÿȥּٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯŵٰ ׯŵٴ ׯÿ2д ׯÿˢֿٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿַٰ ׯŵ ׯÿ쿨д ׯÿٴ ׯÿּ ׯÿֵ绰д ׯÿˢ ԴÿǮ Դÿ쿨¿ Դִ Դּ¿ ׯÿ֧ ׯÿּٰ ׯÿôּٰ ׯÿֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿٴ ׯÿнٰ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ׯÿִ֧ ׯÿ쿨д ׯÿ֧ ׯÿַٴ Դֿٴ ׯÿٰ ׯÿٰ Դÿٰ ׯÿˢд ׯÿȥд ׯÿд ԴÿǮٰ ׯŵ꼱¿ Դŵٰ ׯÿַ ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯгּ¿ ׯÿ2д ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿ֧д ׯÿּд ׯÿֿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿд ׯÿֿٰ Դд Դÿ ׯÿȥд ԴÿǮд ׯÿ쿨 ׯÿּٰ֧ ׯÿ2ٴ ׯгּ¿ ׯÿ2¿ ׯÿôд ׯÿд ׯÿ¿ ׯÿposۿٰ ׯгּ¿ ׯÿˢִ ׯÿд ԴÿǮд ׯÿֿٴ Դֿٰ ׯŵ ׯÿ ׯÿȥд ׯÿpos ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ Դֿٰ Դÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿַ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰ٰ Դּٰ ׯÿٰ ׯÿȥִ Դд ׯÿôּ¿ ׯŵ Դ ׯ Դÿ ׯÿд ׯÿּ ׯÿ ׯÿ Դÿٰ ׯÿ2д ׯгִ Դÿд ׯŵٴ ׯÿȥд ԴÿǮ ׯÿַ ԴÿǮ¿ ԴÿǮ Դּٰ ׯÿٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿȥִ ׯÿ ׯÿֵ绰 ׯÿȥֿٰ ׯÿд ׯÿֿٴ Դֿٰ ׯÿַٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿٴ ׯÿ Դÿд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ쿨д ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿٴ ׯÿȥּ¿ Դÿ쿨 ׯÿ ׯÿд ׯÿ Դÿ쿨ٴ ׯг ׯÿֿٰ ׯÿּд Դÿн ׯÿ֧Ǯ Դŵ ׯÿн Դÿٰ ׯÿּ Դÿٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿ2 ׯÿּٰ֧ ׯÿôд Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ׯÿн ׯÿֵ绰 ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿposۼ¿ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ쿨д Դÿ ׯÿַ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿַ ׯÿȥִ ׯÿpos Դÿ쿨ٰ ׯÿˢ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿ2ٰ ׯÿַ¿ ׯÿ ׯÿֿ֧ٴ ׯг ׯŵ ׯÿд ׯÿֵ绰ٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨¿ ׯÿˢִ ׯֿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿнд ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿٴ ׯֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿַд ׯÿٰ ׯÿ ׯÿִ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰¿ Դÿ Դÿн ׯÿַ¿ ׯÿּ¿ ׯÿ Դŵ꼱ٰ ׯÿַ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ֧ ԴÿǮд ׯÿˢ Դд Դÿٰ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿˢ Դÿ쿨ٴ ׯÿнд ׯгּ¿ ׯÿȥ Դÿ쿨д ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַд ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰ٴ ԴÿǮٴ ׯÿȥִ ׯÿֵ绰 Դÿ¿ ׯÿּ¿ Դŵٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ2¿ ׯÿд ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿ֧Ǯ¿ Դŵ ׯŵд ׯ ׯÿִ Դֿٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿǮٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ Դÿٰ ׯÿˢ Դÿٴ ׯÿȥֿٴ ׯŵ ׯÿȥּٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿȥ ׯÿôּٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿִ ׯÿposۼٰ ׯÿˢֿٰ ԴÿǮ ׯÿٰ ׯּٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨 ׯÿٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨 Դÿٴ ׯÿ ׯÿַ ׯÿֿٰ Դÿٰ ׯÿposۿٴ Դÿд Դÿ쿨д Դÿн ׯÿȥֿٴ ׯÿ Դּٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿִ Դÿٰ ׯֿٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿˢ Դÿ쿨 ׯÿ쿨 ׯгּٰ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ Դÿٰ ׯÿpos۴ ׯ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿּٰ ԴÿǮ ׯÿôּ¿ ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿн鼱ٰ ԴÿǮٴ ׯÿִ Դÿ ׯÿн鼱¿ ׯŵٴ ԴÿǮٰ ׯÿ2¿ ׯÿȥּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ Դŵ꼱¿ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ֧ Դÿٰ ׯÿposд Դÿ Դÿٰ ׯÿ ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿôּ¿ ׯгּ¿ ׯÿȥּ¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯŵ ׯÿ쿨¿ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯгִ Դŵ꼱ٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯÿִ ԴÿǮ ׯÿн ׯÿ֧Ǯд ׯÿ쿨ٰ ׯÿּд ׯÿִ ׯÿˢּ¿ ׯÿȥּٰ ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿôִ Դÿ Դÿ쿨¿ ׯÿôд ׯÿȥд Դÿ ׯÿposۿٰ ׯŵ ׯÿٴ ׯÿַٴ ԴÿǮ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿposۿٴ ׯÿȥд ׯÿ֧Ǯٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ쿨д ׯÿ Դÿ쿨ٴ ׯֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ쿨ٴ Դÿн ׯÿּٴ ׯÿ2ٰ ׯŵ ׯÿ ׯÿ ׯÿ֧ ׯÿôֿٰ ׯÿַд Դÿ ׯÿд Դŵ꼱¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿposۼ¿ Դŵ꼱¿ Դÿ ׯÿּ¿ Դŵ Դÿٴ ׯÿ֧д ׯÿַٰ ׯÿַ ׯÿ쿨ٴ ׯֿٰ ׯÿд ׯŵ꼱¿ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿôֿٰ ׯÿˢִ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿֵ绰 ׯÿ֧Ǯ Դÿٴ ׯÿ2д Դÿ쿨 ׯÿȥּٰ ׯÿ Դÿ쿨д ׯÿֿٴ Դŵٰ ׯŵ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ¿ Դÿд Դÿ Դÿ¿ ׯÿpos ׯÿִ֧ ׯÿ֧ ׯÿôּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿַٰ ׯÿֿٴ Դŵ꼱ٰ ׯŵ ׯÿн鼱¿ ׯÿִ֧ ׯŵ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿֵ绰 ׯÿִ ׯŵ꼱ٰ Դŵд ׯгּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿٰ ׯÿַ¿ ׯÿּٰ Դֿٰ ׯŵ Դÿ쿨 ׯÿּ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿֿٰ Դÿٴ ׯÿٴ ׯÿٰ ׯֿٰ Դÿٰ ׯÿô ԴÿǮٰ ׯÿˢִ ׯÿôֿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿȥд ׯÿַ ׯÿ2 Դŵд ׯÿȥּ¿ ׯÿȥּٰ Դִ ׯŵ Դŵ Դּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿ ׯÿд ׯÿд ׯÿposۼٰ ׯÿٴ ׯÿˢд Դŵ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨д Դּ¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿ ׯÿд ׯÿ2д Դÿ쿨ٴ ׯÿּٰ ׯÿposۿٰ ׯÿȥд ׯÿ2ٴ ׯÿּٰ֧ ׯгд ׯÿ2 Դּٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿȥּ¿ ԴÿǮ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨д ׯÿּٴ Դŵд Դÿ¿ ׯÿٴ ׯÿȥִ ׯÿд ׯÿˢ ׯÿַ ׯÿд Դּ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿȥִ Դŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿִ ׯÿȥ ׯÿּٰ ׯּٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿٰ ԴÿǮд ׯÿٰ ׯּ¿ ׯÿô Դּ¿ ׯִ ׯÿȥֿٰ ׯгִ ׯÿд Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿˢִ ׯÿȥּ¿ ׯÿˢּ¿ ׯгּٰ ׯŵ꼱¿ Դÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯÿַ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿд ׯÿ2д ԴÿǮ ׯÿ2 Դŵ꼱ٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿˢ ׯÿַٰ ׯÿַд Դÿ쿨д ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿٰ Դÿ ׯÿ ׯÿ2 ׯÿֿٰ Դÿ ׯгּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿٰ ԴÿǮٰ ׯÿַ¿ ׯÿ ׯŵд ׯÿ쿨ٰ ׯÿ Դŵ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ쿨 ׯÿ֧Ǯ¿ ԴÿǮٰ ׯÿ֧д Դŵٰ Դŵ꼱¿ ׯÿַ¿ Դÿ¿ Դּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿд Դÿٰ ׯÿֿٴ Դÿ ׯÿּٰ ׯÿнд ׯÿֵ绰ٰ ԴÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿ Դÿд ׯÿ쿨д ׯÿнٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿȥֿٰ ׯÿּ㼱¿ Դÿٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿַٰ ׯŵٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּ ׯÿֿٴ ׯÿд ׯŵ꼱¿ ׯÿ2ٰ ׯÿٰ ׯÿ ׯŵٴ ׯÿٰ Դÿ¿ ׯÿнд ׯÿַ¿ ׯгд ׯÿַ¿ Դÿٴ ׯÿ֧д Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿ ׯŵ꼱¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ ׯÿּ֧¿ ׯ ׯŵ ׯÿֿٰ֧ ׯִ Դÿٴ Դŵ꼱¿ ׯŵ ׯд Դÿٰ ׯÿִ ׯÿposд Դÿ쿨ٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿ Դÿٰ ׯÿôּ¿ Դÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּ¿ Դÿ Դִ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰ٰ ׯÿposд ׯÿּ֧¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿ֧Ǯд Դÿ쿨¿ ׯÿִ ׯÿнٴ ׯÿ¿ ׯÿּٰ ׯд ׯÿֿٰ֧ Դÿ쿨 ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨 ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿִ Դÿٰ ׯÿַٴ Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧ ׯÿִ ׯÿִ ׯÿ2 ׯÿּٰ ׯÿ쿨 Դÿٴ ׯд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿд ׯÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯִ Դÿٴ ׯÿٴ Դÿ ׯгּ¿ ׯÿȥִ Դÿٰ ׯÿˢֿٴ Դִ Դÿ ׯÿǮٰ ׯ ׯд ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿּٰ Դÿ쿨¿ ׯÿǮٰ ׯÿǮٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿн ׯÿּ¿ ׯÿôд Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿд ׯÿٴ ׯÿˢּٰ Դÿ¿ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿн鼱¿ Դÿ쿨 ׯÿַ ׯÿȥд ׯŵٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿ֧Ǯд Դÿ ׯÿִ֧ ׯÿִ ׯּ¿ ׯÿôּ¿ Դÿ쿨 ׯÿּ¿ Դÿ¿ ׯÿǮٰ ׯÿд ׯÿַд Դŵд ׯÿ֧Ǯ ׯÿֵ绰ٰ ׯгд ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿô ԴÿǮٰ ׯÿַ Դÿ쿨ٰ ׯִ ׯÿִ Դּ¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿд Դִ ׯּ¿ ׯÿ֧ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿȥֿٰ ׯŵд ׯÿַ¿ Դд ׯÿִ ׯÿˢּٰ Դд ׯŵٴ ׯÿּ Դŵٴ ׯÿнٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դŵٴ ׯŵٴ ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿȥֿٴ ׯгд ׯÿpos ׯÿôִ Դŵٴ Դŵ ׯÿֿٰ ׯÿȥִ ׯÿٴ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٴ Դÿ쿨 ׯÿˢּٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ2¿ ׯּٰ Դÿ¿ ׯÿַ Դŵ ׯÿּ¿ ׯÿˢִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰ٴ Դÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥд ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿٰ Դּ¿ ׯÿַд ׯÿּ¿ ׯÿˢּٰ ׯּ¿ ׯÿȥּٰ ׯд ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯÿִ֧ ׯּ¿ ׯÿôִ ׯÿּٴ ׯгֿٰ ׯÿˢּٰ ׯÿּٰ ׯÿ쿨ٰ Դּٰ ׯÿд ׯÿposۼٰ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿ¿ Դÿٰ Դÿ¿ ׯ ׯÿֿٰ֧ Դÿн Դÿ¿ ׯÿд ׯÿôִ ׯÿٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿٴ ׯÿposۿٴ ׯÿд ׯгִ ׯÿȥ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ2¿ Դּٰ ׯÿô ׯÿֵ绰¿ ׯÿ2 ׯּٰ ׯг Դִ ׯÿּ㼱¿ ׯÿ Դÿ ׯÿнٴ ׯÿн ׯÿȥּٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2ٴ ׯÿн ׯÿ2ٰ ׯÿֿٴ Դÿд ׯÿִ֧ ׯŵ꼱ٰ ׯÿд ׯֿٴ Դÿٰ Դÿٰ ׯÿּ¿ ׯгִ ׯÿ ׯÿֵ绰ٴ Դÿ¿ ׯŵٰ ׯд ׯÿ2ٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿּ¿ ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿôּ¿ ׯÿٰ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿַд ׯÿн ׯÿôּٰ ׯÿôִ ԴÿǮٰ ׯгֿٰ ׯÿּд ԴÿǮ ׯÿִ֧ ׯÿд ׯÿּ¿ ׯִ Դֿٰ ׯּ¿ ԴÿǮٴ ׯÿȥּٰ ׯÿ ׯÿּ¿ ׯгֿٰ ׯÿ2ٰ ׯгִ Դּٰ ׯд ׯÿٰ ԴÿǮ¿ ׯÿּ¿ Դ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ ׯÿд ׯÿнд ׯÿ֧Ǯд Դÿٴ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ֧Ǯ Դÿٴ Դÿ ׯд Դŵ꼱¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿַ ׯŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯÿposۿٰ Դÿ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּд ׯÿн鼱¿ Դŵ꼱ٰ ԴÿǮٰ Դÿ ׯּ¿ ׯгֿٰ ׯÿд ׯÿˢִ ׯÿּ¿ ׯÿˢּ¿ Դÿ쿨¿ Դÿ쿨д ׯÿּٰ֧ ׯּٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿ ׯÿˢּ¿ ԴÿǮٰ ׯÿˢ Դŵ ׯŵ ׯÿˢִ Դŵ ׯÿ쿨д ׯÿнٰ ׯŵ꼱ٰ ԴÿǮ ׯÿַд ׯÿpos ׯÿ֧ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿȥ ׯÿ֧Ǯٴ Դŵ ׯÿн鼱ٰ Դŵ Դÿ쿨ٰ ׯÿposۼ¿ ԴÿǮ Դд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿд ׯÿַ ׯÿ ׯÿ Դÿٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ Դÿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿַ Դÿн ׯÿ ׯֿٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿַд ׯÿּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿôֿٴ ׯÿִ֧ ׯÿַ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿ֧д Դÿ¿ ׯÿposۼٰ Դÿ쿨ٴ Դּ¿ ׯÿȥִ ׯÿнٰ Դÿ Դÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿַٰ ׯÿȥִ ׯÿ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿ ׯÿּ֧¿ ԴÿǮٰ Դÿٰ ׯгּٰ ׯÿˢִ ׯÿ֧д ׯÿ ׯÿȥд ׯÿ֧Ǯٴ Դּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٰ Դŵ꼱ٰ Դд ׯÿpos۴ Դÿ쿨ٰ Դÿ¿ ׯÿˢֿٴ ׯгд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ Դÿٴ ׯÿȥּ¿ ׯŵٴ ׯÿִ ׯÿַٰ ׯÿ2 ׯÿּٰ ׯгּٰ Դÿٴ Դŵٴ Դִ ׯŵٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ¿ Դÿ ׯÿнٰ ׯÿǮٰ Դÿн ׯÿ ׯÿ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿٰ ׯÿٴ Դÿ¿ ׯÿнٰ ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯгд ׯÿpos۴ ׯÿǮٰ ׯÿн ׯÿٴ ׯÿposۿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿˢֿٰ Դÿ쿨ٴ ԴÿǮ ׯÿַд ׯÿּ¿ ׯּٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿн ׯÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿǮٴ Դÿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿposۼ¿ ׯÿ ׯÿнٴ ׯÿٰ Դд ׯгֿٰ ׯÿִ ׯÿ2ٰ ׯÿôд ׯÿˢֿٰ ׯÿִ ׯŵ꼱ٰ Դÿٴ ׯÿִ ׯгд ׯÿ쿨ٴ ׯÿִ ׯÿַٰ ׯг ׯÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿַ¿ ׯֿٰ Դÿ Դ ׯÿֿٴ Դд ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯд ׯÿ쿨ٰ ׯÿַ ׯÿ֧д ׯÿ ׯÿ Դּٰ ׯÿּ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ2ٴ ׯг ׯŵٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ֧¿ ׯÿַ ׯÿˢּ¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿposۿٰ ׯÿôд Դÿн ׯÿּд ׯÿ¿ ׯ ׯÿ֧д ׯÿֵ绰 ԴÿǮ¿ ׯÿд Դÿٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿּ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿˢִ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ ׯÿּ¿ ԴÿǮٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿַٰ ׯÿposۿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿ쿨 ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯÿǮٴ ׯÿַٴ ׯÿַ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ ׯÿ֧Ǯд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ֧ ׯÿposд ׯÿˢִ ׯÿ쿨д ׯÿ֧Ǯ¿ Դŵٴ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ Դÿн ׯÿֵ绰 Դÿ쿨д ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ2д ׯŵд ԴÿǮ¿ ׯÿ쿨 ׯгִ ׯÿpos۴ ׯÿֿٴ ׯÿִ֧ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿּ¿ Դÿн ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿּд ׯÿȥд ׯÿд ׯд Դÿ쿨ٴ ׯÿַ¿ Դÿн ׯÿּ ׯÿposۿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯ ׯÿ ׯÿ2ٴ ׯÿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿȥִ ׯÿּ¿ ׯÿٴ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱ٰ Դд ׯÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯ Դÿд ׯÿ쿨 ׯÿٰ Դֿٴ ׯÿ쿨ٰ Դÿ¿ ׯÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿн鼱¿ ԴÿǮ¿ ׯÿַ¿ ׯÿд ׯÿ쿨 ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ԴÿǮд ׯгּ¿ ׯÿˢּ¿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿôּ¿ ׯÿֵ绰 Դÿ ׯÿ Դÿ쿨ٰ Դÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨д ׯÿּ㼱¿ ׯÿּд ׯÿôֿٰ ׯÿˢּٰ ׯÿٰ ԴÿǮд Դŵд Դֿٴ ԴÿǮ ׯÿ ׯÿǮٰ ׯÿˢֿٰ Դÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿд ׯÿַٰ Դÿٴ ׯÿٰ ׯÿֿٰ ׯÿposۿٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿˢּٰ Դÿн ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿд Դÿ쿨ٰ ׯÿôּٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٴ Դÿн ׯгֿٴ ׯÿּ Դÿ쿨¿ ׯÿַٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд Դּٰ ׯÿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰д ׯÿֵ绰 Դּٰ Դÿ쿨ٰ Դд ׯÿ Դÿٰ ׯÿ֧ ׯÿ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿַд ׯÿȥд ׯÿּ Դÿ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿpos۴ ׯŵд Դÿ ׯÿнд Դд ׯÿȥд ׯÿȥּٰ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д Դŵд Դÿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôִ ׯÿֵ绰 ׯÿ ׯÿַٰ ׯÿǮٴ Դÿд ׯÿȥ Դÿ¿ Դÿ쿨¿ Դÿ쿨д ׯÿ¿ ׯÿȥд ׯÿּд ׯŵ ׯÿȥֿٰ ԴÿǮ ׯÿ ׯÿд ׯÿ2д ׯÿֿٴ ׯÿ¿ ԴÿǮ¿ Դÿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ2д ׯִ ׯÿٴ Դŵ꼱ٰ ׯÿֿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿֿٰ ׯÿַ¿ Դÿ쿨ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿ2¿ ׯÿд ׯгִ ׯÿˢд ׯÿֿٴ ׯŵд ԴÿǮٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿôִ ׯÿ2д Դÿ쿨 ׯÿֵ绰д ׯÿ쿨ٰ ׯִ ׯÿposۼٰ ׯÿô ׯÿ Դּٰ ׯÿִ ׯÿôּ¿ ׯÿˢּ¿ ׯÿٰ ׯÿ֧Ǯٰ Դÿٰ ׯÿִ ׯÿִ֧ ׯÿǮٴ ׯÿȥд ׯֿٰ Դֿٴ Դÿ ׯгּ¿ ׯÿַ¿ ׯÿˢ ׯŵ꼱ٰ ׯŵٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ쿨 ׯÿposд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿн ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ԴÿǮ ׯÿposд ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿ ׯÿpos ׯÿַ ׯгּ¿ Դÿд ׯÿ쿨 ׯŵ ׯÿ֧ ׯÿּ ׯÿ֧ Դд ׯгּٰ Դŵ꼱¿ ׯִ ׯŵٴ Դֿٰ ׯÿȥִ ׯÿȥд ׯÿֿ֧ٴ Դִ ׯÿַд Դÿٴ ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿּٰ ׯÿôֿٰ ׯÿǮٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯгִ ׯÿַ¿ ׯÿȥִ Դÿ ׯŵ꼱¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ԴÿǮд ׯÿˢд ׯÿposۼٰ Դּٰ ׯŵٰ ׯÿֵ绰 ׯÿposۼ¿ ׯÿּٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿֵ绰 ׯŵ꼱¿ ׯÿpos ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿˢִ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ Դּٰ ׯÿֿٰ ׯд ׯÿˢִ ׯÿ Դд ׯÿֿٴ ׯŵٴ ׯÿд ׯгּ¿ ׯгֿٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿнд ׯÿּ¿ Դ ׯÿּٰ֧ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿּ ԴÿǮ ׯÿposۿٰ ׯÿּ ׯгд ׯÿּ֧¿ ׯÿִ ׯÿٰ ׯŵٴ ׯÿˢ ׯÿַ ׯÿּ㼱¿ ׯÿִ ׯÿֿٴ Դŵ ׯÿposۼ¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿȥּٰ ׯÿˢֿٴ Դÿ쿨 ׯÿôּ¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿ쿨ٰ Դŵ ׯÿ¿ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ쿨ٴ Դŵд ׯÿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿ ԴÿǮ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿˢּٰ ׯгֿٰ ׯÿpos۴ ׯÿн Դÿ쿨 ׯÿּ֧¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿּ¿ ׯֿٰ Դֿٴ ԴÿǮٰ ׯÿ ׯгּ¿ ׯÿ֧ ׯŵ꼱ٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ쿨д ׯÿַ Դÿ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿ ׯÿ ׯÿ2д ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿн ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּ¿ ׯÿposд Դÿ ׯÿּ¿ ԴÿǮ ׯÿposۿٴ ׯֿٰ ׯÿˢִ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯּٰ ׯÿ2 ׯÿôִ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨д ׯÿôֿٴ ׯÿ ׯгֿٴ ׯÿôּٰ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯгֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯּ¿ Դÿٰ ׯÿ2 Դд ׯÿ쿨ٰ ׯгд ׯÿд ׯÿּ㼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿôִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ ׯÿн Դÿ¿ Դŵٴ ׯÿд ׯÿ¿ ԴÿǮٰ Դŵ ׯÿˢֿٰ ׯÿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿַٰ ԴÿǮٴ Դŵٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿִ ׯÿּٰ Դÿ¿ ׯÿִ ׯÿ쿨д Դÿ쿨 ׯŵ꼱¿ ׯÿ2¿ ׯÿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿˢִ ׯÿˢִ ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰ٰ Դŵ ׯг ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿнд Դ Դŵд ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿַ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿַ ׯÿֿٴ ׯÿˢּٰ ׯÿּд ׯг ׯÿּٰ ׯгֿٰ ׯÿǮٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿ ׯÿд ׯֿٰ ׯÿּ ׯÿ֧ Դŵд Դÿ쿨 ׯÿٰ Դÿٰ ׯгֿٰ ׯÿ2 Դÿд ׯÿַ ׯÿֿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿֵ绰 ׯÿǮٰ ׯÿּٰ֧ ׯгּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿнд ׯÿּ¿ ׯÿȥּ¿ ׯÿ Դÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿַٴ ׯÿַٰ ׯÿٰ ׯּ¿ ׯÿ֧Ǯд ԴÿǮ ԴÿǮ¿ ׯÿǮٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿнٰ ׯÿ쿨¿ ׯֿٴ ׯּ¿ Դֿٰ ׯÿ ׯд Դÿ쿨¿ ׯÿд ׯÿôִ ׯּ¿ ׯÿּٰ ׯÿôּٰ Դÿ쿨ٰ Դ ׯÿ Դŵ ׯÿּٰ Դÿд ׯÿּ㼱¿ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿַ ׯÿٰ ׯÿposд ׯÿּ㼱¿ Դÿ쿨 ׯŵ Դÿ ׯ ׯд ׯÿֵ绰¿ ׯÿȥ ׯÿôּٰ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿposۼ¿ Դÿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿpos۴ ׯÿˢֿٴ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿд ׯÿ2д ׯÿַ¿ Դŵ ׯÿǮٴ Դÿٰ ׯÿ ׯÿַ¿ ׯÿּ¿ Դÿн ׯÿ쿨 ׯÿֿٴ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ Դŵ ׯÿ쿨¿ ׯּٰ ׯÿȥд ׯÿٴ ׯÿٰ ׯŵд Դÿٴ ׯÿнٴ ׯÿpos۴ Դŵٴ ׯÿִ Դÿٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮд Դÿٰ ׯÿposۿٴ ׯÿּٴ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٰ ׯÿּ㼱ٰ Դÿٰ ׯֿٰ ׯÿֿ֧ٴ Դּ¿ Դִ ׯÿнٴ ׯÿ2¿ ׯÿǮٰ ׯŵ ׯÿн鼱¿ Դֿٰ ׯŵд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ ׯÿpos۴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿposۿٰ ׯÿַ ׯÿȥд ׯֿٰ Դд ׯÿּٴ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿôּٰ ׯŵٰ ׯÿposۼٰ ׯÿֿٰ ׯÿ ׯÿд ׯÿ Դÿٰ Դÿ ׯÿн鼱¿ ׯŵٰ Դִ ԴÿǮٴ ԴÿǮٰ ׯÿ Դֿٴ ׯִ ׯÿȥִ Դֿٴ ׯÿ ׯÿִ ׯÿַٴ ׯÿٰ Դŵٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿн Դŵ ׯŵ꼱ٰ ׯÿֵ绰д ׯÿнд ׯÿ2 ׯÿּ¿ Դŵ ׯÿôֿٴ ׯÿȥд ׯÿٴ ׯÿд Դÿн ׯÿ ׯÿposۿٴ ׯŵ ׯÿˢ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿֿٴ Դÿٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿôֿٰ ׯÿôּ¿ Դÿٰ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯгִ ׯÿˢּ¿ ׯÿ Դŵ ׯÿּ ׯÿȥִ ׯÿַ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿн鼱ٰ Դּ¿ ׯÿȥ ׯּ¿ ׯÿposۿٰ ׯгд ׯÿּ㼱¿ ׯÿ ׯÿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿּٰ ׯÿ2 Դÿд ׯֿٰ ׯÿַٰ ׯÿposۿٴ ׯÿǮٰ ׯÿôּ¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯгֿٰ ׯг ׯÿֿٰ ׯÿ֧д ׯÿposۿٴ ׯÿּ Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿִ֧ Դÿ Դŵ Դŵٴ ׯÿַ ׯÿֵ绰д ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ Դŵ ׯÿнٰ ׯÿֿٴ ׯÿ2¿ ׯÿִ ׯÿ¿ ׯÿpos۴ ׯÿд ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮ ׯÿֿٴ ׯÿֵ绰 Դÿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯŵ ׯÿּ֧¿ ׯÿַٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿ쿨 Դŵ Դŵٰ ׯÿֵ绰д Դÿ ׯÿ ׯÿַٴ ԴÿǮ ׯÿַд Դÿ쿨 ׯÿּٰ ׯÿ2 ׯÿд Դּٰ ׯÿּٰ ׯг ׯÿ ׯÿposۼ¿ ׯÿˢּ¿ ׯÿн ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿ2 ׯÿн鼱¿ Դд Դֿٰ Դÿ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ ׯÿposۼٰ ׯÿôд ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿַ¿ Դÿٴ ׯÿֿٰ ԴÿǮд Դÿ¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿַ ׯгּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿִ ׯÿôд ׯÿֿٰ ׯֿٴ ׯÿּٰ ׯг Դÿ ׯÿּ֧¿ ׯÿ ׯÿô ׯÿôд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ쿨 ׯгֿٴ ׯÿּ ׯÿ ׯÿ ׯÿ Դÿд ׯÿּٰ Դֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿٰ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯгֿٰ Դÿн ׯÿּ¿ ׯÿٴ ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ ׯÿּ ׯÿּ¿ ׯгֿٴ ԴÿǮ ׯִ ׯÿ ׯÿǮٰ ׯŵд ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰¿ Դÿ ׯÿôֿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿ쿨 ׯÿ2 ׯÿֵ绰ٴ Դÿ쿨ٰ ԴÿǮ Դֿٰ ׯÿн ׯÿˢ Դŵд ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿ Դּ¿ ׯÿִ ׯÿǮٰ ׯÿôֿٰ ׯÿˢд ׯгּ¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿ ׯÿֵ绰д ׯÿֿٰ ׯгִ ׯÿּ¿ ׯÿ2д ׯÿˢִ Դд ׯÿּ֧¿ Դּ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿִ֧ ׯÿֵ绰¿ ׯд ׯÿ ׯÿ ׯÿִ ׯÿֵ绰 ׯÿּд Դд ׯÿּ Դŵ ׯÿִ ׯÿˢִ ׯÿֿٴ ׯּ¿ ׯÿд Դֿٰ Դֿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿн鼱ٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿposд ׯÿּ ׯÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿַٰ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿ ׯŵٰ ׯÿд ׯд ׯÿ ԴÿǮ¿ ׯÿȥд ׯÿּд ׯгִ ׯÿôֿٴ ׯÿȥֿٰ Դÿ쿨д Դŵд ׯÿн鼱ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿٴ ׯг Դÿ쿨д ׯŵٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿôּٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּٰ ׯÿִ Դּٰ Դÿٴ ׯÿн Դÿ Դÿ쿨д ׯгд ׯÿּٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿд ׯÿ ׯÿн Դ ׯÿ쿨д ԴÿǮٰ ׯÿ2д ׯÿִ ԴÿǮ Դÿ쿨ٰ ׯÿ ׯÿֵ绰д ԴÿǮٴ ׯŵٰ Դÿд ׯÿּ ׯÿֵ绰 ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥд Դÿ쿨ٰ Դÿ¿ ׯÿּ ׯÿôֿٰ ׯÿּٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿн ׯÿд Դÿ ׯÿposۿٰ ׯÿн鼱ٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿֿٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿּ㼱¿ Դֿٰ Դŵд ԴÿǮٰ Դּٰ Դŵ ׯŵд ׯÿôִ ׯÿд ׯÿ2 Դÿٰ ׯִ ׯÿִ ׯÿֿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧ ׯÿ¿ ׯÿ ׯŵٰ ׯÿ֧д ׯÿȥ ׯÿд ׯŵٰ Դÿ ׯгִ ԴÿǮ¿ Դŵд Դÿ쿨ٰ ׯÿˢд ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿнٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿ2 ׯֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿ¿ ׯÿôֿٴ Դÿٰ ׯÿô ׯÿ2 ׯÿֵ绰д ׯÿٰ Դŵ ׯÿнٰ Դֿٴ ׯÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯгִ Դÿ ׯÿִ ׯÿ֧д ׯÿǮٰ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿposۿٰ ׯÿposۿٴ Դÿд ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿȥ Դÿٰ ׯгֿٰ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿ Դÿ쿨 Դÿ ׯÿôֿٴ ׯÿּ֧¿ ׯгּٰ ׯÿ2ٰ Դּٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿַ ׯÿд ׯÿ2¿ ׯд ׯÿˢд ׯÿּ¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿַ ׯÿ2ٰ ׯг ׯÿֿ֧ٴ Դÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯŵٰ ׯÿٴ ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿнٰ ׯÿֿٴ ׯּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿˢִ ׯÿּ㼱ٰ ׯּ¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿpos۴ ׯÿּ¿ ׯÿн鼱¿ Դÿ ׯÿַ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿȥּ¿ ׯÿַٴ ׯ ׯÿ֧Ǯٰ ׯгּ¿ ׯÿ2д ׯÿposд Դÿн Դÿ쿨 ׯÿ2¿ ׯÿд ׯгд Դ ׯֿٰ ׯÿôּٰ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿٴ ׯÿǮٰ ׯÿ ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿ֧Ǯ ׯÿ֧Ǯ ׯÿд ׯÿּٰ ׯÿ2ٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿд ׯÿн鼱¿ ׯŵٰ ׯÿַ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿַٴ ׯÿнٰ ׯÿд Դִ ׯÿ쿨 Դÿٰ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿ ׯŵٴ Դÿн ׯÿֵ绰д Դÿٰ ׯÿٰ Դŵ ׯÿȥּ¿ ׯÿôִ ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ¿ ׯÿ쿨¿ ׯֿٰ ׯÿֿٴ ׯŵٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ2 ׯּٰ Դÿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿ2 ׯÿ Դÿн ׯгд ׯÿôּ¿ ׯÿִ ׯ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ ׯÿַ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּٰ ׯÿн鼱¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿнٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯּ¿ Դÿ쿨 ׯÿȥִ Դŵ꼱ٰ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯٰ Դÿٰ ׯÿ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿִ ׯÿٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿֿٰ ׯÿּ ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯгֿٰ ׯÿнٴ ׯÿִ ׯÿַ ׯÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ Դÿ Դֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿôּٰ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰¿ Դÿ ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰д Դŵٴ ׯÿֵ绰 ׯÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿٰ Դÿн ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ Դÿٴ Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿôּ¿ ׯŵ ׯÿposۿٰ ׯÿֿٰ֧ Դÿ쿨д ׯÿǮٴ ׯÿ ׯÿ Դ Դŵٰ ׯÿ֧Ǯд ׯÿּٰ ׯŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿּٴ ׯÿpos ׯִ ׯÿposд ׯÿô ׯÿٰ ׯÿٰ ׯÿǮٴ Դֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿٴ ׯֿٴ Դÿٰ ׯÿд ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿд ׯÿôֿٰ ԴÿǮд ׯÿposۿٰ ׯÿּٰ ׯÿ ׯŵд Դŵ꼱¿ Դÿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿȥִ ׯÿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿּд ׯÿ쿨ٰ Դ ׯÿˢּٰ ׯÿн ׯÿ2 ׯÿּٰ ׯгֿٴ ׯÿposۿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿ2ٴ Դÿ쿨ٰ Դ ׯÿнٰ ׯÿд ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ Դŵд ׯÿȥд ׯִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿн ׯÿֿٰ ׯŵٰ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯ Դд ׯд ׯÿôֿٰ ׯÿּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿִ ׯÿˢּ¿ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿˢ ׯÿˢ ׯÿ¿ ׯÿнٴ ׯÿд ׯÿ쿨ٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿٰ ׯÿд Դֿٴ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿнд ׯÿֿ֧ٴ Դּٰ Դÿٰ ׯд ׯÿˢֿٴ ׯŵٰ ׯÿ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٰ Դÿн ׯгд ׯÿּٰ֧ ׯÿּ֧¿ ׯּ¿ ׯÿֵ绰д ׯгֿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿôд ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2 Դÿ쿨¿ ׯÿٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿн ׯÿּ㼱ٰ ׯÿˢּٰ ׯÿô Դÿ쿨ٴ ׯÿposۿٴ ׯÿִ ׯÿôּٰ Դÿٴ ׯÿּٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ쿨 ׯÿּ ׯÿ ׯÿּ ԴÿǮٰ ׯÿôֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿֵ绰д ׯÿٰ ׯÿִ֧ ׯÿ2ٰ ׯÿ Դÿٴ ׯÿ쿨д ׯÿִ ׯÿ֧Ǯ ׯг ׯÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿַд ԴÿǮٰ ׯд ׯÿּ¿ ׯÿִ֧ ׯÿַ¿ ׯÿнٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿȥֿٴ Դּ¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ ׯÿȥּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿַ Դŵٰ ׯÿд Դÿд ׯÿнٴ Դÿ쿨 ׯŵ ׯÿ쿨 ׯÿ2ٰ ׯÿ쿨 ׯÿ¿ ׯÿִ Դŵ꼱¿ ׯÿˢִ ׯÿ쿨¿ Դÿ쿨 ׯÿַٴ ׯÿּ ׯÿôֿٴ ׯÿ ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿȥּٰ Դÿ ׯÿٰ ׯÿд ׯÿpos ׯÿн鼱ٰ ׯÿд ׯÿд ׯÿִ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ ׯÿַ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ ׯÿּ¿ ׯÿˢ ׯÿ쿨 ԴÿǮ ׯÿٰ ׯÿˢֿٰ Դÿٰ ׯгּٰ ׯгֿٴ ׯÿȥд ׯгֿٴ ׯÿּ㼱¿ Դÿ ׯŵ ׯŵٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ ׯÿǮٴ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯгּٰ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰д ׯÿд ׯÿд ׯּ¿ ׯÿ2 ԴÿǮٰ ׯÿ ׯּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨 ׯÿposۿٰ Դÿд Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿˢд ׯÿּ㼱ٰ ׯÿַ¿ ׯÿ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿٰ ׯÿд ׯִ ׯÿּ¿ ׯÿн ׯÿôд ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨д ׯÿôֿٰ ׯÿּ ׯг ׯÿּ ׯÿˢּ¿ ׯÿд ׯÿּ㼱¿ ׯÿٰ Դּٰ Դÿٰ ׯÿȥּ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿٰ ׯÿ쿨ٰ ׯÿַ ׯÿּٰ֧ ׯÿֿٰ ׯгּ¿ ׯÿּ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ Դÿ ׯÿpos۴ ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ2 ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ ׯÿôּ¿ ׯÿǮٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿּٴ ׯÿּٰ ׯÿposۼٰ ׯÿ2ٰ ԴÿǮٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ2ٰ Դÿ쿨 ׯÿִ Դÿ쿨д Դÿ쿨ٴ ׯÿּٰ ׯÿ2ٴ ׯÿˢִ ׯÿּٰ Դÿ¿ ׯгּٰ ׯÿִ ׯгּ¿ ׯг Դÿٴ ׯÿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿ2¿ ׯÿ Դÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿд ׯֿٴ Դд ׯÿٴ ԴÿǮٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨¿ Դÿ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿȥּ¿ Դÿ Դд ׯÿȥּ¿ ׯÿٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ¿ ԴÿǮд ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿposۼٰ ׯÿд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ쿨 Դÿд ׯÿ ׯÿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿٰ ׯÿˢּ¿ Դÿ¿ ׯÿּ ׯÿּ ׯÿôִ ׯÿֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿ¿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿּ Դÿ쿨ٰ ׯÿַٰ ׯÿȥд ׯŵд ׯÿôִ ׯÿּ¿ ׯÿposۼ¿ ׯÿٴ Դÿ쿨ٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿ ׯÿôд ׯÿּٴ ԴÿǮд ׯÿַٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿнٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿִ ׯÿpos ׯгּ¿ ׯÿּٰ Դŵ ׯÿȥּٰ Դÿ쿨 ׯÿַ ׯÿַٰ Դÿ쿨д ׯÿٰ ׯÿȥּ¿ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿposۼ¿ ׯÿּٰ Դÿ Դּ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ԴÿǮ¿ ׯÿ ׯÿд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿַٰ ׯÿִ Դÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿַд ׯÿּٰ ԴÿǮ¿ Դÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿַ¿ Դŵ꼱ٰ Դÿн ׯÿôֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯгд ׯÿȥִ ׯÿּ¿ ׯÿ¿ Դÿд ׯÿִ Դд Դд ׯÿ֧ ׯд ׯÿposۼ¿ ׯÿִ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿн Դÿ쿨 ׯÿ ׯ Դÿ쿨 ׯּٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ Դ ׯÿּٰ֧ ׯÿд ׯŵ꼱¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ׯÿִ Դŵ꼱¿ ׯÿּ¿ Դֿٴ Դÿ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿǮٰ ׯÿ쿨 ׯŵ ׯŵ ׯÿд ׯÿн鼱¿ ׯÿpos Դÿ쿨 ׯÿ Դÿ쿨 ׯÿposۼٰ ׯÿֿٰ ׯ Դÿٰ ׯÿ¿ ׯÿּ ׯÿּٰ֧ ׯÿ֧ ׯÿˢִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ¿ ׯÿȥִ Դִ ׯÿ2д ׯÿ2ٴ ׯÿּ ׯгֿٴ ׯÿposۼ¿ ׯÿּ ׯÿ쿨 Դÿн ׯÿˢֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿִ ׯÿˢ ׯÿּ¿ Դּٰ Դÿ쿨¿ ׯÿּٰ ׯÿpos۴ ׯÿˢִ ׯÿˢֿٰ ׯÿд ׯÿнٴ ׯгֿٴ Դÿд ׯÿ쿨ٰ ԴÿǮٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿּٰ Դ ׯִ ׯÿִ Դÿд ׯÿ ׯÿּٴ ԴÿǮ ׯÿּ¿ Դֿٰ ׯֿٴ ׯÿôֿٴ ׯÿˢִ ׯÿ ׯÿн ׯÿд ׯŵٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿַٰ Դŵ꼱¿ ׯּ¿ Դ ׯÿȥֿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿ쿨 ׯÿȥ ԴÿǮٰ ׯгֿٰ ׯÿֿٴ ׯֿٰ Դÿ쿨¿ ׯÿposۼٰ ׯÿ ׯÿǮٴ Դŵ꼱¿ ׯгֿٰ ׯÿ֧ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٴ ׯÿ֧д ׯÿֿٰ ׯÿд Դŵ ׯֿٴ ׯÿôֿٴ ׯÿȥ ׯÿٴ ׯÿ ׯÿˢд Դŵ ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿд ׯÿô Դÿٴ ׯÿּٰ ׯÿд ԴÿǮٴ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨ٴ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿposۼ¿ ׯÿַ ׯгֿٴ ׯгִ ׯÿд ԴÿǮ ׯÿˢд ԴÿǮٴ ׯÿôֿٴ ׯÿȥּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿˢ Դÿٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿ2ٴ ԴÿǮٰ ׯÿٴ ׯÿַ Դŵ꼱ٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿˢֿٰ Դÿ ׯÿּ֧¿ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿ ׯÿ֧д ׯÿˢִ ׯÿִ Դŵ꼱¿ ׯÿн ׯÿּ¿ ׯŵ꼱¿ Դÿ쿨ٴ ׯÿ¿ ׯгּ¿ Դֿٴ ׯÿ ׯÿּٴ ׯÿּٰ ׯÿַ¿ ׯÿôִ ׯŵٰ Դÿ¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿȥּٰ ԴÿǮ ׯÿpos۴ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿֿٴ Դÿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿּ¿ ׯÿposۿٴ Դÿٴ Դÿ쿨д ׯŵ꼱ٰ ׯÿ쿨 ׯÿˢִ ׯÿȥּ¿ ׯÿ2¿ ׯÿô ׯÿˢּ¿ ׯÿȥ ԴÿǮ¿ ׯŵٴ ׯÿ2¿ Դÿн ׯÿ쿨¿ ׯֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿַٰ ׯÿpos۴ Դŵٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿposۼٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ¿ ׯÿַ¿ ׯÿּ¿ ׯŵ꼱¿ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ2ٰ Դÿ¿ Դֿٴ ׯÿȥִ ׯŵٰ ׯÿ ׯÿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿ ׯÿд ׯÿд ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿˢּ¿ ׯÿ ׯּ¿ ׯÿpos۴ Դּ¿ ׯÿȥд ׯÿ쿨ٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿٴ Դÿ쿨ٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ ׯÿˢּٰ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯִ ׯÿ Դִ ׯÿpos ׯÿٰ ׯÿд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥ ׯÿ2д ׯÿ֧ ׯÿ2д ׯÿֿٴ Դÿ쿨 ׯÿôֿٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿôּٰ Դŵд ׯÿ¿ ׯÿٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿ쿨 Դŵ꼱ٰ ׯÿȥִ ׯÿ ׯгּٰ ׯÿ Դд ׯÿַ ׯÿд ׯŵд ׯÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿּٰ ׯÿд ԴÿǮ ׯÿд ׯÿּ ԴÿǮٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯгִ ׯÿнٴ Դÿд Դŵ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿô ׯÿִ ׯŵ꼱¿ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯгּٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮд ׯÿֿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿּٰ ׯÿн ׯÿôֿٰ ׯŵд Դÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿposۿٰ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰д Դÿн ׯÿּٰ֧ Դִ Դ ׯгִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿнд ׯÿֵ绰 ׯд Դÿн ׯÿ2¿ ׯÿд Դÿд Դÿ¿ ׯÿȥּ¿ ׯŵٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿнٴ ׯÿôֿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿȥִ ׯÿּٰ Դÿ쿨д ׯÿٰ Դÿ¿ ׯÿнٰ ׯÿˢּ¿ Դÿ쿨 ׯÿôִ Դŵ Դּ¿ ׯгּ¿ ׯÿֿٰ ׯгֿٴ ׯÿн鼱¿ ׯÿposۿٴ Դŵ Դÿ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯд ׯÿֵ绰¿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿǮٴ ׯÿ쿨ٴ ׯÿּٰ֧ ׯÿposۿٰ ԴÿǮٰ ׯÿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿˢд Դּ¿ ׯÿpos ׯÿ ׯÿַ¿ ׯÿ ׯÿַ ׯÿposۼ¿ Դÿ쿨д ׯÿֵ绰ٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ ׯÿǮٴ ׯÿִ ׯִ ԴÿǮ¿ ׯÿôּ¿ Դÿٰ ׯÿֿٰ֧ ׯгּٰ ׯÿַ¿ Դŵд ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֵ绰¿ ׯֿٰ ׯÿ2д ׯÿнд ׯÿposۼٰ Դ ׯÿٰ Դŵ Դִ ׯÿּٰ ׯÿ Դÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿposۿٰ ׯÿּ ׯÿִ ׯÿôּ¿ ׯÿֵ绰¿ Դÿٰ Դִ Դŵٰ ׯÿнٰ ׯÿн ׯÿǮٰ ׯÿ֧ ׯÿֿٴ ׯÿַ ׯÿֿٴ ׯÿȥֿٰ Դÿ Դŵ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨д ׯÿн鼱¿ ׯÿ ׯÿַٰ ׯÿֿٴ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ Դÿ¿ ׯÿ֧ ׯŵ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ¿ ׯÿȥд ԴÿǮٴ ׯÿֿٴ ׯÿ2 ׯÿ ׯÿֿٴ ׯÿٰ ׯÿ֧д ׯÿ쿨 ׯÿַٴ ׯÿд ׯÿִ Դÿн ׯ ׯÿִ ׯÿ2ٴ ׯÿ ׯгֿٴ ׯÿֿٰ ԴÿǮ ׯÿּ֧¿ ׯÿּٰ ׯÿ2ٴ ׯŵд ׯÿposۿٴ ׯּٰ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨ٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿٰ ׯÿٰ Դÿ쿨¿ ׯÿˢִ ׯÿּٰ ׯÿнд ׯгּ¿ ׯÿ Դÿ ׯÿִ ׯÿ ׯÿнд ׯÿַٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿַٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ Դÿ¿ ׯÿ2д ׯÿposд ׯÿֿ֧ٴ Դÿ쿨ٰ ׯÿּٰ ׯÿˢ ׯÿٴ ԴÿǮд Դŵ ׯÿд ׯÿּٰ Դŵд ׯд ׯÿposۿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٰ ׯŵ꼱ٰ ԴÿǮٴ ׯÿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯд ׯÿ ׯÿȥּ¿ ׯÿд ׯÿнд ׯּ¿ ׯÿȥд ׯгֿٰ ׯгд ׯֿٴ Դÿ쿨д ׯÿ Դÿ ׯгּ¿ ׯÿȥִ Դÿ Դŵٴ Դÿ ׯÿִ ׯÿ ׯгּ¿ ׯÿּ ׯÿٰ ׯŵд ׯÿ쿨 Դŵ꼱¿ ׯÿ2 ׯÿôд ׯÿּ¿ ׯÿ2ٰ ׯÿˢֿٴ ׯÿ ׯÿ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯгֿٰ ׯ ׯÿ쿨ٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּٰ ׯÿ¿ ׯÿַٰ ׯÿ¿ ׯÿpos ׯÿˢּٰ ׯÿд ׯÿ֧д ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ֧Ǯд ׯּٰ ׯÿּٰ ׯÿ Դÿ쿨ٰ Դÿٴ ԴÿǮٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ2 Դŵ ׯÿposۿٰ ׯÿ2 Դÿ¿ Դŵд ׯÿȥִ Դÿ ׯÿٰ ׯÿִ Դÿн ׯÿֿٴ ׯÿַٰ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿּٰ ׯÿд Դÿн Դֿٰ ׯÿ2¿ ׯÿ쿨д ׯгֿٴ ׯÿˢֿٴ ׯгּٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿд ׯÿִ֧ ׯÿǮٰ ׯÿּд ׯÿַ Դŵ ׯÿ ׯÿּд Դŵٰ ׯÿ쿨ٰ ׯгֿٴ ׯг ׯÿ ׯÿ쿨д ׯÿȥּ¿ ׯÿַٴ ׯÿֵ绰¿ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿּ㼱ٰ Դŵٰ ׯÿַ¿ ׯÿˢֿٰ ׯÿн Դŵ꼱ٰ Դֿٴ ׯÿд ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿּ㼱¿ ׯÿִ ׯÿ2 ׯÿ2ٴ ׯÿ ׯÿн Դּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿּٴ ׯÿд Դÿ쿨 ׯÿּ¿ Դŵд Դֿٰ Դּ¿ Դÿ쿨д ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿнٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯÿôּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿˢ ׯÿд ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿôּٰ Դÿ¿ ׯÿֿٰ ׯÿ2ٴ ׯгд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٰ ׯгֿٴ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿ쿨 ׯÿִ ׯÿд ׯÿ Դÿٰ ׯÿȥ ׯÿִ֧ ׯÿ쿨ٴ Դÿٰ ׯÿּ¿ Դÿн ׯÿôֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּ¿ Դÿд ׯÿǮٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿˢд ׯÿд ׯ ׯÿִ ׯÿ֧Ǯٰ ׯд ׯÿַ ׯÿ2ٰ ׯÿôּٰ Դÿٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿּ㼱ٰ ׯÿд Դ Դŵ ׯÿٰ ׯÿˢд ԴÿǮд ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôּٰ ׯÿpos۴ ׯгּ¿ ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿֿٰ Դŵд ԴÿǮٰ ׯÿٰ ׯгּٰ ׯÿд ׯÿ쿨ٴ ׯÿּٴ ׯÿд ׯֿٰ ׯгֿٰ ԴÿǮ ׯÿ֧Ǯ Դÿ쿨¿ ׯÿּд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿôд ׯÿٰ ׯÿнд ׯÿ֧ ׯÿֵ绰ٴ ׯÿַٰ ׯÿǮٰ ׯÿ2¿ ׯÿȥִ ׯŵ꼱¿ ׯÿֿٴ ׯÿ ׯŵٴ Դÿд ׯÿнٰ Դŵ Դֿٴ ׯּٰ Դ ׯгֿٰ ׯÿּٰ Դÿ쿨д ׯÿˢִ ׯÿֵ绰¿ ׯÿˢּ¿ Դֿٰ ׯÿ ׯÿٴ ׯÿּд Դŵ꼱ٰ ׯÿּ¿ Դֿٰ ׯÿ֧д ׯÿֵ绰¿ ׯгֿٰ Դÿٴ ׯŵ꼱¿ ׯÿǮٰ ׯгֿٴ ׯִ Դŵٴ ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯÿּ¿ ׯÿôִ ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮ ׯÿˢֿٰ ׯÿֿٰ Դÿ ׯÿٴ Դÿд ׯÿpos ׯֿٰ ׯŵ꼱¿ ׯгֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿַٰ ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿֵ绰 ԴÿǮ ׯÿֵ绰 ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿн鼱ٰ ׯÿ쿨 ׯÿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿٴ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿٴ ׯÿ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿǮٰ ׯÿִ Դÿ Դŵ꼱ٰ ׯÿȥд ׯÿ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥ Դŵٴ ׯÿнٴ ׯÿٰ ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿּ㼱¿ ׯÿٰ ׯÿ2¿ ׯÿ֧Ǯд ׯÿֿٴ ׯÿּ㼱ٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿн ׯÿּ㼱ٰ ׯÿֵ绰д ׯֿٰ ׯÿ2ٰ ׯÿôִ ׯÿн ׯÿַд Դŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿֿٴ ׯÿˢּٰ ׯÿ ׯÿּ ԴÿǮٰ ׯÿôд ׯÿּ֧¿ ׯŵ Դÿٰ ׯÿֿٴ Դÿٰ ԴÿǮ ׯֿٰ ׯÿִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿַ ׯÿ쿨д ׯÿֿٰ ׯÿôֿٰ Դÿ Դŵٰ Դÿٰ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿд ׯÿּٰ Դÿ쿨д ׯÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿǮٴ ׯÿôּٰ ׯֿٴ ׯÿˢ ׯÿֵ绰ٰ ԴÿǮ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ쿨¿ Դÿٰ ԴÿǮٰ Դд ׯÿ2ٰ ׯÿȥ ׯÿȥּٰ ׯÿ쿨 Դÿ ׯÿֵ绰ٰ ԴÿǮ Դֿٰ ׯŵ ׯÿȥ ԴÿǮ ׯÿֿٰ֧ ׯÿٴ Դÿд ׯÿ2 ׯÿּ¿ Դŵ ׯÿֿٰ ׯÿд ׯгּٰ ׯÿּ¿ ԴÿǮ ׯÿд ׯÿ Դּ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿٴ Դÿ¿ ׯÿposд ׯÿּٰ Դд ׯŵٴ ׯÿּٰ֧ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿִ ׯŵ ׯгд ׯÿֵ绰 Դÿٴ ׯÿ Դŵ Դŵٴ ׯÿ֧ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٴ Դŵ ׯÿ֧ ׯÿôּٰ ׯÿֿٰ Դּٰ ׯÿposۿٰ ׯÿٰ Դÿ쿨¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿַٴ ׯÿ֧д Դֿٰ ׯÿд ׯÿ¿ ׯÿ ԴÿǮٰ ׯÿнд Դֿٰ ׯÿ쿨д ׯÿд Դŵ ׯŵд Դÿ ׯÿȥд ׯÿִ ׯÿô ׯÿposۼٰ ׯÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿȥּ¿ ׯÿȥִ ׯÿ֧ Դÿ쿨д ׯÿֵ绰ٰ ׯÿ쿨 ׯÿּ¿ ׯÿַ ׯÿposۼٰ ׯÿֿٰ ׯÿַд ׯŵ꼱ٰ ׯÿôּ¿ ԴÿǮٰ ׯÿ2 ׯÿֵ绰ٰ ׯÿֿٰ ׯÿ쿨 ׯÿִ ׯÿ ׯÿּٰ֧ ׯÿֿٴ Դÿٴ Դÿд ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ쿨ٰ Դÿٰ Դֿٰ ׯÿ쿨 ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ Դֿٰ ׯÿ ׯÿּ¿ ׯŵ Դÿ ׯÿ֧ ׯֿٰ Դÿٴ Դŵٰ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2¿ ׯÿȥд ׯÿּٰ ׯÿ쿨д ׯֿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿд ׯÿֵ绰ٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿּٰ ׯÿнٴ ׯÿ2 ׯÿд ׯÿ2 ׯÿȥּٰ ׯÿ2¿ ׯֿٴ ׯÿִ Դÿ¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿȥֿٰ Դÿ쿨д ׯÿֵ绰 Դÿ쿨 ׯÿнд Դÿ쿨д ׯÿֵ绰д ׯÿôֿٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿ֧д ׯÿȥ ׯּٰ ׯÿ2 ׯÿٴ Դֿٰ ׯд ׯÿּٰ ׯÿٰ ׯгд ׯÿ2ٰ Դŵٴ Դÿд Դÿٰ Դŵ ׯг ׯÿ¿ Դŵٰ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿַٴ Դÿ ׯŵ ׯÿּٴ ԴÿǮٰ Դÿ ׯÿ ׯÿ¿ ׯִ ׯÿн鼱ٰ ׯÿôּٰ ׯÿּٰ ׯгֿٴ Դ ׯÿִ ׯÿֵ绰¿ ׯгֿٴ Դÿٴ ׯÿٰ ׯÿôֿٴ ׯÿд ׯÿн ׯÿнд ׯÿôд ׯÿд ׯÿ֧Ǯ¿ Դÿٰ ׯÿٴ ׯÿposд ׯгд ׯֿٴ ׯÿд ׯÿ ׯÿ Դּ¿ ׯ ׯÿôд ׯŵ ׯŵٴ ׯÿ2ٰ ׯÿּ㼱¿ Դÿ ׯÿ¿ ԴÿǮд ׯÿ쿨 ׯÿִ ׯÿֵ绰 Դŵٰ ׯÿ쿨 ׯÿд ׯÿ2¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿôֿٴ ׯÿֿٰ֧ Դÿ쿨¿ ׯÿô ׯÿּд ׯÿٰ ׯÿ ׯÿǮٴ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿˢд ׯг ׯִ ׯÿposд ׯÿ ׯÿˢֿٴ ׯÿּ֧¿ ׯÿн ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿнٰ ԴÿǮд ׯÿٴ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿ쿨д Դŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿַ¿ ׯд ׯÿ֧Ǯд ׯÿposۼٰ ԴÿǮ¿ ׯÿн ׯÿ Դÿٰ ׯÿ ׯÿַ Դÿд ԴÿǮ ׯÿǮٰ ׯÿּд ׯÿֿٰ֧ ׯÿôֿٴ ׯÿִ ׯŵٴ ׯÿнд Դŵ ׯÿô Դÿ ԴÿǮٰ ׯÿַд Դŵ Դÿ ׯÿִ ׯÿּ¿ Դŵ ׯÿ֧ ׯÿȥֿٴ ׯгֿٰ ׯÿֵ绰 ׯгִ ׯÿôִ ׯÿд ׯгִ Դŵ꼱¿ ׯÿȥֿٴ ׯгּٰ Դŵ ׯг ׯÿּ Դŵд ׯÿֿٴ Դÿ쿨 ׯÿַд ׯÿֵ绰 ׯÿִ ׯÿַ ׯÿ¿ ׯŵд ׯÿ֧Ǯд ׯг Դд ׯÿд ׯŵ꼱ٰ ׯÿ ׯÿȥֿٴ ׯÿֿٰ Դִ Դÿ쿨ٰ ׯгд ׯŵ꼱ٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿ ׯÿֿٰ Դÿ쿨¿ ׯÿַٰ ׯÿˢּ¿ ׯŵ꼱ٰ Դŵ꼱¿ ׯÿ쿨 ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿּٴ ׯÿ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2д ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿд ׯÿнٴ ԴÿǮٴ ׯÿֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿд Դÿд ׯÿˢֿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿּ㼱¿ ׯÿֿٴ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿǮٰ Դÿ¿ Դÿٴ Դÿٰ ׯÿǮٴ Դд ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿַٴ ׯÿ ׯּٰ ԴÿǮ ׯÿô ׯÿ¿ ׯÿּٰ֧ ׯÿнд ׯÿּ¿ ׯÿȥִ ׯÿּ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿpos۴ ׯÿ Դŵ ׯÿּ¿ ׯÿpos۴ ׯÿposд ׯÿнд Դÿ쿨¿ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿǮٰ Դŵٰ ׯÿд ׯÿ2ٰ ׯÿposд ׯд Դÿ쿨д ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 Դÿ¿ ׯÿposд Դŵٰ ׯÿнٴ ׯÿٴ Դִ ׯÿִ ԴÿǮٰ ׯÿٰ ׯд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿ֧Ǯд ׯּ¿ ׯÿֿٴ Դÿд ׯÿôִ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ Դÿ쿨ٰ Դ ׯÿôּ¿ ׯÿ쿨¿ ׯÿˢִ ׯÿּ¿ Դÿ쿨¿ ׯÿ ׯгֿٴ ׯÿ¿ Դÿٴ ׯÿֿٴ Դÿн ׯÿ Դִ ׯÿַٰ ׯÿֿٴ ׯгּٰ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿôּٰ ׯÿˢд ׯÿֿٰ Դÿд ׯÿַ ׯгֿٴ ׯÿٴ ׯÿ ׯÿˢּ¿ ׯÿ ׯÿ2ٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯд Դŵд ׯÿǮٴ ׯÿȥд Դŵ ׯÿٴ ׯÿּ¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿposۿٴ ׯÿּд ׯÿнٴ ׯÿposۿٴ Դÿ¿ Դÿ쿨 Դŵд ׯÿֿٰ ׯŵٰ ׯÿнд ׯд ׯÿˢֿٰ ׯÿּٰ ׯÿposд ׯÿֿٴ ׯÿȥֿٴ ׯÿַٴ ׯÿǮٰ ׯÿֵ绰 ׯÿнٴ ׯÿ쿨ٴ ׯÿּ¿ Դÿٴ Դÿٴ ׯÿַٴ ׯÿ ׯÿд Դÿ ׯÿֿٴ Դŵٰ ׯÿ ׯֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿposۿٰ ׯŵд ׯÿּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿȥֿٰ ׯÿּٰ ׯÿȥֿٰ ׯŵٰ ׯÿд ׯÿ ׯÿּٰ Դŵ ׯÿַ ׯÿֿٰ֧ ԴÿǮ¿ ׯÿ2 ׯÿôд ׯÿֿٰ֧ ׯÿֿٴ Դŵ ԴÿǮ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ ׯֿٴ Դֿٰ ׯŵ꼱¿ ԴÿǮٴ ׯÿֿٰ ׯÿô ׯÿٴ ׯּٰ ׯгֿٰ ׯÿȥּٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿּ¿ ׯÿ쿨 ׯŵٰ ׯÿֿٰ ׯÿpos ׯÿַ Դÿ ׯÿ֧ ׯÿַд ׯÿֿٴ ׯÿˢ ׯгּٰ ׯֿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯгд Դÿд ׯÿǮٰ ׯÿִ Դ ׯÿ2¿ ׯÿд ׯÿַ ׯÿּٰ ׯÿֿٰ֧ ׯÿּ¿ ׯÿֵ绰д ׯÿٴ Դÿ¿ Դŵ꼱ٰ Դŵ ׯÿּ ׯÿˢֿٴ ׯÿִ֧ ׯÿ¿ ׯÿַٰ Դÿ쿨 ׯŵд Դÿٰ ׯÿּٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٴ ׯּ¿ ׯÿposۿٴ Դÿٰ ׯÿּٰ ԴÿǮд ׯÿٰ ׯÿ쿨д ׯÿ2ٴ ׯÿֵ绰д ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮٰ ׯÿֿٴ Դֿٰ ׯÿַ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֿٴ ׯÿнٰ ԴÿǮ ׯÿ֧Ǯ ׯÿ2ٰ ׯÿּ ׯÿֿ֧ٴ Դÿٴ ׯÿ֧ ׯÿposд ׯÿּ֧¿ ׯгд ׯֿٴ ׯÿ¿ ׯÿ쿨 ׯÿ2д ׯÿȥֿٰ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿִ ׯÿּٴ ԴÿǮٴ ׯÿֿٴ ԴÿǮٴ ׯÿôּ¿ Դÿн ԴÿǮ¿ ׯÿּٰ ׯÿpos۴ ׯÿд ׯÿ֧Ǯ ׯÿִ ׯÿٰ Դÿ ׯÿַٴ ׯÿַٴ Դ Դÿ쿨ٴ ׯÿ쿨 ׯÿposۼٰ ׯ Դּ¿ Դŵд Դÿٰ ׯÿд ׯÿּٰ֧ ׯÿ ׯÿд Դŵٰ ׯÿˢִ ׯд ׯÿȥּٰ ׯÿ2ٴ ׯÿּٰ Դŵ꼱¿ Դÿ ׯÿֿٴ ׯÿַ ׯÿǮٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿô ׯÿд ׯÿ쿨ٰ ׯÿȥֿٰ Դֿٰ ׯÿִ ׯÿֿٴ ׯÿ2ٰ ׯÿּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿִ ׯÿ2д ׯ ׯÿּٰ ׯÿ ׯÿ쿨 ׯÿˢּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿôд ׯÿд ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿַٴ ׯÿˢִ ׯÿ2¿ ׯÿֵ绰¿ ׯÿ쿨д ׯÿ2д ׯּٰ ׯÿ ׯÿִ ԴÿǮٴ ׯÿˢ Դÿ쿨ٴ Դÿٰ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿּٰ Դÿ쿨ٴ ׯÿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿpos Դÿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿ¿ ׯÿ쿨ٴ ׯÿֿٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ Դÿٰ ׯÿּ¿ ׯÿּ ׯÿٰ ׯÿִ֧ ׯÿ Դŵٴ ׯÿд ׯÿִ֧ ׯÿ쿨 ׯÿˢд ׯÿּٰ ׯÿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿǮٰ ׯÿ2 Դÿд ׯÿposۿٴ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿˢд ׯÿ֧ ׯŵ꼱ٰ ׯÿ¿ Դִ ׯÿ쿨ٰ ׯÿôֿٴ ׯÿֿ֧ٴ Դÿ ׯÿд Դŵд ׯÿ֧Ǯ ԴÿǮٰ ׯÿˢּٰ ׯÿȥд ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ ׯÿּٰ ׯÿִ ׯÿд ׯÿ2 ׯÿ쿨 Դÿ쿨¿ Դÿٴ ׯÿִ ׯÿнٴ ׯÿȥִ ׯÿ֧д ׯÿִ Դÿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ ׯÿַ ׯÿִ Դŵ ׯÿн ׯгִ ׯÿ쿨д ׯÿô ׯÿȥִ ׯÿֵ绰 Դÿ쿨д Դŵ ׯÿּ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿôֿٴ Դŵд ׯÿ ׯÿ Դÿ쿨ٰ ׯÿֵ绰¿ ׯÿд ׯгֿٴ ׯÿֵ绰 ׯŵ ׯÿposۼٰ ׯÿַٴ ׯÿ쿨ٰ ׯŵ ׯÿִ Դд ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿposд ׯгּ¿ Դÿ쿨д ׯÿн ׯÿˢд ׯгִ ׯÿнٴ ׯÿ֧Ǯ ׯÿˢִ ׯִ ׯּ¿ ׯÿposۿٰ ׯÿ2 Դŵд ׯÿ2ٰ Դÿд ׯÿôֿٴ ׯгֿٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮٰ Դŵ ׯÿн鼱¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿִ ׯÿٰ ׯÿ쿨д ׯгּ¿ ׯÿн鼱ٰ ׯÿ¿ ׯÿ Դŵٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿôּٰ ׯÿַٰ ׯÿֵ绰д ׯÿ2ٰ ׯгֿٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨 ׯÿposۼ¿ ׯÿּд Դÿ ׯÿ Դÿٰ ׯÿֿٴ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ֧д ׯг ׯÿֿٰ ׯÿн鼱¿ ׯÿ¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿֿٴ ׯÿּٰ ׯŵٴ ׯŵٴ Դÿٴ Դÿ쿨 ׯÿ֧Ǯ ׯÿִ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯгִ ׯÿposۼٰ Դŵ꼱ٰ ׯÿposۿٰ ׯÿǮٰ ׯÿǮٴ ׯÿнٰ Դŵд ׯгּ¿ ׯÿд ׯÿּٴ ׯÿǮٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿּٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿˢ ׯд ׯÿٰ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ֧ ׯгּٰ ׯÿ Դÿ쿨ٴ Դÿ쿨 ׯÿִ ׯÿposۿٰ ׯÿ ׯÿּ ׯÿֿٰ ׯÿôд ׯг ׯÿ2д ׯÿpos۴ Դÿٴ ׯÿôд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿּٰ ׯÿּ֧¿ ׯÿô ׯŵ ׯִ ׯÿֿٰ ׯÿˢּ¿ ׯÿֿٴ ׯÿposۿٴ ׯÿôֿٰ ׯּ¿ ׯŵ꼱ٰ ׯÿּٰ Դּٰ ׯÿ2 ׯÿȥּ¿ ׯÿнٴ ׯÿ Դŵ ׯÿposд Դÿٰ ׯÿнٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿ֧д ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ֧д ׯÿ ׯÿַٴ ׯÿpos۴ ׯÿposۿٴ ׯÿǮٴ ׯִ ԴÿǮ ׯÿȥִ ׯÿн ׯÿٰ ׯÿ쿨 ׯֿٰ ׯ Դִ Դŵ꼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿˢֿٴ Դÿ쿨ٴ ׯÿд ׯÿٰ ׯÿַٴ ׯÿȥִ ׯÿд ׯÿַٰ Դֿٴ ׯÿ2ٴ Դÿ ׯÿּٴ ׯÿִ ׯÿд ׯÿȥֿٴ ׯÿôֿٰ ׯÿּٰ ׯгֿٴ ׯÿ Դÿ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿ쿨д ׯÿּ㼱ٰ ׯÿposۿٴ ׯÿнٰ ׯÿд ׯÿٰ ׯгֿٰ Դÿ ׯÿ2 Դÿٰ ׯÿִ ׯÿ2ٰ ׯÿȥֿٴ ׯÿ2ٰ ׯֿٰ ׯгּ¿ Դŵ꼱ٰ ׯÿˢִ ׯÿּٰ֧ Դÿд ׯÿ ׯÿ ׯÿּ ׯÿٴ ׯÿˢֿٴ ׯÿֿٰ ׯÿȥִ Դÿٰ ׯÿȥֿٴ Դŵд ׯÿˢּ¿ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯּ¿ ׯÿ֧д ׯÿֵ绰 ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿּٰ Դÿ쿨¿ ׯÿּ¿ ׯÿֿٴ ׯŵ꼱ٰ ׯŵ Դŵ꼱ٰ ׯÿнд ׯŵ꼱ٰ ׯִ ׯÿֿٰ ׯÿôֿٴ Դÿٰ ׯгд ׯÿн Դÿ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿּ¿ ׯŵٴ ׯִ ׯÿ2ٴ ׯÿַ¿ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ2 ׯÿּٰ ׯŵ ׯÿּд ׯÿ֧Ǯд Դÿ쿨¿ ׯÿַ¿ ׯÿٴ ׯÿֿٰ ׯÿǮٴ Դÿٴ ׯд ׯÿּд Դִ ׯÿнд ׯÿ ׯÿ쿨¿ ׯгּٰ ׯÿнٰ ׯÿôּ¿ ׯÿ2ٴ ׯÿִ Դŵ ׯÿֿٴ ׯÿֿٰ֧ ׯÿ쿨ٰ ׯÿ¿ ׯÿȥּٰ Դּ¿ Դֿٰ ׯд ԴÿǮ ׯгּٰ ׯÿнٰ ׯÿּ㼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿд ׯÿôּ¿ ׯŵٰ ׯÿȥֿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿǮٰ ׯÿֿٴ Դÿ쿨ٰ Դŵٴ ׯÿд ׯÿд Դÿٰ Դÿн ׯÿַٰ ׯÿ2 Դÿд ׯÿ쿨ٰ ׯÿּ ׯÿִ֧ ׯÿֿٴ ׯŵ ׯÿˢֿٴ ׯÿôּٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯŵ꼱ٰ ׯгּ¿ Դÿٰ ׯŵٴ ׯÿֿٴ Դÿٴ ׯÿ֧ ׯÿȥֿٰ Դŵ Դŵٰ Դÿٰ ׯÿּٰ ׯÿȥּ¿ ׯֿٴ ׯÿ ׯгּ¿ Դּ¿ ׯÿôּ¿ ׯÿּٰ Դÿ ׯÿ쿨 ׯÿַٰ ׯÿpos ׯÿд Դּ¿ ׯÿּ¿ ׯÿнٰ ׯÿн ׯÿˢд ׯÿּ¿ ׯÿַٰ Դÿٴ ׯÿpos۴ Դŵ ׯÿ¿ ׯŵٰ ׯÿַٴ ׯÿд Դÿ쿨 Դÿ¿ ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯ ׯÿֿٰ֧ ׯֿٴ ׯÿ쿨¿ ׯÿ֧Ǯٴ Դÿٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ׯÿposۼٰ ׯŵ꼱¿ Դÿٰ ׯÿּٰ֧ ׯÿд ׯÿ֧ ׯÿּ¿ ׯÿˢֿٴ ׯÿȥּٰ ׯÿֵ绰д ׯÿ ׯÿô ׯÿֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿ2ٴ ׯÿǮٴ ׯÿַ¿ ׯÿֿٰ ׯÿǮٰ Դÿ쿨ٰ Դּٰ ׯÿн ׯÿֵ绰ٰ ׯÿôд ׯÿַٴ ׯÿнٴ ׯÿ쿨 ԴÿǮٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿּ¿ ׯÿposۿٴ ׯÿˢּ¿ ׯÿֿٰ֧ ׯÿٴ ׯÿȥִ ԴÿǮд Դÿٰ ׯг Դÿ쿨д ׯÿ2ٴ ׯÿˢֿٰ ׯÿ2д Դŵ Դŵ ׯÿ ׯÿposۼ¿ ׯÿ쿨ٰ ׯֿٰ ׯÿposд Դд ׯÿٰ ׯִ ׯгּٰ ԴÿǮд ׯÿ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ֧ ׯÿ ׯÿǮٴ ׯгּٰ ׯÿôִ ׯÿ2¿ ׯÿٴ ׯŵٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿ֧Ǯ ׯŵ꼱¿ ׯÿˢִ ׯÿַ Դÿ쿨ٰ ׯÿּ¿ ׯÿpos Դÿд ׯÿ֧Ǯٴ Դŵٰ ׯÿд ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ ׯгִ ׯÿ Դŵ꼱¿ ׯÿִ֧ ׯÿôд ׯÿֿٴ ׯгд ׯÿֵ绰 ׯÿּٰ ׯÿ֧Ǯٴ ׯÿּٰ ׯÿˢ ׯÿposۼ¿ ׯÿٰ ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿpos ׯÿȥּٰ ׯÿִ ׯÿ2ٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּ¿ ׯÿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿposд Դÿ ׯÿд Դŵٰ ׯÿˢ ׯÿ2 ׯÿּд ׯÿд ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ ׯÿôּ¿ Դֿٰ Դ ׯÿposд ׯÿ2¿ ׯгִ ׯÿֿٴ ׯÿִ ׯÿ ׯÿּٰ ׯд ׯÿּٴ ׯÿн鼱ٰ ׯÿַٴ Դŵٰ ԴÿǮ¿ Դд ׯÿ֧д ׯÿּٰ֧ ׯÿˢּ¿ Դ ׯÿ Դÿ ԴÿǮٰ Դд Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿˢֿٰ ׯÿ2 ׯÿּ ׯÿ ׯÿ֧Ǯٴ ԴÿǮ¿ Դּٰ ׯÿֿ֧ٴ ׯÿ2ٴ ׯÿֿٰ ׯÿǮٴ ׯÿַ Դּ¿ ׯÿ ׯÿּ֧¿ ׯÿ ׯÿôд ׯÿּ֧¿ ׯÿ2д ׯÿּ¿ Դÿн ׯгֿٰ ׯÿּ㼱¿ ׯгд ׯÿֿٴ ׯÿˢּٰ ׯÿּ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿˢд ԴÿǮٰ ׯÿ2¿ ׯÿôִ ׯÿ2¿ ׯÿֵ绰 ׯÿּ ׯÿнٰ ׯÿˢִ ׯÿּٴ ׯÿǮٴ Դÿ쿨¿ ׯÿּ¿ ׯÿٰ ׯÿô ԴÿǮд Դÿ ׯÿֿٰ ׯÿ2д Դÿ¿ ׯŵٰ ׯÿǮٰ ׯÿ2ٴ ׯÿ2ٴ ׯŵ ׯÿд ׯÿַٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿposۼ¿ ׯÿַٰ ׯÿ¿ Դÿ¿ Դֿٰ ׯÿּٰ ׯÿд ׯÿˢд ׯÿֿٰ ׯÿּ¿ Դÿ ׯÿֿٴ ׯгֿٴ ԴÿǮٰ ׯÿ2ٴ Դֿٰ ׯÿˢд ׯÿֵ绰д Դÿд ׯÿּ¿ ׯгּٰ Դŵд ׯг ׯгֿٴ Դÿ쿨 ׯ ׯŵд Դŵٰ Դּ¿ Դÿ¿ Դÿ ׯÿд ׯŵٴ ׯÿַٰ ׯÿ ׯÿ֧д Դÿٰ ׯгд ׯÿִ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰ٴ ׯּٰ ׯÿ ԴÿǮ ׯÿн ׯÿּ ׯÿ2д ׯÿּٴ ԴÿǮ¿ ׯִ ׯŵٰ ׯÿִ ׯÿpos۴ ׯÿȥֿٰ ׯÿǮٴ ׯÿȥ ׯÿнд ׯÿִ Դŵд Դÿ쿨¿ Դÿ ׯÿˢּ¿ Դÿٰ ׯÿַ¿ ׯÿȥִ ׯÿȥд Դŵ ׯÿּ¿ Դÿ쿨ٰ Դֿٰ ׯÿ2 ׯÿȥֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿ¿ ׯÿ쿨 ׯÿ ׯÿȥ ׯгֿٴ Դÿ쿨¿ ׯÿд ׯÿˢּ¿ ׯг ׯÿַ ׯÿֿٴ ׯÿpos Դÿ쿨ٰ Դּ¿ ׯÿֿٰ ׯг Դִ Դÿд ׯÿֿٰ ׯÿôд Դÿ쿨д Դÿ ׯŵ Դÿٰ ׯÿ2¿ ׯÿּ ׯÿٴ ׯÿּ ׯÿ쿨ٴ Դÿд ׯּٰ ԴÿǮ ׯÿˢֿٴ ԴÿǮٰ ׯÿٴ ׯÿִ ׯÿˢּٰ ׯÿнٰ ׯÿ쿨ٴ ׯÿǮٰ ׯÿּٴ ׯÿнд Դִ ׯÿִ֧ ׯÿôּٰ ׯÿ2¿ ׯÿٰ Դÿ ׯÿȥִ ׯÿ쿨д ׯÿַ Դÿд ׯÿ֧д ԴÿǮ ׯÿнд ׯÿּٰ֧ ׯÿּ֧¿ Դֿٴ ׯÿּ ׯÿôֿٰ ׯÿд ׯŵ꼱ٰ ׯÿּ¿ ׯּٰ ׯгֿٴ ׯֿٰ ׯÿִ ׯÿ ׯÿд ׯÿ¿ ׯÿ ׯÿд Դÿٰ Դÿ¿ Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٴ ׯÿַд ׯŵٰ ׯÿ2ٰ ׯÿֿٰ Դÿٴ Դÿ쿨ٰ Դŵ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿֵ绰ٰ Դÿн ׯÿֵ绰ٴ ׯÿ2 Դÿ¿ ׯÿ¿ ׯÿнд ׯÿּ¿ ׯ ׯÿˢֿٰ Դÿٰ Դÿٰ ׯŵٴ Դÿ ׯÿн鼱¿ ׯгּ¿ ׯÿȥֿٴ ׯÿôֿٰ Դÿ Դÿٰ ׯÿ쿨ٰ Դÿ ׯÿн鼱¿ ׯÿн鼱¿ ׯÿּٰ ׯгֿٴ Դÿ¿ ׯÿд Դд ׯÿˢִ ׯÿ ׯÿּٰ ׯÿֵ绰 ׯÿ쿨д ׯÿֵ绰ٰ ׯֿٴ ׯÿ2ٴ ׯÿȥ ׯÿôּٰ ׯ Դÿ ׯÿˢֿٴ ׯÿ ׯÿˢּٰ ׯÿֿٰ֧ Դּ¿ ׯÿּٰ֧ ׯֿٴ ׯÿֵ绰 ׯÿִ ׯÿּٴ ׯÿ֧ ׯÿˢּٰ ׯÿд ԴÿǮд ׯÿô Դÿ¿ Դÿٰ Դŵ꼱¿ ׯÿּٴ ׯÿ쿨ٴ ׯÿ ׯÿôּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿд ׯÿּٴ ׯÿн Դŵ꼱¿ ׯÿٰ Դÿٰ ׯÿȥֿٰ ׯÿֿٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿּٰ ׯŵٰ ׯÿֵ绰 Դÿд Դÿ쿨ٴ Դŵٴ ׯÿд ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿ֧ ׯÿּ¿ ׯŵٰ ׯÿ2 ׯÿ֧Ǯ ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯ¿ ׯÿposд Դŵ Դŵ ׯÿ ׯгִ Դֿٴ ׯÿȥֿٴ ׯÿ¿ Դִ ׯŵ꼱ٰ ׯÿôֿٰ ׯÿֵ绰д ׯÿ2ٰ ׯÿֿٴ ׯÿн ׯÿд ׯŵд ׯÿּ¿ ׯÿôִ ׯгֿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿȥִ ׯŵٰ ׯÿposд ׯÿȥд ׯд ԴÿǮ¿ ׯŵ ׯÿˢֿٰ ׯÿôֿٰ ׯÿpos ׯÿǮٴ ׯÿôֿٴ ׯÿнٰ ׯÿּٰ ׯÿȥּٰ Դŵ ׯÿȥд ׯÿ2 ׯÿ Դּٰ ׯÿַд ׯÿٰ Դÿ쿨ٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮ ׯÿȥִ Դ ׯÿֿٰ ׯÿּٰ ׯÿ Դּ¿ Դÿ Դÿ쿨 ׯÿ¿ Դÿ쿨 ׯÿȥ ׯÿַ ׯÿּٰ ׯÿּ¿ ׯÿô ׯÿּ¿ ׯÿ֧Ǯٰ ׯÿȥּ¿ ׯÿֿٰ ׯÿֵ绰 Դÿٰ Դŵٴ Դŵٰ ԴÿǮ ԴÿǮٴ ׯÿ¿ ׯÿٰ ׯÿpos۴ ׯÿposд ׯÿ֧Ǯд Դÿ쿨 ׯÿ쿨¿ Դÿ쿨д ׯÿǮٰ ׯÿּ¿ ׯÿôִ ׯÿ2ٰ ׯÿֵ绰 ׯÿֿٰ֧ ׯÿ2ٴ Դÿ ׯÿȥ ׯÿ ׯÿ ׯгּ¿ Դŵ꼱¿ ׯÿôּ¿ ׯÿôֿٰ ׯÿֿٰ ԴÿǮٰ ׯÿֵ绰ٰ ׯÿִ ׯÿִ֧ ׯÿּд ׯÿд ׯÿнд ׯÿôּ¿ ׯÿposۿٰ

¼8f00b204e9800998